BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanowska-Sojkin Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Praktyka wspomagania informacyjnego procesu podejmowania decyzji strategicznych
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 613-622
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji strategicznych, Proces podejmowania decyzji, System informacyjny, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Outsourcing
Top-level decision makers, Decision making process, Information system, Enterprise management, Strategic management, Outsourcing
Abstrakt
Przedstawiane w artykule treści stanowią rezultat wstępnego rozpoznania w procesie realizacji podstawowego celu pogłębionych badań, a dotyczących uwarunkowań wyborów strategicznych. Artykuł przygotowano na podstawie badań przedsiębiorstw w 2009 r., obejmujących w doborze celowym 151 przedsiębiorstw. Jako kryteria doboru służyły następujące cechy: przedmiot działalności, wielkość wyrażona liczbą zatrudnionych, zasięgiem działalności, formą własności. Cechy będące kryteriami doboru celowego w badaniach są charakterystykami zbiorowości przedsiębiorstw, ustalonymi z kolei na podstawie uprzednich badań reprezentacyjnych zbiorowości przedsiębiorstw, prowadzących działalność na obszarze Polski. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Niekiedy używa się w literaturze stopniowania warunków pewności odnoszącej się do podejmowania decyzji, wskazuje się na: względną pewność (decyzje ustrukturalizowane i programowalne), ryzyko (istnieje możliwość oszacowania skutku podjęcia decyzji za pomocą metod formalnych - rachunku prawdopodobieństwa), niepewność (nieznane są warunki działania, duży udział technik heurystycznych).
 2. Różne definicje systemów informacyjnych w opracowaniach informatyków ujmują ich kategorialne cechy. Na użytek tego opracowania można przyjąć, modyfikując definicję A. Nowickiego, że przez system informacyjny rozumie się określony pod względem rzeczowym, czasowym i przestrzennym zbiór nadawców i odbiorców informacji, kanałów i strumieni informacyjnych oraz środków technicznych przesyłania i przetwarzania informacji, których celem jest służebność względem sterowania obiektem gospodarczym, poprzez stwarzanie merytorycznych podstaw do podejmowania decyzji. Wsparcie procesów informacyjnych na technice komputerowej upoważnia do użycia terminu systemy informatyczne. W opracowaniu zamiennie używane są oba sformułowania wobec imperatywu wspierania wszystkich procesów informacyjnych techniką komputerową.
 3. T. Kasprzak, Biznes i technologie informacyjne. Perspektywa integracji strategicznej, Studio Informatyki Gospodarczej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003, s. 31.
 4. Porównanie w czasie kosztów czynników produkcji wyraźnie wskazuje na relatywny spadek kosztów informacji. Por. F. Lehner, L.J. Heinrich, Informationsmanagement, Planung, Uberwachung, und Steuerung der Informationstruktur, Auflage 8, Wissenschaftsverlag, Oldenbourg 2005, s. 11.
 5. O metodach badania decyzji m.in. w pracy: H. Corsten, M. Reiss, Betriebswirtschaftslehre: Planung und Entscheidung, Controlling, Fuhrung, Wissenschaftsverlag, Oldenbourg 2008.
 6. Artykuł przygotowano na podstawie badań przedsiębiorstw w 2009 r., obejmujących w doborze celowym 151 przedsiębiorstw. Jako kryteria doboru służyły następujące cechy: przedmiot działalności, wielkość wyrażona liczbą zatrudnionych, zasięgiem działalności, formą własności. Cechy będące kryteriami doboru celowego w badaniach są charakterystykami zbiorowości przedsiębiorstw, ustalonymi z kolei na podstawie uprzednich badań reprezentacyjnych zbiorowości przedsiębiorstw, prowadzących działalność na obszarze Polski. Przedstawiane w artykule treści stanowią rezultat wstępnego rozpoznania w procesie realizacji podstawowego celu pogłębionych badań, a dotyczących uwarunkowań wyborów strategicznych. Dyscyplina wydawnicza zdeterminowała w istotnym zakresie, w niniejszym artykule, treść i sposób prezentacji uzyskanych wyników badań.
 7. Badania objęły losowo dobrane przedsiębiorstwa (baza adresowa Kompass). Były realizowane przez Katedrę Zarządzania Strategicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w roku 2008 i finansowane w ramach badań statutowych pt. "Podstawy wyborów strategicznych przedsiębiorstw".
 8. F. Lehner, LJ. Heinrich, Informationsmanagement, s. 58, także: T. Pietsch, L. Martiny, M. Klotz, Strategisches Informationsmanagement. Bedeutung, Konzeption, Umsetzung, E. Schmidt Verlag, GmbH, Auflage 4, 2004.
 9. Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, red. E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski, PWE, Warszawa 2005, s. 52.
 10. A. Nowicki, Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 31.
 11. Por. wyżej wymienione pozycje książkowe.
 12. A. Nowicki, Strategia doskonalenia, s. 31.
 13. Tamże, s. 32.
 14. Por. A. Nowicki, Strategia doskonalenia; W. Flakiewicz, Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H. Beck, Akademia Oeconomica, Warszawa 2002; Inżynieria systemów informatycznych.
 15. Por. D. Deichmann, Fruherkennung von Chancen als Handlungsfeld des strategischen Management, GRIN Verlag, Hannover 2005.
 16. Por. Inżynieria systemów informacyjnych, s. 56-58; P. Beunon-Davies, Inżynieria systemów informacyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 17. Por. typologie technik data mining, w: Biznes i technologie informacyjne, s. 140.
 18. Generacja pierwsza - systemy transakcyjne, druga - systemy informowania kierownictwa, trzecia - systemy wspomagania decyzji i czwarta - systemy ekspertowe. Por. J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Biblioteka Biznesmena, metody projektowania i wdrażania systemów, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2004, a także: J. Kisielnicki, MIS. Systemy informacyjne zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2008.
 19. Rozwój systemów zintegrowanych m.in. w pracy: G. Bartoszewicz, Projektowanie wdrożenia modułów logistycznych zintegrowanych systemów klasy ERP. Podejście procesowe, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007, s. 249-257.
 20. Cechy opisujące zbiór przedsiębiorstw: wielkość zatrudnienia (do 49, 50-249, 250-999, 1000-4999, powyżej 5000); główna dziedzina aktywności wg PKD 2007: rolnictwo, budownictwo, transport i gospodarka magazynowa, handel hurtowy, handel detaliczny, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, przemysł wydobywczy, produkcja, informacja i komunikacja, usługi; zasięg działalności: lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy, globalny; forma własności: przedsiębiorstwo państwowe, przedsiębiorstwo prywatne - własność podmiotów krajowych, przedsiębiorstwo prywatne - własność podmiotów zagranicznych, przedsiębiorstwo prywatne - własność podmiotów krajowych i zagraniczny
 21. Dynamiczna ewolucja systemów wspomagania procesów podejmowania decyzji wymaga dostosowywania techniki komputerowej i techniki czynnościowej w taki sposób, aby użytkowane systemy i informacje spełniały statutowe funkcje. Podstawowe, aczkolwiek niejednokrotnie niedoceniane, to technika czynnościowa dotycząca umiejętności posługiwania się sprzętem i systemami. Jako determinanty rozwoju wskazuje się uwarunkowania psychologiczne skuteczności procesu informacyjnego jako podsystemu zarządzania, i socjologiczne dotyczące wieloosobowej gry informacyjnej i grupowego podejmowania decyzji - grupowe nadawanie znaczenia informacji.
 22. Rozważa się również dopuszczalność organizacyjną i operacyjną. Ciekawe rozważania z tego zakresu zawarte w pracy: G. Serefeimidis, A Review of Reaserch Issues In Evolution of Information Status, w: W.V. Grembergen, Information Technology Evaluation Methods and Management, Idea Group Publishing, London 2001.
 23. Por. J.J. Mohr, S. Sengupta, S. Slater, Marketing of High-Technology Products and Inovations, Prentice Hall, 2005; A. Kiederich, Investigating New Technology Based Firm Internationalization: The Impact on Performance, the Process and the Antecedents, University of Antwerp, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu