BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Koncepcje człowieka i organizacji : w kierunku ogranizacji usługowej
Concept of a Person and Orgasnisation : Towards the Service Organisation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 145, s. 197-212, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Psychologia, Psychologia człowieka, Zarządzanie
Psychology, Human psychology, Management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie prezentuje psychologiczne koncepcje człowieka, które rozwijały się w okresie ponad stuletnim, aby na ich tle przedstawić pozostające w tyle koncepcje w zakresie organizacji i zarządzania. Autorka wyraża w nim pogląd, że w naukach o organizacji i zarządzaniu, w jej warstwie projektującej stale jeszcze dominują poglądy typowe dla okresu behawioryzmu, z jej omalże "klasyczną", mechanicystyczną wizją człowieka. Wizja ta nader długo wydaje się "gościć" w naukach o organizacji i zarządzaniu, podczas gdy nauki społeczne traktują ją jako jedną z wielu koncepcji na drodze swojego rozwoju. Wskazując na nieprzystawalność koncepcji mechanicystycznych do wyjaśniania funkcjonowania człowieka we współcześnie ujmowanej organizacji, autorka proponuje jej modyfikację w kierunku obecnych trendów rozwojowych, w ramach koncepcji humanistycznych, a w szczególności psychologii pozytywnej. Zdaniem autorki, koncepcja ta mogłaby okazać się przydatna do wyjaśniania funkcjonowania człowieka w organizacji usługowej ujmowanej według koncepcji Rogozińskiego [2006; 2008].Opracowanie złożone jest z trzech części: pierwsza z nich, jak już wspomniano, omawia koncepcje psychologiczne człowieka, przedmiotem drugiej części jest omówienie koncepcji typowych dla nauk o organizacji i zarządzaniu; trzecia część nawiązuje do takich aspektów funkcjonowania człowieka w organizacji, które przyczyniają się. do kreowania organizacji usługowej. (fragment tekstu)

The subject of the article is psychological concepts of a person which were introduced and developed in social sciences during the period of over one hundred years. In the author's view one of the concepts mentioned, behaviourism, has determined for too long a time the development of management and organisation sciences. This article is an attempt to critically reflect on the traditional approach to a person in an organisation. It consists of three parts. In the first part - as it was mentioned - psychological concepts of a person arę described. The subject of the second one is revision of concepts typical for management and organisation sciences. The third part concerns those aspects of person's functioning in an organisation which contribute to creation of the service organisation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak, G. (1997), Wprowadzenie, w: G. Bartkowiak, red., Przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania rozwoju sytuacji, Zeszyty Naukowe, seria I, z. 256, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 2. Bartkowiak, G. (2010), Psychologia w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 3. Bartkowiak, G. (2010), Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, ABC - Wolters Kluwer business, Warszawa.
 4. Bartowiak, G. (1997), Wprowadzenie, w: G. Bartkowiak, red., Przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania rozwoju sytuacji, Zeszyty Naukowe seria I, z. 256, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 5. Brilman, E. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 6. Bruner, J.S. (1984), Actual Minds, Possible Words, Harvard University Press, Cambridge M A.
 7. Cichosz, M. (2007), Kształtowanie się dyscypliny - główne nurty polskiej pedagogiki społecznej w ujęciu historycznym, w: E. Martynowicz-Hetka, red., Pedagogika społeczna, Podręcznik akademicki 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Czapiński, J. (2004), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu zdrowiu, sile i cnotach człowieka, PWN, Warszawa.
 9. Etzoni, A. (1971), Les Organisations Modernes, Gambloux Duculot.
 10. Frankl, V.E. (1984), Homo Patients. Logoterapia i jej kliniczne zastosowanie. Pluralizm nauk a jedność człowieka. Człowiek wolny, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 11. Hall, C.S., Lindzey, G. (1990), Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Jo Hatch, M. (2002), Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Kahneman, D., Diener, E., Schwarz, N. (1999), Well- Being: The Foundations of Hedonic Psychology, Russell Sage Foundation, New York.
 14. Kostera, M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 15. Kostera, M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa.
 16. Lewin, K. (1959), Psychologie dynamique, Les relations humaines, Paris, PUF.
 17. Kozielecki, J. (1998), Psychologiczne koncepcje człowieka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 18. March, J.G., Simon, H.A. (1964), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 19. Maslow, A. (1984), W stronę psychologii istnienia, PAX, Warszawa.
 20. Obuchowski, K. (1993), Człowiek intencjonalny, PWN, Warszawa.
 21. Rogers, C. (1961), On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy, Haughton Mifflin, Boston.
 22. Rogoziński, K. (2006), Kategoria pracy i terminy pochodne w perspektywie serwisyzacji i dematerializacji gospodarki, w: H. Januszek, red., Praca w perspektywie ekonomicznej, Zeszyt Naukowy nr 76, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 23. Rogoziński, K. (2008), Zarys nowego paradygmatu teorii usług, w: K. Rogoziński, A. Panasiuk, red., Usługi w Polsce, t. l, Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości. Ekonomiczne problemy usług, Zeszyt Naukowy nr 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 24. Rogoziński, K. (2008a), Organizacja usługowa jako system autopoletyczny, Nowoczesne Zarządzanie, nr 3, Warszawa.
 25. Rogoziński, K. (2008b), Sfera publiczna fundamentem usług publicznych, w: B. Kożuch, red., Zarządzanie usługami publicznymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 26. Seligman, M.E.P. (2002), Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize your Potential for Lasting Fulfillment, Free Press, New York.
 27. Seligman, M.E.P. (2004), Psychologia pozytywna, w: J. Czapiński, red., Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i cnotach człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 28. Simon H. A. (1976), Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Stankiewicz, J., red. (2008), Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 30. Velaskakis, K. (1989), Postindustrialna lub reindustrialna: dwie interpretacje rewolucji informatycznej, w: J. Danecki, red., Przegląd zagranicznej literatury prognostycznej. Cele procesy i wskaźniki rozwoju. Ku dialogowi paradygmatów. Polska 2000, Ossolineum, Wrocław.
 31. Witkowski, S.A., red. (2008), Sukces w zarządzaniu, t. VIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 32. Zaborowski, Z. (2001), Problemy psychologii życia, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 33. Znaniecki, F. (1988), Wstęp do socjologii, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu