BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Przedsiębiorczość małych przedsiębiorstw w procesie kooperacji
Entrepreneurships of Small Company in the Cooperation Process
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 193, s. 45-62, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca przedsiębiorstw, Partnerstwo przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość, Kreatywność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Strategia przedsiębiorstwa
Enterprises cooperation, Partnership of companies, Small business, Enterprise competitiveness, Entrepreneurship, Creativity, Enterprise innovation, Corporation strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnym silnie konkurencyjnym świecie każdy podmiot dąży do rozwoju, którego jednym ze źródeł jest działalność gospodarcza przedsiębiorstw. Źródeł tego rozwoju nie należy upatrywać jedynie w wewnętrznych zasobach i działaniach przedsiębiorstwa. W jego tworzeniu uczestniczy wiele podmiotów, które poprzez proces kooperacji aktywnie przyczyniają się do wyzwalania potencjału przedsiębiorczości i kreatywności u przedsiębiorców. U podstaw tego procesu leży dezintegracja cykli produkcyjnych oraz przekazywanie realizacji wybranych faz podmiotom zewnętrznym. Pozwala to przedsiębiorstwu skupiać się na tych obszarach, które są dla niego najważniejsze i w ramach których ma kluczowe kompetencje. Tak rozumiana kooperacja często jest bodźcem do podejmowania ponadstandardowych przedsięwzięć i działań. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie rezultatów badań empirycznych dotyczących zmian zachodzących w kooperujących przedsiębiorstwach zainicjowanych procesem współpracy i ich interpretacja. Motywami prowadzonych badań są zarówno znaczenie i rola, jaką odgrywają małe przedsiębiorstwa w gospodarce każdego kraju, jak i fenomen kooperacji. (abstrakt oryginalny)

In the contemporary highly competitive world every subject aims at development, one of the sources of which is business activity of enterprises. The sources of this development should not be seen only in the form of internal sources and enterprise activities. In its creation a number of subjects take part which through the process of cooperation actively contribute to releasing the enterprise potential and creativity of entrepreneurs. Disintegration of production cycles and their outsourcing are the main reason for this process. It lets the enterprise focus on these areas which are most important and within frames where it has crucial competence. Cooperation understood in this way is often a stimulus to start more than standard undertakings and activities. This paper presents and interpret the results of empirical examinations concerning the changes taking place in collaborating enterprises initiated by the cooperation process. The motives for conducted examinations are both significance and role which small-sized enterprises have in the economy of every country as well as the phenomenon of cooperation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alderson, W., 1965, Dynamic Marketing Behavior. A Functionalist Theory of Marketing, Richard D. Irvin, Inc., Homewood, 111.
 2. Anderson, J., Hakansson, H., Johanson, J., 1994, Dyadic Business Relationship within a Business Network Context, Journal of Marketing, vol. 58.
 3. Anderson, J., Narus, J., 1990, A Model of Distribution and Manufacturing Firm Working Partnership, Journal of Marketing, vol. 48, no. 1.
 4. Coughlin, A.T., 1985, Competition and Cooperation in Marketing Channel Choice, Theory and Application, Marketing Science, vol. 4, no. 2.
 5. Deakins, D., Freel, M., 2003, Entrepreneurship and Small Firms, McGraw Hill Education, UK.
 6. Deepen, J.M., Goldsby, T.J., Knemeyer, A.M., Wallenburg, S.M., 2008, Beyond Expectation: An Examination of Logistics Outsourcing Goal Achievement and Goal Exceedance, Journal of Business Logistics, vol. 29, no. 2.
 7. Drucker, P.F., 1992, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 8. Drucker P.F., 2000, Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa.
 9. Dyer, J.H., 1997, Effective Interfirm Collaboration: How Firms Minimize Transaction Cost and Maximize Transaction Value, Strategic Management Journal, vol. 18.
 10. Gabryszak, R., 2006, Outsourcing w sektorze IT, Przegląd Organizacji, nr 1.
 11. Gardner, J.T., Cooper, M.C., Noordevier, T., 1994, Understanding Shipper-carrier and Shipper-warehouser Relationships Revisited, Journal of Business Logistics, vol. 15, no. 2.
 12. GUS, 2010, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu 2010, Warszawa.
 13. Hagel, J. III, Brown, J.S., 2006, Organizacja jutra, zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Harvard Business School Press.
 14. Hao Ma, 2004, Toward Global Competitive Advantage. Creation, Competition, Cooperation, and Co-option, Management Decision, vol. 42, no. 7.
 15. Hillebrand, B., Biemans, D., 2003, The Relationship Between Internal and External Cooperation: Literature Review and Proposition, Journal of Business Research, vol. 56.
 16. Huxman, C., 1996, Creating Collaborative Advantage, SAGE Publications.
 17. Janasz, W. (red.), 2006, Zarys strategii rozwoju przemysłu, Difin, Warszawa.
 18. Jankiewicz, S., 2003, Założenia do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, w: Piech, K., Kulikowski, M. (red.), Przedsiębiorczość: szansą sukcesu rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
 19. Keser, C., Winden, F. van, 2000, Conditional Cooperation and Voluntary Contributions to Public Goods, Scandinavian Journal of Economics, vol. 102, no. 1.
 20. Klimek, J., 2006, Rola zarządzania strategicznego rozwoju przedsiębiorczości, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
 21. Lichtarski, J., 1992, Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 22. Littler, D., Leverick, F., Wilson, D., 1993, Collaboration in New Technology-based Product Markets, Technology Analysis and Strategic Management, vol. 5, no. 3.
 23. Morgan, R., Hunt, S., 1994, The Commitment - Trust Theory of Relationship Marketing, Journal of Marketing, vol. 58.
 24. Nowak, D., 2008, Współdziałanie przedsiębiorstw w procesie tworzenia wartości, w: Bieliński, J., Czerwińska, M. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 25. Nowak, D., 2010, The Barriers of Small Firm Development, Soweto International Conference on Entrepreneurship & Development, Transforming Townships into Economic Powerhouse, Soweto, [online] http://www.uj.ac.za/EN/Faculties/management/departments/CSBD/AnnualCSBDConference/Pages/2010CSBDConfProceedings.aspx [dostęp: 15.03.2011].
 26. Podobiński, A. (red.), 2004, Marketingowe czynniki rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kraków.
 27. Prasad, B., 1998, Decentralized Cooperation: A Distributed Approach to Team Design in a Concurrent Engineering Organization, Team Performance Management, vol. 4, no. 4.
 28. Safin, K., 2003, Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 29. Sudoł, S., 1999, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, TNOIK Dom Organizatora, Toruń.
 30. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o działalności gospodarczej, Dz.U. nr 173, poz. 1807.
 31. Webster, F.E. Jr., 1992, The Changing Role of Marketing in the Corporation, Journal of Marketing, no. 56.
 32. Wiertz, C., Ruyter, K. de, Keen, C., Streukens, S., 2004, Cooperating for Service Excellence in Multichannel Service System: An Empirical Assessment, Journal of Business Research, vol. 57.
 33. Wilmańska, A. (red.), 2010, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa.
 34. Wilson, E.J., Nielson, C.C., 2000, Cooperation and Continuity in Strategic Business Relationships, Journal of Business to Business Marketing, vol. 8, no. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu