BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mularska-Kucharek Monika (Uniwersytet Łódzki), Wiktorowicz Justyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Jakość życia mieszkańców Łodzi : wymiar subiektywny
The Quality of Life of Łódź Residents
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2012, nr 2, s. 92-117, ryc., tab., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Jakość życia, Ocena jakości życia
Quality of life, Life quality assessment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat problematyka jakości życia stała się przedmiotem zainteresowania zarówno teoretyków, jak i kreatorów życia społecznego. W badaniach uwzględnia się często dwa wymiary tej jakości: subiektywny i obiektywny. Prezentowany artykuł porusza problematykę subiektywnej jakości życia. Jego celem jest diagnoza dobrostanu psychicznego mieszkańców Łodzi. Empirycznym wyznacznikiem analizowanego wymiaru jakości życia stały się pytania o ogólne zadowolenie z życia oraz o satysfakcję z poszczególnych dziedzin i sfer życia, takich jak: rodzina, dochód, warunki mieszkaniowe, możliwość zaspokojenia potrzeb itp. Eksploracyjna analiza badanego zjawiska pozwala ustalić poziom subiektywnej jakości życia badanej zbiorowości. Dodatkowo podjęta zostaje próba sprecyzowania jego atrybutywnych uwarunkowań. (abstrakt oryginalny)

In the last few decades, the topic of quality of life has been of interest to the theorists as well as social life animators. Many studies consider two dimensions of this quality: subjective and objective. The present paper discusses the problem of subjective quality of life. Our aim is to diagnose the mental well-being of Łódź residents. Questions about general life satisfaction and satisfaction in particular fields and spheres of life such as: family, income, housing, ability to fulfil one's needs, etc., have become the empirical determinant of the analyzed dimension of quality of life. An exploratory analysis of the studied phenomenon allows us to determine the level of subjective quality of life of the studied community. In addition, we attempt to determine the attributive conditions of the phenomenon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews F.M., Robinson J.R, 1991, Measures of subjective well-being, w: J.R Robinson, RR. Shaver, L.S. Wrightsman (red.), Measures of Personality and Social Psychological Attitudes, t. 1, San Diego: Academic Press.
 2. Andrews F., Withey S., 1976, Social Indicators of Well-being, New York: Plenum.
 3. Bańka A., Derbis R., 1994, Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia, Poznań: Gemini.
 4. Bańka A., Derbis R., 1998, Poczucie jakości życia a swoboda działania i odpowiedzialność, Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
 5. Biegańska K.. 2006, Podmiotowe i sytuacyjne wyznaczniki jakości życia przedsiębiorców, niepublikowana praca doktorska, Łódź.
 6. Campbell A., 1981, The Sense of Well-being in America. Recent Patterns and Trends, New York: McGraw-Hill.
 7. Campbell A., Converse P., Rodgers W., 1976, The Quality of American Life: Perceptions, Evaluations, and Satisfactions, New York: Russell Sage Foundation.
 8. Cantor N., Norem J., Langston Ch., Zirkel S., Fleeson W., Cook-Flannagan C., 1991, "Life tasks and daily life experience", Journal of Personality, nr 59(3), s. 425-451.
 9. CBOS, 1999, Zadowolenie z życia, Warszawa.
 10. CBOS, 2004, Samopoczucie Polaków, Warszawa.
 11. CBOS, 2008, Polacy o swoim zadowoleniu z życia, szczęściu i pechu w latach 1998- 2007, Warszawa.
 12. CBOS, 2009, Polacy o swoim zadowoleniu z życia. Opinie z lat 1994-2008, Warszawa.
 13. CBOS, 2010, Polacy o swoim zadowoleniu z życia, Warszawa.
 14. CBOS, 2011, Polacy o swoim szczęściu i pechu oraz zadowoleniu z życia, Warszawa.
 15. Czapiński J., 1994, Psychologia szczęścia: przegląd badań i zarys teorii cebulowej, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 16. Czapiński J. (2004), Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego, w: T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 17. Czapiński J. (2007), Indywidualna jakość życia, w: Diagnoza społeczna 2007, Warszawa: Vizja Press@IT.
 18. Derbis R., 2007, Poczucie jakości życia a zjawiska afektywne, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.
 19. Derbis R., Bańka A., 1998, Poczucie jakości życia a swoboda działania i odpowiedzialność, Poznań: Wydawnictwo Naukowe SPA.
 20. Diagnoza społeczna 2009, 2009, www.diagnoza.com.pl.
 21. Diener E., 1984, "Subjective well-being", Psychological Bulletin, nr 95, s. 542-575.
 22. Diener E., 2000, "Subjective well-being. The science of happiness and a proposal for a national index", American Psychologist, t. 55(1), s. 34-43.
 23. Diener E., Emmons R.A., 1984, "The independence of positive and negative affect", Journal of Personality and Social Psychology, nr 47, s. 1105-1117.
 24. Domański H., 2009, Społeczeństwo europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 25. Easterlin R., 1995, "Will raising the incomes of all increase the happiness of all?", Journal of Economic Behavior and Organization, nr 27(1), s. 35-47.
 26. Frykowski M., 2004, "Zróżnicowanie przestrzenne statusu społecznego mieszkańców Łodzi", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 99-118.
 27. Główny Urząd Statystyczny, 1997, Statystyczny opis jakości życia 1990-1995, Warszawa.
 28. Graczyk A., 2007, Dochód i konsumpcja jako determinanty jakości życia, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.
 29. Helliwell J.F., 2002, "Social capital, the economy and well-being", w: K. Banting, A. Sharpe, F. St-Hilaire (red.), The Review of Economic Performance and Social Progress, Montreal-Ottawa: Institute for Research on Public Policy, Centre for the Study of Living Standards.
 30. Kahneman D., Diener E., Schwarz N., 2003, Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology, New York: Russell Sage Foundation.
 31. Kaleta A., Knieć W., 2007, Jakość życia i edukacja, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.
 32. Kolipiński J., 1978, Człowiek - gospodarka - środowisko - przestrzeń, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, s. 63.
 33. Kowalczyk M., Cudak S., 2008, Problemy współczesnej rodziny polskiej, Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego.
 34. Krueger A., Schkade D., 2007, The Reliability of Subjective Weil-Being Measures, NBER Working Paper nr 13027, kwiecień.
 35. Maslow A., 1990, Motywacja i osobowość, tłum. P. Sawicka, Warszawa: Pax.
 36. McGregor I., Little B., 1998, Personal projects, happiness and meaning: On doing well and being yourself, Journal of Personality and Social Psychology, nr 74(2), s. 494- 512.
 37. Michael E., Larsen R., 2008, The Science of Subjective Well-being, New York: Guilford Press.
 38. Ostasiewicz W., 2004, Ocena i analiza jakości życia, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 39. Rogala P., Borys T., 2008, Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, Warszawa: UNDP.
 40. Siciński A., Strzelecki J., 1976, "Styl życia a jakość życia: przyczynek do problemów polityki społecznej", w: A. Siciński (red.), Styl życia: koncepcje i propozycje, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 41. Sierzputowska E., 1989, "Jakość życia", Wiadomości Statystyczne, nr 7, s. 5-10.
 42. Stevenson B., Wolfers J., 2008, Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox, Brooking Papers on Economic Activity, wiosna.
 43. Strack F., Argyle M., Schwarz N. (red.), 1991, Subjective Well-being. An Interdisciplinary Perspective, Oxford: Pergamon Press.
 44. Sztompka P., 1991, Society in Action. The Theory of Social Becoming, Chicago: Polity Press, Cambridge University of Chicago Press.
 45. TNS OBOP, 2003, Czy jesteśmy zadowoleni ze swojego życia? Warszawa.
 46. Veenhoven R., 1991, "Questions on happiness: Classical topics, modern answers, blind spots", w: F. Strack, M. Argyle, N. Schwarz (red.), Subjective Well-being. An Interdisciplinary Perspective, Oxford: Pergamon Press.
 47. Veenhoven R., 1994, "Is happiness a trait?", Social Indicators Research, nr 32, s. 101- 160.
 48. Wallis A., 1993, "Jakość życia - problemy i propozycje", Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 55(2), s. 135-150.
 49. Wilson W., 1967, "Correlates of avowed happiness", Psychological Bulletin, nr 67(4), s. 294-306.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu