BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kazibudzki Paweł (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tytuł
Wzorzec kompetencji przedsiębiorcy przyszłości i jego empiryczna walidacja
Competence Pattern for Business of the Future and Its Empirical Validation
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 11, s. 25-36, tab., bibliogr. 20 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Kompetencje, Model kompetencji, Wartościowanie kompetencji, Zarządzanie kompetencjami, Przedsiębiorstwo przyszłości
Competences, Competence model, Valuation of competences, Competence management, Enterprise of the future
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
XXI w. pociąga za sobą tworzenie nowych form organizacji oraz metod współpracy i współdziałania, które niewątpliwie różnią się od tych form, które często są postrzegane jako tradycyjne. Jest to wynik coraz szybciej zmieniającego się otoczenia, organizacji próbujących sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów, którzy oczekują coraz lepszych produktów po coraz niższej cenie. W spełnieniu tych oczekiwań pomaga wirtualizacja lub networking działalności biznesowej, stanowiące klucz do zrozumienia współczesnych przemian gospodarczych i technologicznych. Przykładowe cechy organizacji wirtualnych to: koncentracja na kluczowych kompetencjach uczestników, networking, rozmyte granice, elastyczność, wspólne cele, podział ryzyka i zasobów (w tym wiedzy) oraz zaufanie. (abstrakt oryginalny)

The era of 21 century entails the creation of new forms of organizations and methods of co-operation and collaboration, which undoubtedly differ from these forms which commonly are perceived as traditional. This situation is a result of faster and faster changing environment that organizations operate in and higher and higher expectations of customers, who expect better products at the Iower price. A fulfilling of these expectations enables the virtualization, or networking of market activity, becoming in the same time the key for understanding contemporary economic and techno-logical transformations. The exemplary features of virtual organizations however are based mostly on: focus on key competences of participants, networking, blurred barriers, elasticity, common goals, sharing the risk and resources (including knowledge) and trust. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. L. Birch: Job creation in America. How our smallest companies put the most people to work. The Free Press, New York 1987.
 2. R. E.Boyatzis: The competent manager. Wiley, New York 1982.
 3. K. T. Dirks, D. L.Ferrin: The role of trust in organizational settings. "Organizations science", 2001, Vol. 4, No. 12,3.450-467.
 4. P. Drucker: lnnovation and entrepreneurship: practice and principles. Harper&Row, New York 1985.
 5. W. M. Grudzewski, l. K. Hejduk, Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin, Warszawa 2002.
 6. W. M. Grudzewski, l. K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz: Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych. Diffin, Warszawa 2007.
 7. W. M. Grudzewski, l. K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz: Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 8. D. Hirschberg: The job-generation controversy: the economic myth of small business. M. E. Sharpe, Inc., New York 1999.
 9. P. Kazibudzki: Kompetencje przedsiębiorcy-menedżera. Ideologia kształtowania. Wydawnictwo My Book, Szczecin 2007 (a).
 10. P. Kazibudzki: Metoda kształtowania własnych kompetencji preferowana przez przedsiębiorców--menedżerów z Unii Europejskiej w świetle badań własnych, [w:] Gospodarka Polski po wejściu do Unii Europejskiej. Wydawnictwo "Educator", Częstochowa 2007 (b), s. 269-284.
 11. P. Kazibudzki: Metodyczne przesłanki kształtowania kompetencji przedsiębiorcy-menedżera. [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka. Wydawnictwa AGH, Kraków 2007 (c), s. 68-78.
 12. P. Kazibudzki: Kształtowanie kompetencji kadry menedżerskiej jako czynnik zrównoważonego rozwoju Polski, [w:] Wdrażanie rozwoju zrównoważonego: Strategie i instrumenty. Wydawnictwo "Educator", Częstochowa 2008, s. 249-261.
 13. P. Kazibudzki: Teoria PWM i paradygmat rozwoju kompetencji. Wydawnictwo My Book, Szczecin 2010.
 14. A. Koźmiński: Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004.
 15. N. Martins:/4 model for managing trust. "International Journal of Manpower", 2002, Vol. 23, No. 8, s. 754-769.
 16. D. McClelland: Testing for competence rather than for intelligence. "American Psychologist", Jan73, Vol. 28, No. 1,s. 1-14.
 17. On Board PR, E.N.: Czy ufamy pracodawcom? raport, Warszawa 2006.
 18. L. M. Spencer, S. M. Spencer: Competence at work: models for superior performance. John Wiley & Sons Inc., New York 1993.
 19. United Kingdom. Secretary of State for Trade and Industry. Our competitive future: building the knowledge driven economy. Analytical paper. Department of Trade and Industry, London 1998.
 20. Z. M. Zimny: Metodologia badań społecznych. Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu