BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barembruch Adam (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wybrane aspekty organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowego w Polsce w 2011 r.
Selected Aspects of Organization and Regulation of the Financial Advice Market in Poland in 2011
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 2/2, s. 5-20, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Doradztwo finansowe, Regulacje prawne, Dyrektywy WE, Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych, Umowa kredytowa, Nieruchomości mieszkaniowe
Financial consulting, Legal regulations, EC directives, Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), Credit agreement, Real estate housing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowego w Polsce w 2011 roku. Treść artykułu koncentruje się na identyfikacji podstawowych problemów związanych z rozwojem rynku doradztwa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem kontrowersji dotyczących form ewentualnego nadzoru, a także organizacji tego rynku. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych regulacji prawnych i innych projektów mających wpływ na przyszły kształt rynku doradztwa finansowego w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to discuss selected aspects of organization and regulation of the financial advice market in Poland in 2011. The article focuses on the identification of basic problems connected with the development of the financial advice market, with particular reference to the controversies concerning forms of potential supervision as well as organization of this market. The considerations of this paper are mainly of theoretical nature but many issues mentioned in the article take on a practical dimension as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barembruch A. (2007), Pośrednicy finansowi w świetle teorii ekonomii, [w:] Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii Lizbońskiej, (red.) J. Bieliński, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/61 l/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG.
 3. Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy
 4. Ehrbar A. (2000), EVA - Strategią tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press.
 5. Gontarczyk K., Samcik M. (2008), Wolna amerykanka wśród doradców finansowych, Gazeta Wyborcza, 15.08.2008.
 6. Hypostat 2008: A review of Europe's Mortgage and Housing Markets, Europejska Federacja Hipoteczna, listopad 2009
 7. Kolińska-Dąbrowska M. (2009), Doradcy finansowi pod lupą, Gazeta Wyborcza, 31.08.2009.
 8. Kuk M. (2010), Od dzisiaj obowiązuje MiFID. Klienci dowiedzą się więcej o oferowanych im produktach, Gazeta Prawna, 17.06.2010.
 9. Makosz A. (2008), Doradcy nie ponoszą odpowiedzialności za złe inwestycje, Gazeta Prawna, 21.01.2008.
 10. Marczuk B. (2010), Dłuższe życie, niższe świadczenia - nowa propozycja zmian w systemie emerytalnym, Gazeta Prawna, 6.04.2010
 11. Rosik P. (2011), Rewolucja w pośrednictwie finansowym, Parkiet, 15.04.2011.
 12. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy.
 13. Snowacka E. (2007) KNF będzie certyfikować doradców finansowych, Gazeta Finansowa, 21.09.2007.
 14. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 2006 nr 157 póz. 1119).
 15. Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi (KOM/2011/0142 wersja ostateczna - COD 2011/0062)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu