BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walasik Artur (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Dyscyplina finansów publicznych w aspekcie racjonalizacji wydatków publicznych
Public Finance Discipline in the Context of the Rationalization of Public Expenditures
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 10, s. 55-63, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Reguły fiskalne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych, Regulacje prawne
Fiscal rules, Public finance, Public finance discipline, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dyscyplina finansów publicznych wymaga zastosowania regulacji prawnych, które gwarantują bezpieczeństwo finansów publicznych, w szczególności odnosząc się do racjonalizacji wydatków publicznych. Racjonalizacja wydatków publicznych może mieć miejsce w wymiarze makroekonomicznym oraz mikroekonomicznym. W pierwszym przypadku zastosowanie mają reguły fiskalne służące ograniczeniu wydatków budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ograniczenia wydatków publicznych mogą mieć charakter bezpośredni (określenie limitu wydatków w powiązaniu lub bez związku z kwotą realizowanych dochodów) oraz pośredni (zmniejszenie wydatków jest praktyczną konsekwencją stosowania rozwiązań, które nie wymagają wprost ich ograniczenia). Racjonalizacja wydatków publicznych w skali mikroekonomicznej odzwierciedla się w stosowaniu regulacji prawnych określających zasady oraz przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ponoszonej przez kierowników oraz pracowników jednostek sektora finansów publicznych.

Public finance discipline requires appropriate legal regulations which ensure public finance safety, especially with regard to the rationalization of public expenditures at macro- and microeconomic levels. In the former case, fiscal regulations are applicable which aim to reduce central and territorial government budget spending. Reductions in public expenditures may be direct (setting maximum expenditure levels related, or not, to the amount of realised revenues) and indirect (reduced spending is the practical consequence of adopting specific solutions, not directly resulting from reduction programmes). The rationalization of public expenditures at the microeconomic level is reflected in the legal regulations which define the principles and scope of responsibility of public finance managers and staff for their failure to act in compliance with public finance discipline regulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.
  2. Osiatyński I., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  3. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  4. Robaczyński Т., Gryska P., Dyscyplina finansów publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006.
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz.U. z 2009 r., nr 19, poz. 101 z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz.U. z 2005 r., nr 14, poz. 114 z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu