BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybył Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Fundusze unijne na wsparcie wprowadzania innowacji organizacyjnych przez MŚP z województwa wielkopolskiego
UE Funds to Support Introduction of Organizational Innovation by SMEs from Wielkopolska Region
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 193, s. 175-192, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje w organizacji, Fundusze unijne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność, Regionalny Program Operacyjny
Innovations in organization, EU funds, Small business, Competitiveness, Regional Operational Programme (ROP)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
W artykule poruszono problematykę implementacji rozwiązań innowacyjnych o charakterze innowacji organizacyjnych przez podmioty gospodarcze należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z terenu województwa wielkopolskiego. W szczególności analizie poddano możliwości pozyskania przez wskazanych przedsiębiorców zewnętrznych źródeł dofinansowania w postaci funduszy unijnych dostępnych poprzez ogólnokrajowe i regionalne programy operacyjne w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań w powyższym zakresie zgromadzone dzięki zastosowaniu następujących metod: analizy literaturowej - w części dotyczącej najczęściej spotykanych definicji innowacji organizacyjnej oraz analizy dokumentów programowych związanych z założeniami i realizacją programów operacyjnych z wykorzystaniem wsparcia unijnego. Przedstawienie podejścia teoretycznego stanowi wstęp do zaprezentowania wybranych przykładów dotyczących poruszanej tematyki z praktyki gospodarczej (metoda case study). (abstrakt oryginalny)

The article discusses the problems of implementing innovative solutions to organizational innovation by small and medium-sized enterprises (SMEs) from Wielkopolska Region. In particular, the analysis indicates the possibility of obtaining identified external funding sources for entrepreneurs from the EU funds available in the national and regional Operational Programmes under the Financial Perspectives 2007-2013. The paper presents the results of research in this field using the following methods: analysis of literature considering the most common definition of organizational innovation, analysis of program documents connected with the concept and implementation of operational programs with the use of EU support. The theoretical approach provides an introduction to present some examples of the discussed issues of economic practice (case study method). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Białek, J., Kupczyk, A., 2002, Korzyści firmy z innowacji [online] http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje17/strona5.htm [dostęp: 21.03.2011].
 2. Ejsmont, A., 2006, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2006, w: Szabłowski, J. (red.), Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 3. GUS, 2010 [online] http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-206.htm [dostęp: 12.07.2011].
 4. Kasperkiewicz, W. (red.), 2009, Innowacyjność, konkurencyjność i rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Kondratiuk-Nierodzińska, M., 2008, Charakterystyka aktywności innowacyjnej firm na Podlasiu, w: Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (red.), Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 6. Mizgajska, H., Wściubiak, Ł., 2009, Czynniki wpływające na aktywność innowacyjną zaawansowanych technologicznie firm produkcyjnych sektora MŚP w Polsce, w: Kryk, B., Piech, K. (red.), Innowacyjność w skali makro i mikro, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 7. Nowak-Far, A., 2000, Globalna konkurencja - Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 8. Penc, J., 1999, Innowacje i zmiany w firmie: transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa.
 9. Podręcznik Oslo. Pomiar działalności naukowej i technicznej. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2008, wyd. 3 (edycja polska), OECD - Eurostat, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 10. Prahalad, C.K., Krishnan M.S., 2010, Nowa era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Przedpełski, R., 2007, Innowacje w sektorze nowych technologii w Polsce, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 12. Ministerstwo Gospodarki, 2009, Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Część II: Szczegółowe wyjaśnienie kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach poszczególnych działań oraz poddziałań III, IV, V, VI osi priorytetowej programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Warszawa.
 13. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007, Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Warszawa.
 14. Regionalna strategia innowacji "Innowacyjna Wielkopolska", 2004, Poznań.
 15. Regionalny System Wspierania Innowacji przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, 2010 [online] http://www.rswi-olsztyn.pl/index.php?pokaz=188&186=186&id_menu=186#Innowacja%20organizacyjna [dostęp: 18.03.2011].
 16. Schumpeter, J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2011, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO), Toruń.
 18. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 2010, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu