BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ spowolnienia gospodarczego na potencjał wydatkowy gmin (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)
The Impact of an Economic Slowdown on the Gmina's Expenditure Potential (The Case of the Region of Zachodniopomorskie)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 10, s. 319-331, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Wydatki budżetowe, Kondycja gospodarki
District, Budget expenditures, Condition of the economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł wskazuje na negatywne konsekwencje spowolnienia gospodarczego w odniesieniu do budżetów gminnych, polegające na zmniejszeniu wpływów z podstawowych źródeł podatkowych oraz załamaniu się dochodów majątkowych kształtujących potencjał wydatkowy w perspektywie kilku lub kilkunastu przyszłych lat. W szczególności szeroko omówiono kategorię dochodów publicznych jako jedną z kategorii najbardziej narażonych na dekoniunkturę gospodarczą. Można stwierdzić, że względu na pogarszającą się w ostatnim czasie sytuację ekonomiczną, jednostki samorządu terytorialnego stają przed poważnym wyzwaniem dokonania zmian w swojej polityce finansowej i w budżetach lokalnych. Dotyczy to w szczególności samorządów lokalnych, których dochody budżetu są uzależnione od cyklu koniunkturalnego, mniej natomiast małych jednostek, których potencjał finansowy oparty jest na subwencjach i dotacjach z budżetu państwa. Samorządy, których dochody własne, w tym podatkowe, zajmują znaczące miejsce w strukturze źródeł zasileń finansowych stoją przed zadaniem pilnego zweryfikowania poziomu planowanych, bieżących oraz inwestycyjnych wydatków budżetowych.

The paper discusses the negative impact of an economic slowdown on gmina budgets - decreased basic tax revenues and a downturn in asset-related revenues, affecting gminas' expenditure potential in a dozen or so years to come. The paper focuses on public sector revenues which are most sensitive to unfavourable economic conditions. It may be stated that as a result of the recent deterioration in general economic conditions territorial government entities are facing the challenge of introducing changes to their financial policies and local budgets. It mainly concerns local governments - their budget revenues are more dependent on business cycles than the revenues of smaller entities whose financial potential is based on government subsidies and support. There is an urgent need for local governments - whose own revenues, including taxes, constitute a major source of financing - to verify their planned, current and investment budget expenditures.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety jednostek samorządu terytorialnego, GUS, Warszawa 2010.
 2. Moździerz A., Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa 2009.
 3. Niezgoda A., Zagrożenie dla gospodarki finansowej gmin, powiatów w perspektywie kryzysu finansów publicznych, "Finanse Komunalne" 2009, nr 10.
 4. O ile niższe dochody samorządów? "Wspólnota" 2009, nr 39.
 5. Osiecki A., Dochody z podatków maleją, "Wspólnota" 2009, nr 39.
 6. Owsiak S., Polityka monetarna a rozwój samorządu w Polsce [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, IV Forum Samorządowe, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 14, Zeszyty Naukowe US, nr 489, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 7. Owsiak S., Polityka finansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy samorządu terytorialnego w Polsce [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe US, nr 526, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 8. Owsiak S., Stabilność systemu zasilenia finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2011.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, Rada Ministrów, Warszawa 2010.
 10. Swianiewicz P., Łukomska J., Spowolnienie gospodarcze a sytuacja finansowa jednostek samorządów terytorialnych, "Finanse Komunalne" 2010, nr 5.
 11. Swianiewicz P., Łukomska J., System finansowania samorządów a odporność budżetów lokalnych na wahania cykliczne, "Wspólnota" 2009, nr 46 (948).
 12. Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego i jego konsekwencje dla zadań samorządu województwa, Raport wykonany na zlecenie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, red. W. Tarczyński, Uniwersytet Szczeciński, kwiecień 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu