BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Satoła Łukasz (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Assessment of the Strategic Planning Level in the Communes of the Malopolska Province
Ocena poziomu planowania strategicznego w gminach województwa małopolskiego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2011, R. 10, nr 3, s. 135-145, tab., mapa, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Zarządzanie strategiczne, Planowanie strategiczne, Zarządzanie publiczne
District, Strategic management, Strategic planning, Public governance
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Planowanie strategiczne należy do bardzo istotnych obszarów działania samorządu terytorialnego. Opracowane dokumenty strategiczne ułatwiają efektywne prowadzenie polityki rozwoju gminy. Do najczęściej przygotowywanych dokumentów planistycznych należą: strategie rozwoju, wieloletnie plany finansowe i inwestycyjne, plany rozwoju lokalnego oraz plany rozwoju miejscowości. W artykule wskazano na duże zróżnicowanie wśród gmin w zakresie implementacji narzędzi strategicznego zarządzania rozwojem. Podkreślono również, że dla zapewnienia użyteczności planów strategicznych dla kreowania lokalnego rozwoju ekonomicznego niezbędne jest uwzględnianie już na etapie ich przygotowywania konkretnych problemów, które mają być rozwiązane. Podstawą do formułowania planów strategicznych na poziomie gmin powinny być oddolne potrzeby/inicjatywy, a nie administracyjna konieczność ich posiadania. (abstrakt oryginalny)

Strategic planning is one of a very important areas of local government. Prepared strategic documents facilitate the efficient carrying out community development policy. The most commonly prepared planning documents are: development strategies, long-term financial plans, long-term investment plans, plans of local development and village development plans. The article pointed out the large variations among municipalities in the implementation of the strategic management tools. It also stressed that to ensure the usefulness of strategic plans for the creation of local economic development is necessary to take into account the stage of their preparation for specific problems to be solved. The basis for the formulation of strategic plans of municipalities should be bottom-up initiatives. It should not be the administrative necessity of their possession. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bailey S.J., 1995. Public Sector Economies - Theory, Policy and Practice, Macmillan Press Limited, London.
 2. Bryson J.M., 1988. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization, Jossey-Bass Publisher, San Francisco.
 3. Gralak K., 2008. Wykorzystanie instrumentów zarządzania publicznego w doskonaleniu potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej w Polsce, Acta Sci. Pol. Oeconomia 7(4), 53-64.
 4. Hughes O.E., 1998. Public Management and Administration. An Introduction, Macmillan Press Limited, London.
 5. Kieżun W., 1998. Sprawne zarządzanie organizacją, Wyd. SGH, Warszawa.
 6. Klasik A., 2000. Strategia rozwoju regionu, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 3 (3), 7-22.
 7. Kożuch A., 2008. Zarządzanie finansami lokalnymi - kierunki rozwoju [w:] Kożuch A., Zaremba W. (red.) Zarządzanie finansami lokalnymi a rozwój obszarów wiejskich, Wyd. Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania, Kraków, 182-210.
 8. Pyszkowski A., 2003. Planowanie strategiczne jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym, Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 9. Słodowa-Hełpa M., 2003. Strategie rozwoju a zdolności absorpcyjne wspólnot lokalnych do korzystania z funduszy Unii Europejskiej [w:] Adamowicz M. (red.) Strategie rozwoju lokalnego, T. II Aspekty instrumentalne, 95-119.
 10. Zalewski A., 2005. Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego [w:] Zalewski A. (red.) Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Wyd. SGH, Warszawa, 11-74.
 11. Ziółkowski M., 2005. Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym [w:] Zalewski A. (red.) Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Wyd. SGH, Warszawa, 75-134.
 12. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U z 1990 r., Nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu