BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk-Grabowska Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Piwowar-Sulej Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Flexicurity na tle założeń europejskiego i amerykańskiego modelu rynku pracy oraz polskich uwarunkowań
Flexicurity Related to the Establishment of European and American Labour Market Models and its Compatibility with Polish Conditions
Źródło
Nauki Społeczne / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 1 (5), s. 9-22, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Social Science / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Elastyczność rynku pracy, Polityka społeczna
Labour market, Labour market flexibility, Social policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przybliżono założenia europejskiego modelu rynku pracy jako pochodnej europejskiego modelu społecznego (EMS). Scharakteryzowano przy tym tradycyjne sposoby osiągania celów EMS związanych z rynkiem pracy, wskazując na ich niedoskonałość. Dokonano przy tym porównań z amerykańskim modelem rynku pracy. Uznano, że idea flexicurity wiąże się w istocie z próbą kształtowania nowego modelu rynku pracy - łączącego dwa powyższe modele. Przeprowadzone rozważania dowodzą, że implementacja tego modelu na gruncie polskim wiąże się z określonymi problemami, które dotyczą w szczególności możliwości wyrównania poziomu zabezpieczenia społecznego i wypracowania spójnej polityki doskonalenia zawodowego osób funkcjonujących w ramach różnych form zatrudnienia, a także braku tradycji w zakresie dialogu społecznego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the assumptions of European Labour Market Model as a derivative of European Social Model (EMS). The article describes the traditional ways of achieving the objectives of EMS on the labour market showing their imperfections. Some comparisons to the American Labour Market Model were also made. It was considered that the idea of flexicurity entails in essence an attempt to shape a new model of the labour market - integrating the two models mentioned above. Conducted considerations demonstrate that the implementation of this model in Poland can be associated with some specific problems. These problems relate to the possibility of an equal level of social security, coherent policy of professional development of people with various form of employment and the lack of tradition of social dialogue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arendt Ł., Kukulak-Dolata I., Poliwczak I., Perspektywy implementacji modelu flexicurity na poziomie przedsiębiorstw, [w:] Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań, red. E. Kryńska, Departament Rynku Pracy, MPiPS, Warszawa 2009.
 2. Awantura o europejski model rynku pracy, "Rzeczpospolita" 2008, 15 lipca, http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,4141984.html (19.12.2011).
 3. Bąk-Grabowska D., Elastyczny model zatrudnienia w świetle koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 162, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 4. Bąk-Grabowska D., Realizacja interesów wykonawców zadań przedsiębiorstwa w ramach zatrudnienia niepracowniczego, [w:] Nauki o zarządzaniu. Zarządzanie w praktyce, red. B. Olszewska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 5. Boeri T., Let Social Policy Models Compete and Europe Will Win, paper presented at a conference at Kennedy School of Government, Harvard University, 11-12 April 2002.
 6. Chłoń-Domińczak A., Hauser J., Kwiecińska D., Pacut A., Polityka społeczna w Unii Europejskiej, [w:] Europejski Model Społeczny. Doświadczenia i przyszłość, red. D.K. Rosati, PWE, Warszawa 2009.
 7. Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 8. European Commission, Report of the High Level Group on the future of social policy in an enlarged European Union, 2004, http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-fd/gds/hlg_social_elarg_en.pdf (8.11.2011).
 9. Golinowska S., Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej, ,,Polityka Społeczna" 2002, nr 11-12.
 10. Kacprzak T., Znaczenie dialogu społecznego i postaw partnerów społecznych dla budowania polskiego modelu flexicurity, [w:] Flexicurity jako recepta na wyzwania współczesnego rynku pracy, red. A. Tomanek, Libra s.c., Białystok 2010.
 11. Karpowicz E., Modele polityki społecznej. Kierunki zmian polityki społecznej w Polsce, Informacja BSiE nr 1249/2006.
 12. Kryńska E., Rekomendacje dotyczące zmian prawnych zwiększających elastyczność rynku pracy, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, Łódź 2008.
 13. Kukulak-Dolata I., Arendt Ł., Flexicurity w praktyce - ujęcie mikroekonomiczne, [w:] Flexicurity jako recepta na wyzwania współczesnego rynku pracy, red. A. Tomanek, Libra s.c., Białystok 2010.
 14. Marchlewska K., W stronę flexicurity, czyli duński model elastycznego bezpieczeństwa dla UE, "Polityka Społeczna" 2007, nr 7.
 15. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Zmiany modelu zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 98, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
 16. Pisarczyk Ł., Sprawozdanie z XIX Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2010, nr 2.
 17. Piwowar-Sulej K., Evolution of an employee position in an organization, [w:] Enterprise in Highly Competitive Environment, red. A.P. Balcerzak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
 18. Polityka wspierania romskiej mniejszości etnicznej na rynku pracy, red. M. Zawicki, A. Paszko, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 19. Rosati D.K., Europejski Model Społeczny. Osiągnięcia, problemy i kierunki zmian, [w:] Europejski Model Społeczny. Doświadczenia i przyszłość, red. D.K. Rosati, PWE, Warszawa 2009.
 20. Sapir A., Globalisation and the reform of European social model, "Journal of Common Market Studies" 2006, Vol. 44, No. 2.
 21. Staszewski W., Szczury na kiju, "Duży Format" 2010, 11 marca.
 22. Steijn B., ICT, organisations and labour in the information society, [w:] The Future of Work in Europe, red. P. Littlewood, I. Glorieux, I. Jönsson, Ashgate Publishing Company, Aldershot 2004.
 23. Szafenberg R., Modele polityki społecznej w teorii i praktyce, wersja 1.7, 27.06.09, rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/modele_ps.pdf (19.12.2011).
 24. Wilthagen T., Tros F., The concept of "flexicurity". A new approach to regulating employment and labour markets, "Flexicurity Research Paper" 2003/2004.
 25. Wyżnikiewicz B., Czy elastyczny rynek pracy jest dobry?, "Rzeczpospolita" 2010, 21 maja, http://www.kariera.pl/czytaj/1882/czy-elastyczny-rynek-pracy-jest-dobry/ (19.12.2011).
 26. www.ekonom.ug.edu.pl/pp/download.php?OpenFile=3525 (10.11.2011).
 27. www.efez.eu/, (8.11.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6019
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu