BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejewski Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zmiany regulacyjne w systemie rewizji finansowej jako pochodne kryzysów gospodarczych
Regulatory Changes to Financial Auditing Systems - The Effects of Economic Crises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 10, s. 393-412, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Rewizja finansowa, Biegli rewidenci, Regulacje prawne
Economic crisis, Auditing, Authorized auditors, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojawiające się cyklicznie kryzysy gospodarcze mają wpływ na zmiany regulacyjne w systemie rewizji finansowej. Dowodem tego są regulacje, jakie wprowadza ustawa SOX po kryzysie z lat 2000 i 2001 oraz unijna dyrektywa 2006/43/WE. Zmiany te zostały także uwzględnione w Polsce w ustawie z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach. Niestety, kolejny kryzys, który rozpoczął się we wrześniu 2008 r. sprawił, że dopiero co wprowadzone zmiany regulacyjne nie są doskonałe, gdyż wszystkie banki, które miały poważne problemy z zachowaniem zasady kontynuacji działania w Europie uzyskały pozytywne opinie. To spowodowało, że Komisja Europejska wydała 13 października 2010 r. Zieloną Księgę dotyczącą rewizji sprawozdań finansowych, stawiając wiele kwestii do dyskusji. Należy się zatem spodziewać, że w najbliższym czasie zostaną określone nowe kierunki zmian w systemie rewizji finansowej. Autor zaproponował własne propozycje rozwiązań w zakresie wybranych obszarów tematycznych, na które wskazuje Komisja Europejska w Zielonej Księdze. Są to, m.in. propozycje dotyczące: 1) wyboru biegłych rewidentów w jednostkach zainteresowania publicznego przez specjalnie do tego powołane zespoły działające przy Komisji Nadzoru Finansowego, 2) ograniczenia możliwości dokonywania badania przez daną firmę audytorską w badanym podmiocie do, co najwyżej, dwóch kolejnych 3-letnich kadencji, 3) przeprowadzania czynności rewizji finansowej w trakcie badania sprawozdań finansowych przy bezpośrednim udziale certyfikowanych biegłych rewidentów, 4) zakazu wykonywania innych usług aniżeli badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie na rzecz badanych podmiotów, 5) rezygnacji z podziału rodzaju wydawanej opinii (bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniami i negatywna) na rzecz wprowadzenia cząstkowych ocen (A, B, C) poszczególnych elementów systemu rachunkowości oraz wskaźników oceniających sytuację finansową badanej jednostki.

Cyclical economic crises have an impact on the regulation on financial auditing systems. It may be confirmed by SOX regulations enacted after the 2000 and 2001 crises as well as EU Directive 2006/43/WE. These changes were also taken into account by the Polish Act of 7 May 2009 on certified auditors. Unfortunately, the subsequent crisis, which began in September 2008, questioned the validity of new regulations - all the European banks that faced a going concern problem had high ratings. In response to this situation, the European Commission published the so called Green Paper (13 October 2010) which concerns the auditing of financial statements and presents a number of further issues to be resolved. Therefore, new trends in financial auditing are likely to be set forth in the near future. The author proposes his own solutions in the areas indicated by the EU's Green Paper including the following: certified auditors in public interest companies selected by special teams appointed by the Commission for Financial Supervision, audits performed by a given company restricted to two subsequent 3-year terms of office, financial audits of financial statements performed with the direct participation of certified auditors, scope of services offered to the examined entities by auditing companies exclusively limited to the auditing of financial statements, auditor's unqualified, qualified and negative opinions replaced by the partial reviews (А, В, C) of the particular components of the accounting system and the relevant financial ratios. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audit Fees and Non-audit Fees. A Seven Year Trend, Audit Analytics, Sutton 2010.
 2. Barton J., Who Cares about Auditor Reputation, "Contemporary Accounting Research" 2005, vol. 22, nr 3.
 3. Benston G. J., Fair-value Accounting: A Cautionary Tale from Enron, "Journal of Accounting and Public Policy" 2006, nr 25.
 4. Chaney P.K., Philipich K.L., Shredded Reputation: The Cost of Audit Failure, "Journal of Accounting Research" 2002, vol. 40, nr 4.
 5. Cosserat G.W., Modern Auditing, Wiley, 2000.
 6. Dobija D., Komitet audytu a nadzór nad biegłym rewidentem. Praktyka polskich spółek giełdowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 59 (115), Warszawa 2010.
 7. Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchwalająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, www.kibr.org.pl.
 8. Gabrusewicz W., Audyt sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2009.
 9. Gut P., Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 10. Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 11. Hołda A., Pociecha J., Rewizja finansowa, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 12. Jackson C.W., Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 13. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T., Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006.
 14. Micherda В., Badanie sprawozdania finansowego w perspektywie historycznej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 674, Kraków 2005.
 15. Micherda В., Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006.
 16. Mohamed H.S., How about Performance Audits for Public Companies [w:] International Accounting. Standards, Regulations, and Financial Reporting, red. G.N. Gregoriou, M. Gaber, Elsevier, Oxford 2006.
 17. Moore D.A., Tetlock P.E., Tanlu L., Conflicts of Interest and the Case of Auditor Independence: Moral Seduction and the Strategic Issue Cycling, " Academy of Management Review" 2006, vol. 31, nr 1.
 18. Nadurata T.T., Creative Touches in Financial Accounting, "Notes on Business Education" 1999, vol. 2, nr 2.
 19. Pfaff J., Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 20. Sunder S., Theory of Accounting and Control, South-Western Publishing, Ohio 1997.
 21. Teck-Heang L., Ali A.M., The Evolution of Auditing: An Analysis of the Historical Development, "Journal of Modern Accounting and Auditing" 2008, vol. 4, nr 12.
 22. Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach, jednostkach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. z 2009 г., nr 77, poz. 649.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu