BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gradziuk Barbara (University of Life Sciences in Lublin, Poland), Kłyż Grzegorz (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
Tytuł
Agricultural Farms' Adaptation And Adjustment Processes to Changing Economic Environment in Poland (Case Study of One Farm)
Procesy dostosowawcze gospodarstw rolnych w Polsce do zmian w otoczeniu (studium przypadku jednego gospodarstwa rolnego)
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2011, R. 10, nr 3, s. 39-50, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Studium przypadku, Wyniki badań, Gospodarstwa rolne, Gospodarka rynkowa
Case study, Research results, Arable farm, Market economy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących procesów dostosowawczych gospodarstw rolnych do wymogów gospodarki rynkowej. Tendencje zmian przeanalizowano na podstawie studium jednego gospodarstwa rolnego. Właściciel analizowanej jednostki w latach 2005-2010 dokonał znaczących zmian w zasobach czynników produkcji. Wykazał dużą skłonność do koncentracji ziemi. Systematycznie inwestował w sprzęt rolniczy oraz budynki i budowle, dostosowując ich zasoby do rosnącej powierzchni UR oraz zmian organizacyjnych i technologicznych. Ważną rolę w finansowaniu działalności odgrywały kapitały obce, zarówno kredyty preferencyjne, jak i fundusze UE. Analiza zachowań rolnika pozwala zaliczyć go do grupy najbardziej dynamicznych przedsiębiorców rolnych, prowadzących gospodarstwa posiadające wystarczające zasoby aby sprostać konkurencji i utrzymać się na rynku. Potrafią oni działać strategicznie, właściwie łącząc potencjał wewnętrzny z szansami, jakie niesie zmieniające się otoczenie. Są świadomi, że podstawowym warunkiem, pozwalającym utrzymać się na konkurencyjnym rynku jest dokonywanie zmian. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of studies on the adjustment process of farms to market economy requirements. Trends of change were analyzed on the basis of a case study. The owner of the farm under analysis made significant changes in the farming production means and resources between 2005 and 2010, namely his actions showed a high tendency to concentrate land ownership. He also systematically invested in farming equipment and buildings, adapting their capabilities to the growing demands on fanning requirements, organizational changes and technological developments. An important role in financing such activities was played by the supply of external capital, both in the form of preferential loans and EU funding and subsidies. The analysis of the farmer's behaviour patterns ranks him as one of the most dynamic agricultural entrepreneurs, among the group of farmers who have sufficient resources to meet the demands of competition and stay in the market. They can act strategically, properly combining the internal potential with the opportunities created by the changing environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajek P., Chmielewska-Gill W., Giejbowicz E., Jaworska A., Poślednik A., Wołek T., 2007. WPR. Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 2. Gradziuk B., 2005. Możliwości i uwarunkowania osiągnięcia sukcesu w rolnictwie [in:] Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej, edited by B. Klepacki, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, pp. 179-195.
 3. Gradziuk B., 2006. Gospodarstwa rolnicze osiągające sukcesy gospodarcze. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4, pp. 59-77.
 4. Halamska M., Lamarche H. Maurel M-C, 2003. Rolnictwo rodzinne w transformacji postkomunistycznej. Anatomia zmiany, IRWiR PAN, Warszawa.
 5. Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 30.06.2011 r.
 6. Kołoszko-Chomentowska Z., 2008. Kwestia czynnika ludzkiego w rolnictwie. Acta Sci. Pol. Seria Oeconomia nr 7 (4), pp. 87-95.
 7. Podedworna H., 2001. Polscy farmerzy i ich świat społeczny, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 8. Wilkin J., 2000. Polskie rolnictwo w procesie transformacji - mechanizmy, tendencje i efekty przemian, Roczniki Naukowe SERiA, tom II, zeszyt 1, pp. 23-30.
 9. Wilkin J., 2010. Skutki transformacji postsocjalistycznej i członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla wsi i rolnictwa - próba podsumowania, [in:] Raport o stanie wsi. Polska wieś 2010, edited by J. Wilkin and I. Nurzyńska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, pp. 170-178.
 10. Woś A., 1998. Ustrojowe podstawy transformacji sektora żywnościowego, [in:] Rolnictwo polskie w okresie transformacji systemowej (1989-1997), lERiGŻ, Warszawa.
 11. Woś A., 2000. Rolnictwo polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa. IERiGŻ, Warszawa.
 12. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu