BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozera Magdalena (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Intellectual Capital in Agriculture - Measurement and Determinants
Kapitał intelektualny w rolnictwie - uwarunkowania i pomiar
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2011, R. 10, nr 3, s. 83-95, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny, Gospodarstwa rolne
Human capital, Intellectual capital, Arable farm
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano podstawowe przesłanki oraz szczególne uwarunkowania pomiaru kapitału intelektualnego w gospodarstwach rolnych. Omówiono założenia pomiaru oraz konstrukcję metody badawczej. Zaprezentowano twierdzenia opisujące poszczególne składowe kapitału intelektualnego tj. kapitał ludzki, organizacyjny i rynkowy. Scharakteryzowano w obrębie każdego z nich kwestie o wiodącym znaczeniu. Wskazano też na zakorzenienie kapitału intelektualnego w środowisku lokalnym oraz jego związek z szeroko rozumianą problematyką jakości kapitału ludzkiego obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The article presents the basic premises and particular determinants of measuring intellectual capital in farms. It discusses the assumptions of the measurementand the framework of the research method. It presents the assertions describing the particular elements of intellectual capital, i.e. human capital, organisational capital and market capital. Key issues relating to each of these are characterised. The paper also includes a hint that intellectual capital is strictly linked with the local environment as well as the broadly understood quality of human capital in rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., 2008. Społeczność lokalna, organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie jako środowisko i przejaw kapitału społecznego na obszarach wiejskich, [in:] Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 9-22.
 2. Bieniok. H et. al., 1997. Wprowadzenie do teorii organizacji i zarządzania. Wyd. Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń.
 3. Brzozowski M., Kopczyński T., Przeniczka J., 2001. Metody organizacji i zarządzania. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 4. Czechowska-Switaj T, 2005. Zarządzanie kapitałem intelektualnym organizacji. Wyd. Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa.
 5. Czerna-Grygiel J., 2008. Podstawowe uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach wiejskich w Polsce, [in:] Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 55-60.
 6. Dobija D., 2003. Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wyd. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 7. Edvinsson L., Malone M.S., 2001. Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 8. Gierszewska G., Romanowska M., 1995. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Wyd. PWE, Warszawa.
 9. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., 2006. Kapitał intelektualny spojrzenie z perspektywy interesariusze. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Kozera M., 2006. Potencjał ludzki jako wewnętrzny czynnik rozwoju lokalnego. Wyniki badań. [w:] Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Wydawnictwo SGGW, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Prace Naukowe Nr 40, Warszawa 2006, s. 119-128.
 11. Kozera M., Gołaś Z., 2008. Istota kapitału intelektualnego, jako potencjalnego czynnika konkurencyjności agrobiznesu. RN SERiA, T. X, Zeszyt 1, Warszawa - Poznań - Lublin, 186-201.
 12. Kozera M., Gołaś Z., 2009. Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa rolniczego z wykorzystaniem metody oceny punktowej ważonej oraz profilu oceny. RN SERiA tom XI, zeszyt 5, Warszawa - Poznań - Olsztyn 2009, s. 166-171.
 13. Kozera M., 2010. Kapitał intelektualny agrobiznesu. Ekonomika i organizacja Przedsiębiorstwa Nr 8 (727) sierpień 2010, s. 17-24.
 14. Blaszczyk W. (ed.), 2006. Kształtowanie relacji organizacyjnych. Wyd. Naukowe PWN, s. 37.
 15. Blaszczyk W. (ed.), 2006. Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, red. nauk. W. Błaszczyk, PWN Warszawa, 2006, s. 38.
 16. Mroziewski M., 2008. Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju. Wyd. Difin, Warszawa.
 17. Paliszkiewicz J.O., 2005. Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym. Wyd. Profesjonalne Alpha pro, Ostrołęka.
 18. Paliszkiewicz J.O., 2007. Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach - koncepcja oceny i modele. Wyd. SGGW, Warszawa.
 19. Paszkowski S., 2006. Renty strukturalne w rolnictwie. Instytucjonalne uwarunkowania transformacji gospodarstw rolnych w Polsce. Wyd. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 20. Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A., 2008. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania kapitału ludzkiego w rolnictwie polskim [in:] Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 309-316.
 21. Wachowiak P. (ed.), 2005. Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, wyd. SGH, Warszawa.
 22. Ujwary-Gil A., 2009: Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa; Wyd. C.H. BECK, Warszawa.
 23. Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi. 2007: praca zbiór, pod red. M. Błąd i D. Klepackiej-Kołodziejskiej, Wyd. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 24. Woś A., 2004. W poszukiwaniu rozwoju polskiego rolnictwa; IERiGŻ, Warszawa.
 25. Wysocki F., Kołodziejczak W., 2007. Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu