BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Organizacja i funkcjonowanie systemów ewidencyjno-rachunkowych w małych przedsiębiorstwach w Polsce : wyniki badań
Strategies of Financial Information Management in Small Enterprises in Poland : Research Results
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2011, t. 12, s. 147-170, wykr., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Działanie współczesnych przedsiębiorstw : determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rachunkowość małego przedsiębiorstwa, Informacje ekonomiczno-finansowe, Wyniki badań
Small business, Small enterprises accounting, Economic and finance information, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych dotyczących strategii zarządzania informacją finansową stosowanych przez małe przedsiębiorstwa w Polsce. Badanie ukierunkowane było na rozpoznanie wykorzystania regulowanych polskim prawem obowiązkowych systemów ewidencyjno-rachunkowych i skorelowanych z nimi ewidencji fakultatywnych. Ponadto podjęto próbę ustalenia kto zajmuje się prowadzeniem ww. ewidencji oraz w jakim stopniu wykorzystywane są w tym celu technologie informatyczne. Badaniem objęto również analizę głównych, statystycznie istotnych czynników determinujących dokonywane przez przedsiębiorców wybory. Badanie oparto o sondaż ankietowy przeprowadzony wśród menedżerów małych przedsiębiorstw w Polsce. W ocenie jego wyników wykorzystano głównie analizę struktury uzyskanych odpowiedzi oraz elementy analizy statystycznej. Prezentację wyników poprzedzono studium teoretycznym, na które składa się zdefiniowanie informacji finansowej wraz z omówieniem jej roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz charakterystyka systemów ewidencyjno-rachunkowych stosowanych w sektorze małych firm w Polsce w kontekście ich pojemności i użyteczności informacyjnej. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this article is presenting results of empirical research concerning strategies of financial information management used by small businesses in Poland. The research was aimed at recognizing the use of recording obligations regulated by Polish law and filing system kept optional. In addition, the research had to give an answer who is responsible for keeping the above records and what is the use of information technology for this purpose. The research also involved an analysis of the most statistically significant factors determining the choices made by entrepreneurs. The research was based on the questionnaire survey. It was conducted among managers of small businesses in Poland. In the evaluation of the research results the structural analysis of responses and components of the statistical analysis were used. The presentation was preceded by a theoretical study which consists of the definition of financial information with discussion of its role in enterprise management and the characteristics of accounting systems used in small enterprise sector in Poland in the context of their information volume. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki A., Makać W. (1997), Metody wnioskowania statystycznego, Wyd. UG, Gdańsk.
 2. Barańska Z. (1999), Podstawy metod statystycznych dla psychologów, Wyd. UG, Gdańsk.
 3. Gościński J. (1977), Zarys sterowania ekonomicznego, PWN, Warszawa.
 4. Jaworski J. (2006a), Dziś i jutro usług biur rachunkowych, "Rachunkowość" nr 11.
 5. Jaworski J. (2006b), Systemy ERP, czyli jak wykorzystać nowe możliwości e-rachunkowości, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" nr 18.
 6. Jaworski J. (2007a), Zmiany w potrzebach informacyjnych a polityka uproszczeń w rachunkowości małych przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, (red.) Sobańska I., Szychta A., Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Jaworski J. (2007b), Nowoczesne technologie informacyjne w rachunkowości przedsiębiorstw, [w:] Finanse i rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacyjnych, (red.) Głuchowski J., Patyk J., Sojak S., WSB w Toruniu, Toruń.
 8. Jaworski J. (2008), Jak wykorzystać podatkową księgę przychodów i rozchodów do zarządzania małym przedsiębiorstwem, "Rachunkowość" nr 9.
 9. Jaworski J. (2010), Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 10. Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D. (1995), Metody opisu statystycznego, Wyd. UG, Gdańsk.
 11. Martyniuk T., Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja - podatki - ewidencja - sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk 2009.
 12. Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A. (2004), Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy? OPO, Bydgoszcz.
 13. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J. (2007), Informacja warunkiem sukcesu małego przedsiębiorstwa, [w:] Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG" nr 2.
 14. Raport GUS (2008), Działalność przedsiębiorstw sektora niefinansowego w 2008 roku, www.stat.gov.pl
 15. Rokicka-Broniatowska A. (red.) (2002), Wstęp do informatyki gospodarczej, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa.
 16. Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF), Dz.U. 51/2010 poz. 51 z późniejszymi zmianami.
 17. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP), Dz.U. 54/2000 poz. 654 z późniejszymi zmianami.
 18. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (UOR), Dz.U. 152/2009 poz. 1223 z późniejszymi zmianami.
 19. Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ZPDOF), Dz.U. 144/1998 poz. 930 z późniejszymi zmianami.
 20. Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (UoSDZG), Dz.U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095 z późniejszymi zmianami.
 21. Wilmańska A. (red.) (2010), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu