BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska-Chudzińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Uwarunkowania sprawności zawodowej człowieka w organizacji : aspekt prospołeczny
The Prosocial Aspect of the Determinants of Employee Professional Capability in an Organisation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2012, nr 206, 261 s., rys., tab., aneksy, bibliogr. s. 235-247
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Kompetencje pracownicze, Zasoby ludzkie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rozprawa habilitacyjna
Human capital, Employees competencies, Human resources, Human Resources Management (HRM), Habilitation thesis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest określenie komponentów współwyznaczających stan sprawności zawodowej człowieka i uwarunkowań kształtowania jej poziomu w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem prospołecznego aspektu funkcjonowania organizacji oraz próba empirycznej egzemplifikacji wpływu zaangażowania prospołecznego organizacji na osiągnięcie optymalnego poziomu sprawności zawodowej pracowników i pełne wykorzystanie kapitału ludzkiego. (fragment tekstu)

The dissertation is an interdisciplinary theoretic-empirical discussion of individual professional capability in an organisation. My aim is to define the components of those co-determinants that make up individual professional capability and the conditions that shape the level of that capability present in an organisation, with a particular focus on their prosocial activity. The article also seeks to empirically exemplify the influence of prosocial involvement on an organisation's ability to attain the optimum level of professional capability among employees and the full utilisation of human capital. The dissertation consists of five chapters. The first introduces the subject and also covers individual professional capability in the context of the utilisation of human capital. It also defines professional capability which, among its other elements, includes psychological predispositions which are shown to have a regulating function on the other elements. The second chapter presents a typology of two conditions of individual professional capability in an organisation - individual and organisational ones - which are illustrated in the model of managing professional capability. The third chapter focuses on the prosocial aspect of an organisation's functioning while developing the issue of how its prosocial activity affects the level of its employees professional capability. The fourth chapter precedes the empirical section of the paper and has a methodological character. It presents the methodology of research done on the relationship between an organisation's prosocial engagement and employees' professional capability, which is first described along with changing approaches to it. The fifth and final chapter looks at the the relationship between an organisation's prosocial efforts and employee professional capability in the light of empirical data obtained in an enterprise chosen to be studied in further research. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor-Kreator-lnspirator, Wydawnictwo Akade, Katowice 2000.
 2. Adamska-Chudzińska M., Deficyty myśli prospołecznej w działalności ekonomicznej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 10, Rzeszów 2007.
 3. Adamska-Chudzińska M., Orientacja prospołeczna a zarządzanie wartością kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie [w:] Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3, t. 2, red. Jerzy Bieliński, Renata Płoska, Wydział Zarządzania UG i Fundacja Rozwoju UG, Sopot 2009.
 4. Adamska-Chudzińska M., Płaszczyzny zaangażowania społecznego w działalności organizacji [w:] Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, red. S. Banaszak, K. Doktór, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2007.
 5. Adamska-Chudzińska M., Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy - Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 17, t. 2, Rzeszów 2010.
 6. Adamska-Chudzińska M., Postawy prospołeczne menedżerów a zadania organizacji [w:] Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje, Projekty nr 3, SGH, Warszawa 2006.
 7. Adamska-Chudzińska M., Społeczne uwarunkowania i rezultaty doskonalenia działalności na przykładzie przedsiębiorstwa o wysokiej efektywności ekonomicznej [w:] Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji, red. S. Miklaszewski, B. Mikuła, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2010.
 8. Adamska-Chudzińska M., Studiowanie jako droga do dobrej sprawności zawodowej [w:] Studiować efektywnie i interesująco, Materiały konwersatoryjne, red. M. Węgrzecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
 9. Adamska-Chudzińska M., Zachowania prospołeczne w przedsiębiorstwie a spójność społeczno-ekonomiczna [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 12, Rzeszów 2008.
 10. Adamska-Chudzińska M., Zakres podmiotowości pracowników w przedsiębiorstwie o wiodącej pozycji na rynku [w:] Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, red. S. Banaszak, K. Doktór, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2009.
 11. Albrych 1, Sokołowski A., Szczerski K, Ranking polskich europosłów 2009 [w:] Taksonomia 17. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowanie, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wrocław 2009.
 12. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 13. Argyris Ch., Schon D., Organizational Learning II: Theory, Method and Practice, Addison Wesley, Reading MA 1996.
 14. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 15. Aronson E., Człowiek - istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 16. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Social Psychology, Pearson Education International-Prentice Hall, New Jersey 2005.
 17. Audi R., Działanie wypływające z cnoty [w:] Etyka i charakter, red. J. Jaśtal, Aureus, Kraków 2004.
 18. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.
 19. Bandura A., Cultivate Self-efficacy for Personal and Organizational Effectiveness [in:] Handbook of Principles of Organization Behavior, ed. E.A. Locke, Blackwell, Oxford 2000.
 20. Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 21. Baron R.A., Byrne D., Social Psychology, A Person Education, Massachusetts 2000.
 22. Baron R.A., Byrne D., Branscombe N.R., Social Psychology, ed. XIX, A Person Education, Boston 2006.
 23. Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 24. Bartkowiak G., Practical Aspects of Social Responsibility in Business [w:] Metaphilosophy as Wisdom of Science, Art and Life, red. J. Kuczyński, "Dialogue and Universalism", Vol. 5-6, Academic Publishing House DIALOG, Warszawa 2006.
 25. Bartkowiak G., Psychologia zarządzania, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2003.
 26. Bartkowiak G., Psychologiczne i społeczne konsekwencje zmian w kontrakcie psychologicznym między pracodawcą a pracownikiem {na przykładzie przedsiębiorstw polskich) [w:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, red. S.A. Witkowski, T. Listwan, Difin, Warszawa 2008.
 27. Bartkowiak G., Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 28. Bartkowiak G., Wybrane determinanty sukcesu zawodowego [w:] Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. 5, red. S.A. Witkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 29. Bartkowiak G., Zarządzanie wiedzą a psychomanipulacja w przedsiębiorstwach polskich i francuskich [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 30. Beech N., McKenna E., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Gebethner S-ka* Warszawa 1997.
 31. Benedikt A., Motywowanie pracowników w sytuacjach kryzysowych, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2003.
 32. Blanchard K., Peale N.V., Etyka biznesu, Wydawnictwo Emka, Warszawa 2008.
 33. Borkowska S., Motywacja i motywowanie [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 34. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1985.
 35. Borucki Z., Krytyczna analiza teorii przystosowania zawodowego R.V. Davisa, L.H. Lofquisa, D.J. Weissa, "Przegląd Psychologiczny" 1977, nr 3, t. XX.
 36. Boyatzis R.E., The Competent Manager: A Model for Effective Performance, John Wiley & Sons, New York 1982.
 37. Brown D., Trait and Factor Theory [w:] Career Choice and Development, eds D. Brown, L. Brooks, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, Washington, London 1984.
 38. Cencini A., Manenti A., Psychologia a formacja, WAM, Kraków 2002.
 39. Chełpa S., Motywowanie niematerialne [w:] Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, wyd. III, CH. Beck, Wrocław 2000.
 40. Chełpa S., Od alienacji pracowniczej podmiotowości [w:] Psychologia sukcesu, red. S. Witkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 41. Chełpa S., Samorealizacja talentów. Możliwości i ograniczenia intrapersonalne [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2005.
 42. Chmielecka E., Informacja, wiedza, mądrość - co społeczeństwo wiedzy cenić powinno? [w:] Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, red. K. Kloc, E. Chmielecka, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2004.
 43. Clarke D., Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 44. Davenport T. H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 45. Davis P., Adaptacja zawodowa, Wydawnictwo Petit, Warszawa 2003.
 46. Davis R.V., The Theory of Work Adjustment as Convergent Theory [w:] Convergence in Career Development Theories, eds M.L. Savickas, RW. Lent, Palo Alto CPP Books, California 1994.
 47. Deci E.L., Ryan R.M., Intrinsic Motivation and Self-determinations in Human Behavior, Plenum, New York 1985.
 48. Dobór personelu. Koncepcje - narzędzia - konteksty, red. T. Witkowski, Wydawnictwo Moderator, Taszów 2007.
 49. Doktór K, Dylematy społecznej odpowiedzialności organizacji gospodarczych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2005, nr 6.
 50. Donaldson T., The Stakeholder Theory of the Corporation: Concept, Evidence and Implications, "Academy of Management Review" 1995, No. 1.
 51. Drucker RR, Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2001.
 52. Drucker P.R, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 53. Drupka T., ICN Polfa Rzeszów SA - 55 lat Zakładu Produkcji Leków w Rzeszowie [w:] Historia farmacji w Polsce Południowo-Wschodniej od 1375 do 2006 roku, Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2006.
 54. Dubrin A.J., Praktyczna psychologia zarządzania, PWN, Warszawa 1979.
 55. Dylus A., Gospodarka - Moralność - Chrześcijaństwo, "Kontrast", Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1994.
 56. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007.
 57. Enkelmann N.B., Biznes i motywacja, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2000.
 58. Etyczne fundamenty gospodarowania, red. A. Węgrzecki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999.
 59. Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, red. A. Węgrzecki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1996.
 60. Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, red. W. Gasparski, J. Dietl, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 61. Etzioni A., Wspólnota responsywna: perspektywa komunitariańska, przeł. P. Rymarczyk [w:] Komunitarianie: wybór tekstów (wyb. P. Śpiewak), Fundacja Aletheia, Warszawa 2004.
 62. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 63. Franken R.E., Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 64. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 65. Freeman E.R., Strategie Management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 66. Gableta M., Potencjał pracy i jego znaczenie [w:] Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie, red. M. Gableta, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 67. Galata S., Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych. Uwarunkowania, problemy, dylematy, Difin, Warszawa 2008.
 68. Gałdowa A., Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999.
 69. Gasparski W. i in., Rola i znaczenie kodeksów etycznych [w:] Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych. Inicjatywy, programy, kodeksy, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzelecka, B. Szulczewski, Centrum Etyki Biznesu, WSPiZ im. L. Koźmińskiego i Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002.
 70. Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja uzupełniona, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2007.
 71. Gilbert D.T., Ordinary Personality [in:] The Handbook of Social Psychology, eds D.T. Gilbert, ST. Fiske, G. Lindzey, McGraw-Hill, New York 1998.
 72. Gillen T, Agreed. Improve Your Powers of Influence, Chartered Institute of Personnel and Development, London 1999.
 73. Gliszczyńska X., Konkretność i ogólność poczucia kontroli, "Przegląd Psychologiczny" 1990, t. 31, nr 1.
 74. Grabiński T., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Seria Specjalna: Monografie nr 61 AE w Krakowie, Kraków 1984.
 75. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 76. Grzelak J.Ł., Dylematy społeczne [w:] Psychologia Ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 77. Hackman J.H., Oldham G.R., Motivation Through the Design of Work: Test of Theory, organizational Behavior and Human Performance" 1976, Vol. 16.
 78. Heszen-Niejodek I., Stres i radzenie sobie - główne kontrowersje [w:] Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 79. Hockey G.R.J., Środowisko pracy a wykonanie pracy [w:] Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 80. Holland J.L., Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work Environments, Psychological Assessment Resources, Odessa, Florida 1997.
 81. Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 82. Jachnis A., Psychologia organizacji. Zagadnienia kluczowe, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.
 83. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002.
 84. Januszek H., Odpowiedzialność społeczna biznesu [w:] Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, red. S. Banaszak, K. Doktór, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2007.
 85. Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 86. Jarmuż S., Badania weryfikujące model " Wielkiej Piątki" [w:] Z zagadnień diagnostyki psychologicznej, red. J. Brzeziński, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995.
 87. Jarmuż S., Zastosowanie modelu ,, Wielkiej Piątki" w doborze personelu [w:] Dobór personelu. Koncepcje - narzędzia - konteksty, red. T. Witkowski, Moderator, Taszów 2007.
 88. Jasiński Z., Zarządzanie pracą. Organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 89. Jaśtal J., Etyka cnót, etyka charakteru [w:] Etyka i charakter, red. J. Jaśtal, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2004.
 90. Juchnowicz M., Motywowanie do rozwoju [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2005.
 91. Juchnowicz M., Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2010, nr 3-4.
 92. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja. Kontrowersje. Aplikacje, PWE, Warszawa 2010.
 93. Kaczmarska J., Sieczkowska M., Program wspierania pracowników w Levi Strauss Poland, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2003, nr 2.
 94. Karamalla-Gaiballa E., Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa w obszarze pracowniczym [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 12, Rzeszów 2008.
 95. Karney J.E., Człowiek i praca. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1998.
 96. Karney J.E., Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007.
 97. Katz D., Kahn R.L., Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa 1979.
 98. Kidson A., Campbell R., The Ethical Organization [in:] The Ethical Theory and Corporate Behavior, Macmillan Press, London 1996.
 99. Kietliński K, Reyes V.M., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 100. Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 101. Klimowicz E., Utylitaryzm w etyce. Współczesne kontrowersje wokół etyki J.S. Milla, PWN, Warszawa 1974.
 102. Kocowski T., Aktywność twórcza człowieka. Filogeneza. Funkcja. Uwarunkowania [w:] Szkice z teorii twórczości motywacji, red. T. Kocowski, Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań 1991.
 103. Komunikat z badań CBOS. Znaczenie pracy w życiu Polaków, grudzień 2006.
 104. Komunitariańska platforma programowa. Społeczeństwo responsywne: prawa i obowiązki (przeł. P. Rymarczyk) [w:] Komunitarianie, wybór tekstów (wyb. P. Śpiewak), Fundacja Aletheia, Warszawa 2004.
 105. Kossowska M., Poza nudą i lękiem, czyli jak osiągać satysfakcję z pracy [w:] Polubić biznes, red. K. Sedlak, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1994.
 106. Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Difin, Warszawa 2010.
 107. Kozicka K., Kształtowanie kompetencji menedżerskich w kontekście teorii poczucia własnej skuteczności Alberta Bandury, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty" 2006, nr 3.
 108. Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna, PWN, Warszawa 1987.
 109. Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000.
 110. Kozielecki J., Transgresja i kultura, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2002.
 111. Kożusznik B., Psychologia zespołu pracowniczego. Doskonalenie efektywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.
 112. Kożusznik B., Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa 2005.
 113. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 114. Król H., Kapitał ludzki w organizacji [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 115. Król H., Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 116. Kubicka-Daab J., Budowa modeli kompetencji [w:] Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2002.
 117. Kurek P, Psychologiczna rola poczucia kontroli, "Przegląd Psychologiczny" 2005, t. 48, nr 3.
 118. Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 119. Kwiecień K, Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2005.
 120. Lazarus R.S., Folkman S., Stress, Appraisal and Coping, Springer, New York 1984.
 121. Lendzion J.P, Stankiewicz-Mróz A., Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 122. Lennick D., Kiel F., Moral Intelligence. Enhancing Business Performance and Leadership Success, Pearson Education, New Jersey 2005.
 123. Levy-Leboyer C, Kierowanie kompetencjami. Bilans doświadczeń zawodowych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997.
 124. Lewicka-Strzałecka A., Etyczne programy firm: teoria i praktyka, "Biuletyn Informacyjny Zespołu Etyki Biznesu" 1998, nr 34.
 125. Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 126. Lichtarski J., Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 127. Lichtman CM., Hunt R.G., Osobowość a teoria organizacji: przegląd wybranych stanowisk teoretycznych [w:] Zachowanie człowieka w organizacji, red. W.E. Scott, L.L. Cummings, PWN, Warszawa 1983.
 128. Lipka A., Kwalitologia kapitału ludzkiego - przedmiot i metody badawcze [w:] W kierunku jakości kapitału ludzkiego, red. A. Pocztowski, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2007.
 129. Lipka A., Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002.
 130. Lipka A., W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005.
 131. Listwan T., Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2005.
 132. Locke E.A., Latham G.P, A Theory of Goal Sting and Task Performance, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1990.
 133. Logman D., A Global Force of Goods, Corporate Citizenship, London 2002.
 134. Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 135. Łukaszewski W., Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych [w:] Psychologia, t. 2, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk 2004.
 136. Makin P., Cooper C, Cox Ch., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 137. Maslow A., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
 138. Maslow A.H., W stronę psychologii istnienia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2004.
 139. Matczak A., Kwestionariusz kompetencji społecznych, Pracownia Testów Psychologicznych FTP, Warszawa 2001.
 140. Matczak A., Różnice indywidualne w rozwoju psychicznym [w:] Psychologia rozwoju człowieka, t. 3: Rozwój funkcji psychicznych, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 141. Materska M., Teoria czynności Tadeusza Tomaszewskiego [w:] Psychologia czynności. Nowe perspektywy, red. I. Kurcz, D. Kądzielawy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.
 142. Matusewicz C, Psychologia wartości, PWN, Warszawa 1975.
 143. McClelland D.C., Testing for Competence Rather than for ..Intelligence", "American Psychologist" 1973, No. 28.
 144. McGinnis A.L., Bringing Out the Best in People: How to Enjoy Helping Others Excel, Augsburg Publishing House, Minneapolis 1985.
 145. McGregor D., The Human Side of Enterprise, McGraw-Hill, New York 1960.
 146. Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 147. Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1987.
 148. Misztal M., Problematyka wartości w świecie socjologii, PWN, Warszawa 1980.
 149. Miś A., Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 150. Miś A., Rozwój talentów w organizacji. Specyfika i instrumentarium ['w:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, red. S.A. Witkowski, T. Listwan, Difin, Warszawa 2008.
 151. Moczydłowska L, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa 2008.
 152. Myers D.G., Psychologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 153. Nosal C, Psychologia decyzji kadrowych. Strategie. Kryteria. Procedury, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 154. Nowacki T., Leksykon pedagogiki pracy, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2004.
 155. Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1985.
 156. Oleksyn T, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.
 157. Orczyk J., Sens pracy a jakość kapitału ludzkiego [w:] W kierunku jakości kapitału ludzkiego, red. A. Pocztowski, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2007.
 158. Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, KOWEZiU, Warszawa 2003.
 159. Penc J., Encyklopedia zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych, Łódź 2008.
 160. Penc J., Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa 2007.
 161. Pervin L.A., Psychologia osobowości, GWP, Gdańsk 2002.
 162. Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2007.
 163. Pociecha J. i in., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
 164. Pocztowski A., Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 118, Kraków 1993.
 165. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. II zmienione, PWE, Warszawa 2008.
 166. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2003.
 167. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 168. Pocztowski A., Miś A., Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 169. Polańska A., Zarządzanie personelem. Zasady, zadania i wymagania stawiane menedżerom, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 170. Pratley P, Etyka w biznesie, Wydawnictwo Feiberg SJA, Warszawa 2000.
 171. Przetacznik-Gierowska M., Makiełlo-Jarża G., Podstawy psychologii ogólnej, WSZiP, Warszawa 1989.
 172. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 173. Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 174. Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 175. Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, red. A.E. Sękowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 176. Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 177. Ratajczak Z., Człowiek w sytuacji innowacyjnej, PWN, Warszawa 1980.
 178. Ratajczak Z., Niezawodność człowieka w pracy, PWN, Warszawa 1988.
 179. Ratajczak Z., Psychologia organizacji. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1979.
 180. Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 181. Rathus S.A., Psychologia współczesna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 182. Ratyński W., Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania, CH. Beck, Warszawa 2005.
 183. Reykowski J., Emocje i motywacja [w:] Psychologia, red. T. Tomaszewski, PWN, Warszawa 1982.
 184. Reykowski J., Motivation of Prosocial Behavior [in:] Cooperation and Helping Behavior, eds V. Derlega, J. Grzelak, Akademie Press, New York 1982.
 185. Reykowski J., Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warszawa 1979.
 186. Reykowski J., Teoria motywacji a zarządzanie, PWE, Warszawa 1979.
 187. Rheinberg F., Psychologia motywacji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
 188. Rheinberg F., Vollmeyer R., Rollett W., Motivation and Action in Selj'-regulated Learning [in:] Handbook of Self-regulation: Theory, Research and Application, eds M. Boeka-erts, R Pintrich, M. Zeidner, Academic Press, San Diego 2000.
 189. Rogers CR., O stawaniu się osobą, Rebis, Poznań 2002.
 190. Rostkowski T., Kompetencje a jakość zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, red. A. Sajkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002.
 191. Rostkowski T., Opis stanowiska pracy [w:] Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, red. T. Rostkowski, Difin, Warszawa 2004.
 192. Rotter J., Generalized Expectancies for Internal Versus Extreme Control of Reinforcement, "Psychologicał Monographs" 1966, No. 80.
 193. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 194. Rybak M., Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] Etyczne fundamenty gospodarowania, red. A. Węgrzecki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999.
 195. Rybak M., Rozwój potencjału pracy [w:] Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
 196. Sajkiewicz A., Kapitał ludzki jako źródło wartości organizacji [w:] Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, red. A. Lipka, S. Waszczak, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 197. Sajkiewicz A., Projakościowa kultura zarządzania kapitałem ludzkim [w:] W kierunku jakości kapitału ludzkiego, red. A. Pocztowski, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2007.
 198. Salovey P. i in., Aktualne kierunki w badaniach nad inteligencją emocjonalną [w:] Psychologia emocji, red. M. Lewis, J.M. Haviland-Jones, GWP, Gdańsk 2005.
 199. Schein E.H., Organizational Psychology, Prentice Hall, New York 1988.
 200. Schiefele U., The Role of Interest in Motivation and Learning [w:] Intelligence and Personality, eds J.M. Coolis, S. Messick, Erlbaum, Mohawah 2001.
 201. Schultz D., Schultz E.S., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 202. Schwartz S.H., Bilsky W., Toward a Universal Psychological Structure of Human Values, "Journal of Personality and Social Psychology" 1987, No. 53.
 203. Sidor-Rządkowska M., Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Wolters Kluwer Pol-ska-Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 204. Sieczkowska M., Program wspierania pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2003, nr 2.
 205. Sienkiewicz Ł., Pomiar wartości kapitału ludzkiego [w:] Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007.
 206. Sikorski C, Kultura organizacyjna, CH. Beck, Warszawa 2002.
 207. Sikorski C, Motywacja jako wymiana, Difin, Warszawa 2004.
 208. Słownik zarządzania kadrami, red. T. Listwan, CH. Beck, Warszawa 2005.
 209. Smółka P., Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 210. Sokołowski A., The Football Distance [w:] Taksonomia 14. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1169, Wrocław 2007.
 211. Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka, Antykwa, Kraków-Kluczbork 2001.
 212. Stachowicz-Stanusch A., Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Helion, Gliwice 2007. Stoner J.A.F., Freeeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 213. Strelau J., Inteligencja człowieka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1997.
 214. Strelau J., Pietrasiński Z., Reykowski J., Osobowość [w:] Psychologia, red. T. Tomaszewski, PWN, Warszawa 1982.
 215. Strelau J., Psychologia różnic indywidualnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 216. Strelau J., Psychologia, cz. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 217. Strużyna J., Ku zarządzaniu kapitałem ludzkim - ciągły czy nieciągły charakter zmiany w zarządzaniu?, "Organizacja i Kierowanie" 2008, nr 2(132).
 218. Strużyna J., Próba porównania koncepcji kapitału ludzkiego i zasobów ludzkich [w:] Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, red. A. Lipka, S. Waszczak, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 219. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.
 220. Szczęsna A., Rostkowski T, Zarządzanie kompetencjami [w:] Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, red. T. Rostkowski, Difin, Warszawa 2004.
 221. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, wyd. III zmienione, PWN, Warszawa 1984.
 222. Tattersall A.J., Obciążenie pracą i przydział (alokacja) zadań [w:] Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 223. Terelak J.F., Człowiek i stres: koncepcje, źródła, reakcje, radzenie sobie, modyfikatory, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2008.
 224. Terelak J.F., Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2005.
 225. Tokarski S., Kierowanie ludźmi, Wydawnictwa Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin 1998.
 226. Tomaszewski T, Człowiek i otoczenie [w:] Psychologia, red. T. Tomaszewski, PWN, Warszawa 1982.
 227. Tomaszewski T, Główne idee współczesnej psychologii, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.
 228. Tomaszewski T. i in., Struktura i mechanizmy regulacyjne czynności człowieka [w:] Psychologia, red. T. Tomaszewski, PWN, Warszawa 1982.
 229. Trempała J., Rozwój poznawczy [w:] Psychologia rozwoju człowieka, t. 3: Rozwój funkcji psychicznych, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 230. Urbaniak B., Bohdziewicz P, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności: raport 2007, IPiSS, Warszawa 2007.
 231. Urbaniak B., Tendencje zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w świetle doświadczeń konkursu Lider ZZL, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2010, nr 3-4.
 232. Von Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.
 233. Wachowiak P., Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych, Difin, Warszawa 2001.
 234. Walkowiak R., Kultura organizacyjna jako determinanta działań społecznie odpowiedzialnych [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 235. Walkowiak R., Problemy metodologiczne pomiaru i raportowania kompetencji [w:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, red. S.A. Witkowski, T. Listwan, Difin, Warszawa 2008.
 236. Węgrzecka M., Powodzenie ekonomiczne - cel czy instrument rozwoju jednostki [w:] Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, red. A. Węgrzecki, Oficyna Cracovia, Kraków 1996.
 237. Węgrzecka M., Zarys psychologii, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 238. Węgrzecki A., Zarys fenomenologii podmiotu, Ossolineum, Kraków 1996.
 239. Wiernek B., Motywowanie podwładnych [w:] Psychologia i socjologia zarządzania, red. B. Wiernek, Wydawnictwo Text, Kraków 1998.
 240. Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego, red. A. Węgrzecki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 241. Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 242. Wojtczuk-Turek A., Zaangażowanie jako istotny wymiar postawy pracownika wobec pracy, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2009, nr 10.
 243. Wood R., Payne T, Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 244. Wosińska W., Psychologia życia społecznego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 245. Woźniak M.G., Teoretyczne problemy spójności społeczno-ekonomicznej mechanizmu rynkowego w kontekście gospodarki opartej na wiedzy [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 10, Rzeszów 2007.
 246. Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, wyd. III, CH. Beck, Warszawa 2006.
 247. Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia, red. T. Listwan, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 248. Zarządzanie pracą. Organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola, red. Z. Jasiński, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 249. Zarządzanie talentami w organizacji, red. A. Pocztowski, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 250. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności; raport 2007, oprać. B. Urbaniak, P. Bohdziewicz, IPiSS, Warszawa 2007.
 251. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 252. Zbiegień-Maciąg L., Etyczne przedsiębiorstwo (granice wolności i odpowiedzialności) [w:] Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, red. A. Węgrzecki, Oficyna Cracovia, Kraków 1996.
 253. Zbiegień-Maciąg L., Etyczne przedsięwzięcia w organizacji [w:] Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegień-Maciąg, Wolters Kluwer Polska-Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 254. Zbiegień-Maciąg L., Pracownik upodmiotowiony - partner społecznie odpowiedzialny [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 255. Zimbardo G.P., Gerrig R.J., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 256. Zimbardo P.G., Leippe M.R., Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 257. Znaniecki F., Socjologia bezrobotnych, "Kultura i Społeczeństwo" 1992, nr 1.
 258. Żemigła M., Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-0428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu