BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
O idei społecznej odpowiedzialności rodziny jako podmiotu polityki społecznej - kilka refleksji i uwag
About the Idea of Social Responsibility of Family as an Entity of Social Policy - Some Reflections
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 139-156, bibliogr. 34 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Rodzina, Polityka społeczna
Social Responsibility, Family, Social policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie odpowiedzialność społeczna to jeden z fundamentów ładu społecznego. Dostrzega się tu zamysł budowania społeczeństwa opartego na jednostkach i rodzinach odpowiedzialnych za siebie i za innych, społeczeństwa, w którym indywidualna mobilizacja i aktywność splatają się ze społecznym solidaryzmem, samopomocą itd. Takie podejście, uwzględnione również w wielu koncepcjach i zasadach polityki społecznej, stanowi o rozciągnięciu idei społecznej odpowiedzialności na rodzinę - jeden z wielu podmiotów polityki społecznej. W niniejszym artykule przedstawiono kilka refleksji na ten temat, jednocześnie wskazując uwarunkowania i dylematy dotyczące zakresu odpowiedzialności za los rodziny - jej samej i innych podmiotów (państwa, samorządów, organizacji pozarządowych itd.). (abstrakt oryginalny)

Nowadays social responsibility is one of the fundaments of social order. The idea of building a society based on individuals and families responsible for themselves and for others is seen here; a society in which individual mobilization and participation are interwoven with the social solidarity, self-help, etc. This approach, reflected in many concepts and principles of social policy, constitutes an extension of the idea of social responsibility of families - one of many entities of social policy. This article presents some reflections on this topic. For the purposes of discussion the reference is made here to various forms of family activities and their real conditions that tend to balance responsibility for the fate of the family at all - its own and other entities (state, local governments, NGOs, etc.). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arksey H., Glendinning C., Dobrobyt a sektor nieformalny, [w:] M. Powell (red.), Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2010.
 2. Auleytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2002.
 3. Auleytner J., Wprowadzenie, [w:] M. Grewiński, S. Kamiński, Obywatelska polityka społeczna, Wydawnictwo PTPS oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2007.
 4. Balcerzak-Paradowska B., Aktywność rodzin w rozwiązywaniu problemów własnych i środowiska lokalnego, [w:] B. Balcerzak-Paradowska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym - podstawy koncepcyjne, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009.
 5. Balcerzak-Paradowska B., Przemiany rodziny a więzi społeczne, [w:] S. Golinowska i in. (red.), Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009.
 6. Becker G.S., A Treatise on The Family, Harvard University Press, Cambridge 1993.
 7. Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 8. Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf (3.07.2011).
 9. Esping-Andersen G., Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2010.
 10. Europejska Karta Społeczna (DzU z 1999 nr 8, poz. 67 ze zm.).
 11. Giza-Poleszczuk A., Przestrzeń społeczna, [w:] A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard (red.), Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000.
 12. Golinowska S., Topińska I., Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania, Warszawa 2002.
 13. Grewiński M., Dynamika i sens pluralizmu - o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, "Problemy Polityki Społecznej" 2007, 10.
 14. Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2009.
 15. Grewiński M., Kamiński S., Obywatelska polityka społeczna, Wydawnictwo PTPS oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2007.
 16. Grotowska-Leder J., Wsparcie społeczne w perspektywie teorii socjologicznych - kontekst więzi społecznej, sieci społecznych, sieci wymiany, [w:] J. Grotowska-Leder (red.), Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 17. Karwacki A., Rymsza M., Meandry upowszechniania koncepcji aktywnej polityki społecznej w Polsce, [w:] M. Grewiński, M. Rymsza (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 2011.
 18. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 78, poz. 483 ze zm., art. 71).
 19. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (DzU z 1993 nr 61, poz. 284 ze zm.).
 20. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych (DzU z 1977 nr 38, poz. 169).
 21. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (DzU z 1977 nr 38, poz. 167).
 22. Moroń D., Kapitał społeczny - próba definicji, [w:] D. Moroń (red.), Kapitał ludzki i społeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 23. Pisz Z., Odpowiedzialność społeczna w działalności edukacyjnej, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 24. Rymsza M., Rola służb społecznych w upowszechnianiu programów aktywnej polityki społecznej, [w:] M. Grewiński, J. Tyrowicz (red.), Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja - o odpowiedzialnej polityce społecznej, Wydawnictwo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
 25. Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 26. Statystyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (z zakresu pomocy społecznej) za 2009 rok (www.mpips.gov.pl).
 27. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 28. Szczepaniak J., Europejskie a polskie standardy w opiece nad rodziną i dzieckiem - zakres zgodności, [w:] K. Głąbicka (red.), Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Politechniki Radomskiej, Radom 2007.
 29. Szczepaniak J., Subsydiarność w polityce społecznej wobec rodziny w warunkach współczesnych -między ideą a rzeczywistością, [w:] A. Kubów, J. Szczepaniak (red.), Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 30. Szczepaniak J., Wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego w sferze opieki kompensacyjnej w Polsce, [w:] A. Rączaszek, W. Koczur (red.), Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2009.
 31. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo "Znak", Kraków 2002.
 32. Szukalski P., Rodzinne sieci wsparcia seniorów w starzejących się społeczeństwach - kilka refleksji, [w:] J. Grotowska-Leder (red.), Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 33. Ustawa o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. (DzU z 2009 nr 175, poz. 1362 ze zm. - tekst jednolity).
 34. Zamorska K., Spór o model polityki społecznej w Polsce w nowych uwarunkowaniach gospodarczych, społecznych i politycznych, [w:] O. Kowalczyk (red.), Współczesne społeczeństwa - nadzieje i zagrożenia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu