BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konat Grzegorz (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie), Karpińska-Mizielińska Wanda (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie), Smuga Tadeusz (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie ubezpieczeń eksportowych w Polsce w latach 2000-2009
The Importance of Export Insurance in Polandin the 2000-2009 Period
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 5-6, s. 21-48, wykr., tabl., bibliogr. 17 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia eksportowe, Wsparcie finansowe, Eksport, Skarb Państwa
Export insurance, Financial support, Export, State Treasury
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena funkcjonowania systemu wsparcia polskiego eksportu w latach 2000-2009, ze szczególnym uwzględnieniem eksportu realizowanego na rynki krajów o podwyższonym ryzyku. Jej przedmiotem jest przede wszystkim przegląd stosowanych instrumentów wsparcia i ocena działalności instytucji odgrywającej kluczową rolę w tym systemie - Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE S.A.). (fragment tekstu)

The article aims to assess the system for supporting Polish exports in 2000-2009, with a particular focus on exports to high-risk countries. The authors review the available support instruments and evaluate the work of Poland's Export Credit Insurance Corporation (KUKE), an institution that plays a key role in this system. The authors rely on a method based on analyzing the contents of documents and legal regulations-enacted by Poland, the European Union, the World Trade Organization (WTO) and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)-concerned with issues related to export support. The authors also examine statistical data, conduct in-depth interviews, and use information from publicly available reports on the activities of the Export Credit Insurance Corporation. The decade covered by the study is not a uniform period, the authors say. They divided it into two subperiods: the time from 2000 until Poland's EU entry in 2004, and the EU membership years (2004-2009). In the latter subperiod, special attention was paid to 2008 and 2009, the years of economic crisis. The analysis of changes taking place in the official system for supporting exports with the use of Treasury guarantees shows the government's role in the development of exports by Polish enterprises. The study also shows how the external environment, including Poland's status as an EU member as well as international regulations and fluctuations in international markets, influence the system's functioning. The authors conclude that the system has played an insufficient role in promoting Poland's exports so far, particularly in the case of small and medium-sized enterprises. This was especially evident during the latest crisis, the authors say. The Polish export support system requires far-reaching changes, according to the authors. Most of the initiatives mentioned in official government documents are declarations and tentative proposals not followed byspecific projects. This approach did not even change during the recent crisis when the Polish government, unlike its counterparts in other EU countries, failed to markedly step up measures aimed at boosting exports. Not only proposals but also concrete and consistent steps-jointly taken by many institutions-are needed, the authors say. On the one hand, these should involve adapting the system to the needs of a wider group of businesses, especially small and medium-sized enterprises (SMEs); on the other hand, it is necessary to strengthen KUKE financially and take better advantage of opportunities linked with those activities of the Export Credit Insurance Corporation that are conducted on behalf of the Treasury, the authors say.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachnik K., P. Dziewulski, M. Hryniwicka, W. Karpińska-Mizielińska, G. Konat, A. Marzec, J. Niemczyk, B. Sokołowska, A. Skowronek-Mielczarek, T. Smuga, [2010] Analiza funkcjonowania infrastruktury finansowego wspierania polskiego eksportu (KUKE i BGK) w latach 2000-2009, ze szczególnym uwzględnieniem eksportu realizowanego na rynki o podwyższonym ryzyku oraz eksportu MSP, red. T. Smuga (kierownictwo projektu),Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, Warszawa 2010.
 2. Burzyński W., Konat G., Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., Ważniewski P., [2006] Zainteresowanie polskich przedsiębiorstw inwestycjami zagranicznymi i ich ubezpieczaniem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., red. Smuga T. (kierownictwo projektu), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2006;
 3. Czubek H., [2008] Przyczyny i kierunki zmian roli publicznych agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych, [w:] D. Fatuła (red.) Zarządzanie rozwojem ekonomicznym. Wybrane aspekty, Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Kraków 2008;
 4. Czubek H., [2006] Funkcjonowanie agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych, "Ekonomista", 2006, nr 1.
 5. Duliniec E., [2011] Koncepcje przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne, "Gospodarka Narodowa" 2011, nr 1-2;
 6. Dyrektywa Rady 98/29/WE z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie harmonizacji podstawowych przepisów dotyczących zasad ubezpieczeń kredytów eksportowych dla transakcji objętych ubezpieczeniem średnio i długoterminowym, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 148/22.
 7. Gorynia M., [2007] Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 8. Gorynia M., [2005] (red. naukowa), Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa 2005
 9. Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., [2007] Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 9.
 10. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania systemu finansowego wspierania kredytów eksportowych, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Budżetu i Finansów, Warszawa, marzec 2010.
 11. Jankowska B., [2010] Internacjonalizacja klastrów, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 5-6;
 12. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Europejski plan naprawy gospodarczej, Bruksela, 26.11.2008;
 13. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego, Bruksela, 2009/C 16/01.
 14. Morawczyński R., [2007] Zachowania małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących w świetle teorii stopniowego umiędzynarodowienia, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 7-8.
 15. Nowiński W., Nowara W., [2011] Stopień i uwarunkowania internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2011, nr 3.
 16. Porozumienie w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych zawarte w ramach Rundy Urugwajskiej (ASCM), DzU 96.9.54.
 17. Wawrzyniak D., [2010] Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu