BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabińska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa), Grabiński Konrad (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Agencje ratingowe a kryzys finansowy na rynku subprime
Rating Agencies vs the Financial Crisis on the Subprime Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 10, s. 381-391, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Agencje ratingowe, Regulacje prawne
Financial crisis, Rating agency, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy wybranych aspektów funkcjonowania agencji ratingowych na rynkach finansowych. Szczególna uwaga została zwrócona na rolę, jaką agencje ratingowe odegrały w przebiegu ostatniego kryzysu finansowego. Wskazano, że przydatność agencji ratingowych dla funkcjonowania rynków kapitałowych oraz systemu ekonomicznego wynika z udostępniania informacji w postaci ocen rankingowych, obniżających koszty podejmowania decyzji przez uczestników rynku. Przedstawiono przyczyny ostatniego kryzysu finansowego, w tym nierzetelność ocen ratingowych przyznanych przez największe agencje. Wskazano, że źródłem zbyt optymistycznych ocen co do sytuacji ocenianych podmiotów był konflikt interesów oraz metodologiczne problemy z wyceną instrumentów finansowych powiązanych z kredytami hipotecznymi. Zaprezentowano nowe regulacje dotyczące agencji ratingowych ustanowione przez Parlament Europejski oraz Komisję ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w Stanach Zjednoczonych.

The paper discusses the selected issues of the functioning of rating agencies on financial markets. Special attention is given to the role that rating agencies played in the course of the recent financial crisis. It is shown that the significance of rating agencies for capital markets and the economic system is related to the disclosure of information in the form of ratings, which leads to the reduction in costs incurred by market decision-makers. The paper presents the reasons for the recent crisis including the unreliability of ratings given by major agencies. It is claimed that the over-optimistic ratings resulted from the conflicts of interests and the methodology of valuing financial instruments related to mortgage loans. The paper presents new regulations concerning rating agencies introduced by the European Parliament and the US Securities and Exchange Commission (SEC). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecki J., Wielka trójka rządzi rynkiem, "Gazeta Prawna" 2010, nr 88.
 2. Cookson R., King S., Panic Stations and Journey Beyond, "Global Research" 2007, 20 August.
 3. Ellsworth E., Credit Rating in the Spotlight, "Business Law Today" 2009, vol. 18, nr 4.
 4. Gostomski E., Życie na krawędzi, "Gazeta Bankowa" 2008, nr 2 (1002).
 5. Lang W.W., Jagtiani J.A., The Mortgage and Financial Crisis: The Role of Credit Risk Management and Corporate Governance, "Atlantic Economic Journal" 2010, vol. 38.
 6. McCubbins M.D., Schwartz Т., Congresssional Oversight Overlooked: Police Patrols versus Fire Alarms [w:] Congress: Structure and Policy, red. M.D. McCubbins, T. Sullivan, Cambridge University Press, Cambridge 1987.
 7. Mika A., Działalność agencji ratingowych a kryzys subprime, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2010, nr 2.
 8. Rękawek C., Nie tylko subprime, "Rynek Kapitałowy" 2008, nr 11 (213).
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302 z 17.11.2009 r.
 10. Sinclair T. J., Credit Rating Agencies [w:] The Oxford Handbook of Business and Government, red. D. Coen, W. Grant, G. Wilson, Oxford University Press, Oxford 2010.
 11. Sławiński A., Przyczyny i konsekwencje kryzysu na rynku papierów wartościowych emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne, "Bank i Kredyt" 2007, vol. 8-9.
 12. Sławiński A., Wpływ globalnego kryzysu bankowego na bankowość centralną, "Ekonomista" 2010, nr 2.
 13. Suchodolski L., Globalna "amerykańska zaraza", "Rynek Kapitałowy" 2008, nr 11 (213).
 14. Wojtyna A., Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego: duża odporność czy podatność? "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu