BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chalastra Michał (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Kalkulacja ceny z uwzględnieniem stopnia wykorzystania potencjału wytwórczego
Price Calculation Process by Utilize of Supply Level
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 4/4, s. 13-28, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Kalkulacyjny rachunek kosztów, Ceny, Koszty stałe, Zdolność wytwórcza przedsiębiorstwa
Cost accounting calculation, Prices, Fixed costs, Production capacity of the company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wymusza nieustanny rozwój stosowanych w praktyce narzędzi rachunkowości. Narzędzia te w coraz to bardziej precyzyjny sposób powinny mierzyć analizowane zagadnienia. Jednym z obszarów zmian są mechanizmy kalkulacji ceny. W artykule opisane są zasady kalkulacji ceny uwzględniające stopień wykorzystania potencjału. Opierają się one częściowo na metodzie rozliczeń kosztów stałych w stosunku do normalnego stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych czyli obecnie obowiązujących reguł ustalania wyniku finansowego. Dzięki zastosowaniu prezentowanych zasad możliwe jest ustalenie ceny ekonomicznie uzasadnionej. Jest to cena pokrywająca koszty w stopniu adekwatnym do wykorzystania zasobów. Metoda ta stanowi alternatywę do klasycznego sposobu kalkulacji gdzie na działalność rozliczane są wszystkie poniesione koszty. (abstrakt oryginalny)

The article describes the rules of cost calculating which take into account the degree of using the potential. They are partially based on the method of fixed cost calculation in relation to a normal degree of making use of production capacity that is currently binding rules of setting the financial result. Due to applying the presented rules it is possible to set the economically justified price. It will be the price covering costs according to using resources. This method is alternative to a classic method of calculation where your account for all costs made. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezin W., Statyczne teorie bilansowe, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Ekonomia XI, Opole 2007.
 2. Chalastra M., Odgórne planowanie przychodów według produktów, Controlling i rachunkowość zarządcza nr 4/2007
 3. Drury C., Rachunek Kosztów PWN Warszawa 1995
 4. Gabrusiewicz W., Rachunkowość zarządcza PWE 1998
 5. Gierusz J., Controlling a znowelizowana ustawa o rachunkowości referat na V Ogólnopolskie Forum Controllingu i Rachunkowości Zarządczej Infor 2002
 6. Gierusz J., Kierunki zmian w ustawie o rachunkowości od 2002 referat na III konferencji zastosowanie informatyki w rachunkowości 2001.
 7. Kamershen D, McKenzie R, Nardinelli C, Ekonomia, Gdańsk 1991
 8. Lewandowski J, Sztyberda W., Ekonomia Polityczna, Warszawa 1987.
 9. Marks K., Kapitał Krytyka ekonomii politycznej 1367. (http://www.marxists.org/polski/marks-engels/1867/kapital/index.htm z dnia 07 luty 2010)
 10. Michalak J., Założenia, zasady i narzędzia lean accounting, Zeszyty Teoretyczne rachunkowości nr 42 (98) 2008
 11. Piechota R., Kalkulacja częściowa w koncepcji activity based costing, rachunkowość wobec procesów globalizacji Uniwersytet Gdański 2002.
 12. Pydo S. Właź R., Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości w dobie procesów globalizacji, Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański 2002
 13. Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji rachunkowości zarządczej, Rachunkowość 10/2008
 14. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
 15. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2238/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r.
 16. Uchwała nr 1/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 16.01.2007 r. w sprawie przyjęcia stanowiska "Ustalanie kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów" - Dz. Urz. MF z 2007 r. nr 2, póz. 11)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu