BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Efekty podażowe szoków fiskalnych w gospodarce polskiej na podstawie modelu realnego cyklu koniunkturalnego
Supply-Side Effects of Fiscal Shocks in the Polish Economy Based on the Real Business Cycle Model
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 4, s. 23-43, rys., tabl., bibliogr. 37 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Cykl koniunkturalny, Wydatki budżetowe
Business cycles, Budget expenditures
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy poddano analizie podażowe oddziaływanie polityki fiskalnej na fluktuacje gospodarcze w Polsce. Analizę przeprowadzono w oparciu o należący do grupy modeli realnego cyklu koniunkturalnego model Hansena z niepodzielną pracą, który dostosowano do warunków gospodarki polskiej i rozszerzono o założenia dotyczące polityki fiskalnej. Na podstawie przeprowadzonych symulacji otrzymuje się, że model relatywnie dobrze odwzorowuje korelacje pomiędzy wielkością PKB i pozostałymi zmiennymi. Nie ma natomiast potwierdzenia w danych rzeczywistych wynikająca z modelu ujemna zależność pomiędzy wydatkami rządowymi i konsumpcją, szczególnie silna w przypadku przyjęcia założenia o występowaniu substytucyjności pomiędzy konsumpcją prywatną i publiczną. Jednocześnie porównanie wyników modelu z rezultatami otrzymanymi przez Kuchtę i Piłat ukazuje, że rozszerzenie modelu o politykę fiskalną zmniejsza korelację pomiędzy łączną produktywnością czynników produkcji a produkcją, przybliżając ją do wielkości występującej w gospodarce polskiej. (fragment tekstu)

The article examines the supply-side impact of fiscal policy on fluctuations in economic trends in Poland. The analysis is based on the real business cycle model with indivisible labor developed by American economist Gary D. Hansen. This model was adapted to the conditions of the Polish economy and expanded to include assumptions about fiscal policy on the basis of data from the 1995-2009 period. According to the author, the model reflects the correlations between GDP and other variables. However, the negative correlation between government spending and consumption resulting from the model is not confirmed by actual data, Krajewski says. Simulations show that an increased share of capital expenditure in government spending has a positive impact on the economy because it leads to an increase in production,consumption, employment and the level of capital. The model also shows that even though a countercyclical fiscal policy reduces fluctuations in production, it leads to greater volatility of capital and consumption. Moreover, the results of the model show that if public consumption becomes a strong substitute of private consumption, an increase in government expenditure has a low supply-side impact on the level of production, the author concludes.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambler S., Bouakez H., Cardia E., [2010], Does the Crowding in Effect of Public Consumption Undermine Neoclassical Models, "CIREQ working paper", Concordia University.
 2. Aschauer D., [1985], Fiscal Policy and Aggregate Demand, American Economic Review, 75.
 3. Aschauer D., [1988], The Equilibrium Approach to Fiscal Policy, "Journal of Money, Credit and Banking", No. 20.
 4. Barillas F., Colacito R., Kitao S., Matthes Ch., Sargent T.J., Shin Y., [2007], Practicing Dynare, http://www.dynare.org
 5. Barro R., [1974], Are Government Bonds Net Wealth?, "Journal of Political Economy", No. 82.
 6. Baxter M., King R.G., [1993], Fiscal Policy in General Equilibrium, "American Economic Review", Vol. 83, No. 3.
 7. Brandner P., Diebalek L., Schuberth H., [1998], Structural Budget Deficits and Sustainability of Fiscal Positions in the European Union, "Oesterreichische Nationalbank, Working Paper" No. 26, Wien.
 8. Brunila A., Buti M., in 't Veld J., [2002], Fiscal policy in Europe: how effective are automatic stabilisers?, "European Economy, Economic Papers" No. 177.
 9. Bukowski M., Kowal P., Lewandowski P., Zawistowski J., [2005], Struktura i poziom wydatków sektora finansów publicznych a sytuacja na rynku pracy. Doświadczenia międzynarodowe i wnioski dla Polski, Materiały i Studia NBP, Warszawa.
 10. Caraiani P., [2010], Fiscal policy in CEE Countries. Evidence from Czech Republic, Hungary, Poland and Romania, "Cerge EI Working Paper".
 11. Christiano L.J., Eichenbaum M., [1992], Current Real Business Cycle Theory and Aggregate Labor Market Fluctuations, "American Economic Review", 82.
 12. Coricelli F., Ercolani V., [2002], Cyclical and Structural deficits on the Road to Accession: Fiscal Rules for an Enlarged European Union, "Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper Series" No. 3672.
 13. Giorno C., Richardson P., Roseveare D., van den Noord P., [1995], Potential Output, Output Gap and Structural Budget Balances, "OECD Economic Studies" No. 24.
 14. Grabek G., Kłos B., Utzig-Lenarczyk G., [2007], SOE-PL - model DSGE małej otwartej gospodarki estymowany na danych polskich, Materiały i Studia NBP, Warszawa.
 15. Griffoli T.M., [2007], Dynare User Guide. An introduction to the solution and estimation of DSGE models, http://www.dynare.org
 16. Hansen G.D., [1985], Indivisible Labor and the Business Cycle, "Journal of Monetary Economics", nr 16.
 17. Heijdra B., Ligthart J.E., [1997], Keynesian Mulitpliers, Direct, Crowding Out, and the Optimal Provision of Public Goods, "Journal of Macroeconomics", Fall, Vol. 19/4.
 18. Hulten C., Schwab R., [1993], Public capital formation and the Growth of Regional Manufacturing Industries, "National Tax Journal", Vol. 46.
 19. Jarociński M., [1997], Jednosektorowy model realnego cyklu koniunkturalnego na przykładzie Niemiec, "Gospodarka Narodowa" 9.
 20. Józefiak C., Krajewski P., Mackiewicz M., [2005], Deficyt budżetowy. Przyczyny i metody ograniczenia, PWE, Warszawa 2006.
 21. Kolasa M., [2008], Structural heterogeneity or asymmetric shocks? Poland and the euro area through the lens of a two-country DSGE model, Narodowy Bank Polski, Working Paper nr 49, Warszawa.
 22. Krajewski P., [2005], Wpływ koniunktury na kształtowanie się dochodów budżetowych z podatków od dochodów osobistych, "Ekonomista", nr 1.
 23. Kuchta Z., Piłat K., [2010], Zastosowanie modelu realnego cyklu koniunkturalnego Hansena dla gospodarki Polski, "Gospodarka Narodowa" nr 11-12.
 24. Kydland F.E., Prescott E.C., [1982], Time to Build and Aggregate Fluctuations, "Econometrica" Vol. 50, Issue 6.
 25. Linnemann L., Schabert A., [2003], Fiscal Policy in the New Neoclassical Synthesis, "Journal of Money, Credit and Banking", Vol. 35.
 26. Ljungqvist L., Sargent T.J., [2004], Recursive macroeconomic theory, MIT Press, Cambridge.
 27. Mackiewicz M., [2010], Stabilizacyjna polityka fiskalna w krajach OECD, PWE, Warszawa.
 28. McCandless G., [2008], The ABCs of RBCs. An Introduction to Dynamic Macroeconomic Models, Harvard University Press, Cambridge.
 29. Mc Morrow K., Roger W., [2001], Potential Output: Measurement Methods, 'New' Economy Influences and Scenarios for 2001-2010 - A comparison of the EU15 and the US, European Communities, Economic Papers, No. 150.
 30. Plosser Ch.I., [1989], Understanding Real Business Cycles, "Journal of Economic Perspectives", nr 3.
 31. Romer D., [2000], Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 32. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., [1998], Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa.
 33. Stadler G.W., [1994], Real Business Cycle, "Journal of Economics Literature", nr 32.
 34. Sturm J.E., [1998], Public Capital Expenditure in OECD Countries - The Causes And Impact of the Decline in Public Capital Spending, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton.
 35. Tobin J., [1978], Comment from Academic Scribbler, "Journal of Monetary Economics", 4.
 36. Welfe W., [2007], Knowledge capital and total factor productivity, referat wygłoszony na 63rd International Atlantic Economic Conference, Madryt.
 37. Welfe W., Florczak W., [2002], Łączna produktywność czynników produkcji, [w:] "Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne" pod redakcją S. Krajewskiego i T. Tokarskiego, Katedra Ekonomii UŁ, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu