BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misiak Tomasz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Tokarski Tomasz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach), Włodarczyk Robert W. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy
Convergence or Divergence of Polish Job Markets
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 7-8, s. 47-69, bibliogr. 33 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Produktywność pracy, Bezrobocie koniunkturalne, Lokalny rynek pracy, Płace, Konwergencja regionalna
Labour market, Labour productivity, Cyclical unemployment, Local labour market, Wages, Regional convergence
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest próba wykazania, w oparciu o analizy statystyczne, czy na rynkach pracy w Polsce w ujęciu regionalnym i lokalnym występuje efekt konwergencji czy dywergencji makroekonomicznej. Analizie poddano wybrane zmienne rynku pracy, takie jak: wydajność pracy (tylko na poziomie regionalnym), płace realne oraz stopy bezrobocia rejestrowanego. Prowadzone analizy oparto na danych panelowych uzyskanych ze strony www.stat.gov.pl za lata 2002-2009 lub w przypadku wydajności pracy za lata 2002-2007. Struktura artykułu jest następująca. W części drugiej artykułu dokonano analizy ważniejszych teoretycznych aspektów procesu konwergencji i dywergencji realnej. Część trzecia zawiera prezentację statystycznych analiz s- i b-konwergencji bezwarunkowej przeprowadzonych w ujęciu regionalnym (dane przekrojowo-czasowe dla 16 województw za lata 2002-2009) i lokalnym (dane przekrojowo-czasowe dla 379 powiatów za lata 2002-2009). Do estymacji równań konwergencji na danych panelowych wykorzystano metody powszechnie stosowane w tego typu analizach. Artykuł kończy część czwarta, w którym znajduje się podsumowanie oraz ważniejsze wnioski wynikające z prowadzonych rozważań.(fragment tekstu)

The authors employ statistical analysis to determine if Poland's regional and local job markets are subject to convergence or divergence in macroeconomic terms. The article analyzes selected labor market variables such as productivity at the regional level, real wages and the unemployment rate. The analyses are based on data from the website www.stat.gov.pl for the 2002-2009 period and for the 2002-2007 period in the case of labor productivity. The authors examine the main theoretical aspects of the processes of real convergence and divergence. They present statistical analyses of unconditional s - and b-convergence at the regional and local levels using panel data. The article ends with a summary and a set of conclusions. The research carried out by the authors reveals that none of the analyzed labor market variables, at either the local or regional levels, was subject to s-convergence throughout the analyzed period, but in specific sub-periods both convergence and divergence processes were observed. The convergence equations estimated by the authors show that only the unemployment rate was subject to b-convergence in both regional and local terms. In the analysis at the regional level, a divergence of real wages was observed in 15 provinces, with Mazovia province being the only exception nationwide. In turn, the research did not confirm that there is a divergence of wages at the county level, the authors note. In the analyzed period, labor productivity at the regional level was not subject to either b-convergence or divergence.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowitz M., [1986], Catching Up, Forming Ahead, and Halling Behind, "Journal of Economic History", Vol. 46(2).
 2. Baumol W., [1986], Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long-run Data Show, "American Economic Review", Vol. 76(5).
 3. Blaug M., [1994], Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Braga V., [2003], Regional Growth and Local Convergence. Evidence for Portugal, European Regional Science Conference Paper.
 5. Ciołek D., [2003], Badanie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem danych panelowych, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 6. De la Fuente A., [2002], On the Sources of Convergence: A Close Look at the Spanish Regions, "European Economic Review", Vol. 43(3).
 7. Di Liberto A., Mura R., Pigliaru F., [2004], How To Measure The Unobservable: A Panel Technique For Analysis of TFP Convergence, Centro Richerche Economiche Nord Sud working paper 2004/05, Universita do Cagliari.
 8. Gajewski P., [2007], Konwergencja regionalna w Polsce, praca doktorska napisana w Katedrze Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem T. Tokarskiego, Łódź.
 9. Gajewski P., Tokarski T., [2004], Czy w Polsce występuje efekt konwergencji regionalnej?, "Studia Ekonomiczne" INE PAN, nr 1-2(XL-XLI).
 10. Gomułka S., [1998], Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 11. Hansen C., [2002], A Literature Survey on Increasing Returns, Agglomeration Effects and Economic Growth, The Treasury, Wellington.
 12. Islam N., [2003], What Have We Learnt From the Convergence Debate, "Journal of Economic Surveys", Vol. 17(3).
 13. Keely L., Quah D., [1998], Technology in Growth, CEPR discussion paper No. 1901.
 14. Krajewska A. (red.), [2007], Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Kwiatkowska W., E. Kwiatkowski (red.), [2010], Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Lucas R.E., [1988], On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics".
 17. Lucas R.E., [1990], Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries?, "American Economic Review".
 18. Lucas R.E., [1993], Making a Miracle, "Econometrica".
 19. Lucas R.E., [2010], Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 20. Maddala G.S., [2006], Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Martin P., [1999], Are European Policies Delivering?, EIB Papers, Vol. 4, No. 2.
 22. Misiak T., [2008], Zależność między inwestycjami i wydatkami rządowymi a wzrostem gospodarczym w krajach Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" nr 7.
 23. Misiak T., Sulima A., Tokarski T., [2010], Czy w polskich powiatach występuje efekt konwergencji realnej?, [w:] W. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski [2010].
 24. Panizza U., [2002], Income Inequality and Economic Growth: Evidence from American Data, "Journal of Economic Growth", Vol. 7(1).
 25. Polanec S., [2004], Convergence At Last? Evidence from Transition Countries, LICOS discussion paper 144/2004, Katholieke Universiteit Leuven.
 26. Rogut A., Tokarski T., [2001], Regional Diversity of Wages in Poland in 90's, "International Review of Economics and Business" Vol. XLVIII, No. 4.
 27. Rogut A., Tokarski T., [2002], Regional diversity of employment structure and outflows from unemployment to employment in Poland, "International Journal of Manpower" Vol. 23, No. 1.
 28. Romer D., [2000], Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Tokarski T., [2005], Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
 30. Tokarski T., [2008], Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999-2006, "Gospodarka Narodowa" nr 7-8.
 31. Tokarski T., [2009], Matematyczne modele wzrostu gospodarczego. Ujęcie neoklasyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 32. Tsionas E.G., [2002], Another Look At Regional Convergence In Greece, Regional Studies, Vol. 36(6).
 33. Wójcik P., [2008], Wzorce konwergencji regionalnej w Polsce, praca doktorska napisana w Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem Z.B. Liberdy, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu