BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lichniak Irena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Godlewska-Majkowska Hanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Bartoszczuk Paweł (Główny Urząd Statystyczny; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Typa Magdalena
Tytuł
Innowacyjność regionów - wybrane zagadnienia
Źródło
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, 2010, s. 13-53, tabl., tab., rys., biblogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo innowacyjne, Region, Samorząd terytorialny, Oczyszczalnie ścieków
Innovative enterprises, Region, Local government, Sewage treatment plants
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Innowacje kojarzą się ze zmianami w działaniach i produktach tych działań, które zastępują dotychczas stosowane i wytwarzane produkty. Ich cechą jest nowość, co oznacza wprowadzenie nowych produktów, doskonalenie produktów istniejących, rozszerzenia linii produktu, wprowadzenie nowych lub udoskonalenie dotychczasowych procesów, zastosowanie nowych sposobów sprzedaży lub zakupów, wejście na nowy rynek, zastosowanie nowych surowców i materiałów, wprowadzenie nowej organizacji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar, red. H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 2. Bogdanienko J., W pogoni za nowoczesnością. Wybrane aspekty tworzenia i wprowadzania zmian, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2008, s.177 i dalsze.
 3. Cook Ph., Planowanie regionalnej sieci innowacyjnej, w: Polityka rozwoju regionalnego, innowacje i restrukturyzacja, PARR, Warszawa 1997, s. 24.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej 2000/60/WE z 23 października 2000 roku ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w zakresie polityki wodnej.
 5. Dyrektywa Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 roku dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych.
 6. Godlewska-Majkowska H., Skuteczność specjalnych stref ekonomicznych jako instrumentu polityki regionalnej w Polsce, Warszawa 2009, http://www.paiz.gov.pl/ £Lles/?id_plik=l0631.
 7. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2003.
 8. Niedbalska G., Definicje pojęć z zakresu nauki i techniki, GUS, Warszawa 1999, s.76.
 9. Nauka - technika - gospodarka. Wzajemne powiązania i globalne technologie rozwoju, red. A. Kukliński, KBN, Warszawa 1995, s. 82.
 10. Pakulska T, Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego, Oficyna Wydawnicza SGH, Monografie i Opracowania nr 536, Warszawa 2005.
 11. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2002.
 12. Sochacka-Krysiak H., Zasięg, rodzaje i formy realizacji lokalnych zadań publicznych w Polsce, [w]: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, red. H. Sochacka-Krysiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008. S. 117.
 13. Sustainable Sanitation In Central and Eastern Europę - addressing the needs of smali and medium-size settlements, GWP CEE 2007.
 14. Szarucki M., Wybrane czynniki dyfuzji innowacji, Nauka i Gospodarka, http://www.naukaigospodarka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=153%3Awybrane-czynniki-dyfuzji innowacji8ccatid=39%3Aartykuly&lang=pl, data pobrania 7,10,2009.
 15. stawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. 1990 r. Nr 34, poz. 198.
 16. Ustawa, z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591.
 17. Wiśniewska J., Dyfuzja jako determinanta działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, w: Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2004, s.66-67.
 18. Zarządzanie nowym produktem, red. A. Sosnowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000, s. 11-12.
 19. Zarządzanie środowiskiem, red. B. Poskrobko, PWE, Warszawa 2007, s. 80-81.
 20. http://sites.google.com/site/gromadahgm/Home.,(19.04.2009).
 21. http://www.zporr.gov.pl.
 22. www.silesia-region.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu