BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosmaczewska Joanna (University School of Physical Education in Poznan, Poland)
Tytuł
Agrotourist Activity as an Example of Family Entrepreneurship
Działalność agroturystyczna jako przejaw rodzinnej przedsiębiorczości
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2011, R. 10, nr 3, s. 73-81, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Przedsiębiorczość, Agroturystyka
Arable farm, Entrepreneurship, Agrotourism
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Niniejszy artykuł zawiera analizę pojęcia przedsiębiorczości w kontekście prowadzenia działalności agroturystycznej. Autorka bazując na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych wśród rodzinnych gospodarstw agroturystycznych w powiecie międzychodzkim (woj. wielkopolskie) nakreśla możliwy proces transformacji rodzinnych gospodarstw agroturystycznych w podmioty gospodarcze świadczące usługi agroturystyczne. Definiuje przy tym rodzinne gospodarstwo agroturystyczne jako gospodarstwo rolne, które świadczy usługi agroturystyczne w ramach ubocznego zajęcia zarobkowego i nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dla turystów. W artykule znajduje się także potwierdzenie stawianej tezy, że rodzinne gospodarstwa agroturystyczne tworzą specyficzną grupę "podmiotów", które wykazują podobieństwa w sferze strategii personalnej i sukcesji, struktury i kultury organizacyjnej. (abstrakt oryginalny)

This article contains an analysis of the concept of entrepreneurship in the context of conducting an agrotourist activity. The Author, based on the results of empirical studies carried out in family agrotourist farms in Międzychodzki Poviat (Wielkopolskie Region), presents a possible process of family agrotourist farms transformation into business entities providing agrotourist services. She defines the concept of the family agrotourist farmas a farm providing agrotourist services as a secondary revenue-generating activity while not conducting business activity in the sphere of providing services for tourists. The article confirms the proposed thesis that family agrotourist farms belong to a specific group of 'entities' which are alike in the sphere of personal strategy and succession, structure and organizational culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balińska A., Sikorska-Wolak L, 2009. Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 2. Bolesta-Kukułka K., 1993. Jak patrzeć na świat organizacji, PWN, Warszawa, s. 240. Cameron K.S., Quinn R.E., 2003. Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 39.
 3. Drucker P., 1992. Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa, s. 49.
 4. Duczkowska-Małysz K, Duczkowska-Piasecka M., 2006. Ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, w: (redakcja zbiorowa) Wybrane aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na wsi na przykładach bazy www.agrin-pol.pl, s. 4-7, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 5. Grzegorzewska-Mischka E., 2009. Przedsiębiorca w gospodarce turystycznej - wybrane zagadnienia, WSTiH, Gdańsk, s. 13.
 6. Hisrich R.D., Peters M.P., 1992. Entrepreneurship, Boston: Irvin, p. 6.
 7. Hofstede G., 2000. Kultury i organizacje, PWE, Warszawa, s. 267.
 8. Jalinik M., 2009. Uwarunkowania i czynniki rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 9. Jeżak J., Popczyk W, Winnicka-Popczyk A., 2004. Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa, s. 19.
 10. Kosmaczewska J., 2007. Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
 11. Kurtyka I., 2010. Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na terenie parku krajobrazowego Dolina Baryczy, Acta Scientarum Polonorum, Oeconomia, 9(2) 2010, s. 111-119.
 12. Leśniewski M.A., 2010. Kultura organizacyjna gminy a rozwój regionalny, w: Kuciński K. (red.) Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa, s. 52-75.
 13. Nalepka A., 2001. Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków, s. 67. Schumpeter J., 1960. Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 14. Sikora J., 2008. Podstawy wiedzy o organizacji i zarządzaniu, w: Bosiacki S., Sikora J., Śniadek .J., Wartecki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, AWF Poznań, s. 7-49.
 15. Sudoł S., 2008. Przedsiębiorczość - jej pojmowanie, typy i czynniki ja kształtujące, Problemy Zarządzania - przedsiębiorczość, nr 2, s. 9-26.
 16. Targalski J., 2006. Innowacyjność - przyczyna i skutek przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 730, s. 5-11.
 17. Wiatrak A.P., 2010. Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju terenów wiejskich, Roczniki Naukowe SERIA, tom XII zeszyt.
 18. Wojciechowska J., 2009. Procesy i uwarunkowania agroturystyki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 19. Zaremba W., 2008. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich zagrożonych marginalizacją, Problemy Zarządzania - przedsiębiorczość, nr 2, s. 154-168.
 20. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 173, poz. 1807) wraz z przypisami wprowadzającymi (Dz.U. 2004 nr 173, poz. 1808).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu