BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rokicki Bartłomiej (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
System monitorowania i ewaluacji polityki spójności w Polsce
The Cohesion Policy Monitoring and Evaluation System in Poland
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 3, s. 87-103, rys., bibliogr. 36 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Spójność społeczna, Reforma UE, Ocena gospodarki
Social cohesion, EU Reform, Assessment of the economy
Uwagi
summ.;
Abstrakt
Niniejszy artykuł opisuje obecny kształt systemu monitorowania i ewaluacji polityk strukturalnych w Polsce. Szczególna uwaga zwrócona jest na potencjalny wpływ tego systemu na efektywność programów współfinansowanych ze środków europejskich oraz zależność między dążeniem do zapewnienia wysokiego poziomu absorpcji, a skutecznością interwencji. Opracowanie zawiera także propozycje zmian w systemie monitorowania i ewaluacji, które powinny być konsekwencją zapowiadanej reformy polityki spójności. Na początku opracowania przedstawione są główne założenia i cele systemu ewaluacji i monitorowania polityki spójności, obejmujące również system wskaźników. Następnie omówiony jest system monitorowania i ewaluacji polityk strukturalnych w Polsce. Część czwarta zawiera analizę konsekwencji wynikających z wadliwie działającego systemu monitorowania, w kontekście zapowiadanej reformy europejskiej polityki spójności. Ostatnia część pracy poświęcona jest podsumowaniu, zawierającemu najważniejsze wnioski i rekomendacje. (fragment tekstu)

The article takes a critical look at the system for monitoring and evaluating the European Union's cohesion policy in Poland from 2007 to 2013. This system is a key component of structural policy. It is largely based on a set of monitoring indicators whose target values are determined on an ex ante basis at the programming stage. The achievement of these values largely determines the results of evaluation of the effectiveness of programs carried out, according to the European Commission. The analysis is primarily based on an overview of conclusions included in studies of Poland's cohesion policy monitoring and evaluation system, and on studies of the future reform of the European cohesion policy. Another source of information used in the analysis are experiences gathered by the author during a number of evaluation studies in which he has taken part. According to Rokicki, the results of the analysis show that the monitoring and evaluation system is inefficient and does not measure up to expectations. Mistakes made at the stage of developing the system may adversely affect the effectiveness of structural policies. But this problem seems to apply not only to Poland, but all EU member countries, Rokicki says. The author does not limit himself to criticizing the existing monitoring and evaluation system, but proposes specific changes as the cohesion policy is expected to undergo reform.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachtler J., Polverari L., Taylor S., [2001], Information into Intelligence: Monitoring for Effective Structural Fund Programming, University of Strathclyde, European Policies Research Centre, IQ-NET Thematic Paper.
 2. Bachtler J., Gross F., Mendez C., Polverari L., [2007], Making Sense of European Cohesion Policy: 2007-2013 On-going Evaluation and Monitoring Arrangements, University of Strathclyde, European Policies Research Centre, IQ-NET Thematic Paper.
 3. Barca F., [2009], An Agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy.
 4. Boldrin M., Canova F., [2001], Inequality and Convergence: Reconsidering European Regional Policies, "Economic Policy" 32, 207-253.
 5. Borek A., Felski M., Łutowicz-Głowacka D., Stanaszek A., Tędziagolska M., [2010], Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, raport końcowy z badania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego.
 6. CASE-Doradcy, [2008], Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, raport końcowy z badania na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 7. Czarnocka A., Wiśniewska A., [2009], Raport z monitoringu działalności przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitetach Monitorujących w okresie programowania 2007-2013, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.
 8. Czarzasty J., Jaśkiewicz A., Schimanek T., Stronkowski P., [2009], Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Raport końcowy z badania na zlecenie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
 9. Dooren W., Lonti Z., Sterck M., Bouckaert G., [2008], Institutional Drivers of Efficiency in The Public Sector, OECD.
 10. Ederveen S., de Groot H., Nahuis R., [2002], Fertile Soil for Structural Funds? A Panel Data Analysis of the Conditional Effectiveness of European Cohesion Policy, Tinbergen Institute Discussion Paper 96/3.
 11. European Commission, [1999], Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology, The New Programming period 2000-2006: methodological working papers, Working Paper 3.
 12. European Commission, [2004], Third Report on Economic and Social Cohesion, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 13. European Commission, [2006], Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators, The New Programming Period 2007-2013, Working Document 2.
 14. European Commission, [2007], Growing Regions, Growing Europe. Fourth Report on Economic and Social Cohesion, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 15. European Commission, [2010], Cohesion Policy: Strategic Report 2010 on the Implementation of the Programmes 2007-2013.
 16. Fratesi U., Rodriguez-Pose A., [2003], Between Development and Social Policies: The Impact of the European Structural Funds in Objective 1 Regions, European Economy Group, Working Paper 28.
 17. Frączak P., Komorowska Z., Jaszczołt K., Marczyk A., Potkańska D., Skrzypiec R., [2009], Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL, Raport końcowy z badania dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 18. Grupa Gumułka, [2009], Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013, Raport końcowy z badania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośląskiego.
 19. Hardt Ł., Kaczor T., [2009], Analiza komplementarności wskaźników opisujących efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie I, Raport końcowy z badania na zlecenie CRZL.
 20. Hummelbrunner R., [2008], Monitoring and Evaluation as elements of strategic governance for Cohesion Policy, Paper prepared for EASY ECO Conference Vienna.
 21. in't Veld J., [2007], The Potential Impact of the Fiscal Transfers under the EU Cohesion Policy Programme, "European Economy", Economic Papers 283.
 22. Kantor, [2008], Analiza systemu wskaźników Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Raport końcowy z badania dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 23. Lebre de Freitas M., Torres F. (ed.), [2005], Regional Convergence in Portugal: Policy Impacts 1990-2001, Universidade de Aveiro, Working Papers in Economics 35.
 24. Lolos S., [2001], European Structural Funds: Their Role in the Growth of the Greek Economy, Bank of Greece Research Bulletin, 12, 63-89.
 25. Martin P., [1998], Can Regional Policies Affect Growth and Geography in Europe?, World Economy, 21, 757-774.
 26. Martini A., [2008], How Counterfactuals Got Lost on the Way to Brussels. Paper prepared for the Symposium "Policy and programme evaluation in Europe: cultures and prospects", Strasbourg.
 27. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [2008], Metodyka dezagregacji wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 28. Mohl P., Hagen T., [2010], Do EU structural funds promote regional growth? New evidence from various panel data approaches, "Regional Science and Urban Economics", 40, 353-365.
 29. Morton M., [2009], Applicability of Impact Evaluation to Cohesion Policy, Working paper w ramach raportu "An Agenda for a reformed Cohesion Policy".
 30. Niedoszewska A., Piekutowski J., Rokicki B., Wolińska I., Zub M., [2010], Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013, Raport końcowy z badania dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 31. Open Europe, [2008], 100 Examples of EU Fraud and Waste Fraud.
 32. Quirke B., [1999], Fraud against European Public Funds, "Crime, Law & Social Change", 31, 173-192.
 33. PSDB, [2009a], Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetowych. Raport końcowy z badania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego.
 34. PSDB, [2009b], Weryfikacja zakładanych wskaźników do Działania 2.3. PO KL "Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia". Raport końcowy z badania na zlecenie Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia.
 35. Rokicki B., [2005], Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu, "Gospodarka Narodowa" 10, 3-23.
 36. Rokicki B., Socha M.W., [2008], The Effects of Poland's Integration with the EU: Structural Interventions and Economic Development in the Eastern Border Regions, "The Journal of Comparative Economic Studies", Vol. 4, 81-114.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu