BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słaby Teresa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Nowe ujęcie badań społecznych
New Approach to Social Research
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 57-66, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Statystyka społeczna, Poziom życia, Wykluczenie społeczne, Wskaźnik ubóstwa społecznego
Social statistic, Living standard, Social exclusion, Human Poverty Index (HPI)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono poziom życia w województwach Polski, uwzględniając siłę nabywczą złotego oraz omówiono problem wykluczenia społecznego. Omówiono również mierniki służące do oceny zjawiska wykluczenia społecznego oraz zaprezentowano wartości wskaźnika ubóstwa w wybranych krajach. Na koniec ukazano problem różnego sposobu obliczania wskaźnika ubóstwa oraz oceny zróżnicowania rozwoju społecznego.

This article proposes leaving methodology of social research used so far, concentrated on examining the level and quality of life which are uncoherent and uncomparable. New proposals, of "signalling?" character, concern the standard approach based on the EU social exclusion indicators and the diversification analysis based on positional numerical taxonomy models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson T., Cantillon B., Marlier E., Nolan B., Social Indicators. The EU and Social Inclusion, Oxford University Press, Oxford 2002.
 2. Biała Księga 2003, Część I: Polska wobec strategii lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa 2003.
 3. Cierpiał-Wolan M., Wojnar E., Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw, "Wiadomości Statystyczne" 2001, nr 10.
 4. Drewnowski J., The Level of Civilisation. A New Field for the Application of Social Indicators, "Social Indicators Research" 1986, No. 18.
 5. European Commission, Incom, Poverty and Social Exlusion in Member States of the European Union, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2000.
 6. Florek K., Łukasiewicz J., Perkal J., Zubrzycki S., Taksonomia wrocławska, "Przegląd Antropologiczny" 1951, vol. 17.
 7. Helbich A., Poziom życia, [w:] Zadania społeczne, Pisz Z. (red.), wyd. 3 zmienione, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 8. Luszniewicz A., Statystyka społeczna, PWE, Warszawa 1982.
 9. Marks-Bielska R., Marginalizacja społeczno-ekonomiczna w świetle polskiej literatury przedmiotu - lata 90, "Polityka społeczna" 2003, nr 3.
 10. Młodak A., O graficznej prezentacji zróżnicowania obiektów wielocechowych, Urząd Statystyczny Poznań, Oddział w Kaliszu, maszynopis.
 11. Młodak A., Taksonomiczne mierniki zróżnicowania rynku pracy, Wiadomości Statystyczne GUS 2002, nr 4.
 12. Ostasiewicz W., Przedmowa, [w:] Metodologia pomiaru jakości życia, Ostasiewicz W. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 13. Panek T., Ubóstwo i nierówności, [w:] Analiza zjawisk społecznych metodami ilościowymi, rozdział III (w druku), SGH, Warszawa 2003.
 14. Słaby T., Poziom i jakość życia, [w:] Analiza zjawisk społecznych metodami ilościowymi, rozdział III (w druku), SGH, Warszawa 2003.
 15. Słaby T., Poziom życia ludności Polski. Diagnozy 1986, Prognozy 1988-1990, Raport nr 2, Instytut Gospodarstwa Społecznego, SGPiS, Warszawa 1989.
 16. Słaby T., Przyszłość wskaźników społecznych, "Wiadomości Statystyczne" 1999, nr 1.
 17. Słaby T., Systemy wskaźników społecznych w polskich warunkach transformacji rynkowej. Monografie i opracowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1994.
 18. Szukiełojć-Bieńkuńska A., Przygotowanie GUS do prezentowania wskaźników społecznych społecznego wykluczenia proponowanych przez Unię Europejską, "Polityka Społeczna" 2002, nr 11-12.
 19. Szukiełojć-Bieńkuńska A., Sytuacja bytowa gospodarstw domowych, "Wiadomości Statystyczne" 2001, nr 2.
 20. Śmiłowska T., Jabłoński R., Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej i społecznej, "Wiadomości Statystyczne" 2002, nr 11.
 21. Wagner W., Wysocki F., Lira J., Mediana w zagadnieniach porządkowania liniowego obiektów wielocechowych, IV Konferencja Naukowa "Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu", Poznań-Kiekrz 2000.
 22. Wieloaspektowe badanie warunków życia ludności, GUS, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu