BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pizło Wojciech (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Economic Situation of the Polish Fruit Growers in the Period 1999-2009
Sytuacja ekonomiczna polskich gospodarstw sadowniczych w latach 1999-2009
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2011, R. 10, nr 3, s. 123-134, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Ogrodnictwo, Dochody rolnicze
Arable farm, Gardening, Farm household income
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ocenę sytuacji w polskich gospodarstwach sadowniczych. Wskazano na wzrastającą powierzchnię upraw owoców, sięgającą w 2009 r. 331 tys. ha. Zwrócono uwagę na dominację upraw jabłoni w strukturze odmianowej, a szczególnie takich odmian jak: Idared, Lobo, Cortland. W dalszej części artykułu przedstawiono, na podstawie zagregowanych danych FADN sytuację dochodową gospodarstw dysponujących uprawami trwałymi (w tym gospodarstw sadowniczych). Zwrócono uwagę na spadek przeciętnych dochodów rolniczych w tych gospodarstwach z 37 tys. zł w 2007 do 16 tys. zł w 2009 r. z uwagi na mniejszą wartość produkcji oraz wzrost kosztów ogółem. Wskazano ponad to, ze średnio dochody rolników posiadających uprawy trwałe były niższe niż dochody uzyskiwane w grupie gospodarstwo typie mieszanym. (abstrakt oryginalny)

The paper presented the contemporary situation of the Polish fruit growers. There was displayed an increasing area of fruit production, reaching 331 thousand of hectares in 2009. The attention was paid to domination of apple trees in a structure of varieties, especially such varieties as: Idared, Lobo, Cortland. Moreover, there was presented an income situation of farms with permanent crops (including fruit growers) on the base of the aggregated data of Farm Accountancy Data Network - FADN. There was noticed decrease in average farm income in these group of farms, from 37 thousand zlotys in 2007 to 16 thousand zlotys in 2009 resulting from a smaller value of production and increase in total costs. There was also indicated that income of farmers conducting permanent crops was lower than gained in farms of mixed type of farming. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Golinowska M., 2002. Ekonomiczno-organizacyjne problemy ochrony roślin w sadach o integrowanej produkcji owoców, Acta Scientarum Polonorum - Oeconomia, nr 1 (1-2).
 2. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Pionka R., 2010. Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN od roku obrachunkowego 2009, wyd. lERiGŻ-PIB, Warszawa.
 3. GUS, 2003. Pozarolniczą działalność gospodarstw rolnych 2002, Wyd., Warszawa 2003.
 4. GUS, 2005. Gospodarstwa rolne grupy obszarowe a kierunki produkcji 2002, Warszawa.
 5. GUS, 2007. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Warszawa 2007.
 6. GUS, 2008. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Warszawa.
 7. Kruczyńska D., Rutkowski K., 2003. Nowe polskie odmiany jabłoni odporne na parcha, Hasło Ogrodnicze, nr 8, [www. ho.haslo.pl].
 8. Makosz E., 2005. Wizja rynku owocowego w Polsce, [in:]: XLIV Zjazd Sadowników, wyd. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Skierniewice.
 9. Mika A., 2002. Nowoczesna uprawa grusz, w: VII Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu "Sadownictwo polskie konkurencyjne dla Unii Europejskiej", Grójec.
 10. Orłowska M.J., 2010. Sytuacja dochodowa gospodarstw o różnym kierunku produkcji [w:] Acta Sci. Pol. - Oeconomia, 9 (2).
 11. Pizło W., 2000. Dystrybucja owoców i warzyw w Polsce, Marketing i Rynek, nr 8-9.
 12. Pizło W., 2001. Rynek owoców w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej - ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wyd. SGGW, Warszawa.
 13. Pizło W., 1999. Specyfika marketingu owoców i warzyw, Marketing i Rynek nr 4.
 14. Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2009 r., oprać. L. Goraj, S. Mańko, P. Michalak, wyd. lERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 15. Stachak S., 1999. Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa.
 16. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku, cześć I. Wyniki standardowe, Polski FADN, Warszawa 2006.
 17. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku, wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 18. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 r. część II. Analiza wyników standardowych, Polski FADN, Warszawa 2009.
 19. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku, część I. Wyniki standardowe, Polski FADN, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu