BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpio Andrzej (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Żebrowska-Suchodolska Dorota (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Stability of Strategies of Polish Open-End Investment Funds Investing in Global Markets During the Financial Crisis
Stabilność strategii polskich otwartych funduszy inwestycyjnych inwestujących na rynkach globalnych w okresie kryzysu finansowego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2011, R. 10, nr 3, s. 51-59, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Współczynnik korelacji rang Spearmana, Kryzys finansowy, Fundusze inwestycyjne, Rynek globalny, Efektywność inwestycji
Spearman's rank correlation coefficient, Financial crisis, Investment funds, Global market, Efficiency of investment
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Autorzy podjęli próbę analizy stabilności strategii inwestycyjnych polskich otwartych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na rynkach globalnych. Badania objęły lata 2006-2010, czyli również okres kryzysu finansowego. Analizę przeprowadzono metodami statystycznymi wykorzystującymi linię regresji, współczynnik korelacji rangowej Spearmana oraz tablicę kontyngencji. Wszystkie trzy metody oparte są na współczynnikach alfa w liniach charakterystycznych funduszy traktowanych jako miary aktywnej polityki inwestycyjnej zarządzających. Na cele pracy autorzy skonstruowali czynnik rynkowy oparty na indeksach największych giełd. Uzyskane wyniki porównano z tymi, które otrzymano wcześniej dla rynku polskiego i funduszy akcyjnych. (abstrakt oryginalny)

The authors have attempted to analyze the stability of investment strategy of the Polish open-ended funds, which invest assets in global markets. The study covered the period from 2006 to 2010, which also contain a period of financial crisis. The analysis was performed by statistical methods which use a regression line, Spearman rank correlation coefficient and contingency table. All three methods are based on alpha coefficients of the characteristic lines of funds taken as measures of active investment policy of the managers. For the purposes of study, the authors have constructed market factor based on the indexes of the largest stock exchanges. The results were compared with those obtained earlier for the Polish market and equity funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Carhart M., 1997. On persistence in mutual funds performance, Journal of Finance 52, pp. 57-82.
  2. Hendricks D., Patel J., Zeckhauser R., 1993. Hot hands in mutual funds: Short run persistence of relative performance, 1978-1988, Journal of Finance 48, pp. 93-130.
  3. Derwall J., Huij J., 2008. "Hot Hands" in bond funds, Journal of Banking and Finance 32, pp. 559-572.
  4. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D., 2008. Losowość wyników inwestycyjnych osiąganych przez FIO funkcjonujące na polskim rynku kapitałowym, [in:] Matematyczne Aspekty Ekonomii, ryzyko-reasekuracja- równowaga, W. Kulpa (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, pp. 61-74.
  5. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D., 2009. The investigation of short term persistence in the relative performance of equity mutual funds operating on polish capital market, Polish Journal of Environmental Studies vol. 18, No. 5B, pp. 220-226.
  6. Malkiel B., 1995. Returns from investing in equity funds 1971 to 1991, Journal of Finance 50, pp. 549-572.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu