BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makuch Marta (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Usługi społeczne a problemy rynku pracy w XXI wieku : Polska na tle polityki Unii Europejskiej
Social Services Vs. Challenges and Problems of Labour Market in the XXIst Century. Poland Compared To The Policy Of The European Union
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 239, s. 80-92, rys., bibliogr. 31 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Usługi społeczne wobec rodziny
Słowa kluczowe
Usługi społeczne niematerialne, Rynek pracy, Ryzyko społeczne, Bezrobocie
Non-material social services, Labour market, Social risk, Unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Usługi rynku pracy stanowią fundamentalny element skutecznej, sprawnie funkcjonującej polityki społecznej w obszarze rynku pracy - w szczególności polityki aktywnej. Ich świadczenie zapewnia istnienie modelu społecznego w Europie. Mogą być świadczone w ramach instytucji sektora rządowego, publicznego, ale także przez prywatne biura pośrednictwa pracy czy organizacje non-profit. W artykule ukazana jest sytuacja na rynku pracy w krajach UE. Jest to punkt wyjścia do zarysu analizy: od strony struktur instytucjonalnych i rodzajów usług rynku pracy w Polsce na tle polityki unijnej. (abstrakt oryginalny)

The services of the labour market constitute a fundamental element of the social policy effectively operating within the area of the labour market - and especially of active policy. Their provision ensures the existence of the social model in Europe. The services can be provided by the institutions of the government or public sector, but also by private job centres or non-profit organisations. The article presents the situation on the labour market in the EU countries. This is a starting point for outlining an analysis from the perspective of institutional structures and types of the services on the Polish labour market in comparison with the EU policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chondzyńska J., Organizacje pozarządowe na rynku usług pracy, Biuletyn nr 10, FISE, 2008, http://bezrobocie.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/biuletyny_fise/biuletyn_10.pdf (20.10.2011).
 2. Defourny J., Nyssens M., Social Enterprise In Europe: Recent Trends And Developments, WP no. 08/01, EMES 2008, http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/WP_08_01_SE_WEB.pdf (20.10.2011).
 3. Dziubińska-Michalewicz M., Przedsiębiorstwa społeczne jako jedna z form zatrudnienia socjalnego. Doświadczenia wybranych krajów - Włoch, Finlandii, Francji, Kancelaria Sejmu, nr 965 2003, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_03/i-956.pdf (20.10.2011).
 4. Esping-Andersen G., Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 2010.
 5. Global Employment Trends 2011. The challenge of a jobs recovery, International Labour Office, Geneva 2011, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_150440.pdf (20.10.2011).
 6. Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku, MPiPS, Warszawa 2011, http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/efektywnosc-podstawowych-form-promocji-zatrudnienia-i-aktywizacji-zawodowej-w-latach-2007-2009/ (20.10.2011).
 7. EMES, http://www.emes.net/index.php?id=7 (20.10.2011).
 8. EURES Polska, http://www.eures.praca.gov.pl/ (20.10.2011).
 9. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat, Komisja Europejska, Bruksela, 3.3.2010 KOM (2010), http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (20.10.2011).
 10. Górniak R., Mazur S. (red.), Raport 5 - Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opinii pracodawców, Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, http://obserwatorium.kpp.org.pl/images/Raporty/Raport_V.pdf (20.10.2011).
 11. Herrmann P., Dostępność usług socjalnych - kwestia oceny usług z perspektywy jakości społecznej, [w:] A. Brandstaetter, P. Herrmann, C. O'Connell (red.), Definiowanie usług socjalnych w kontekście europejskim - od ogółu do szczegółu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2010.
 12. Komunikat Komisji - Biała Księga nt. usług użyteczności publicznej, Komisja Wspólnot Europejskich, COM(2004) 374 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/com/2004/com2004_0374pl01.pdf (20.10.2011).
 13. Koral J., Kontraktowanie usług rynku zatrudnienia, Biuletyn FISE nr 8, 2008, http://bezrobocie.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/biuletyny_fise/biuletyn_fise_nr8_kontraktowanie_uslug.pdf (20.10.2011).
 14. Mizerski G., Główne aspekty pojęciowe w marketingu usług: usługi i ich specyfika, Warszawa 2005, http://www.versusconsulting.pl/download/uslugi_i_ich_specyfika.pdf (20.10.2011).
 15. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wytycznych dotyczących usług użyteczności publicznej i globalizacji (2009/C 100/06), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2009, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:100:0033:0038:PL:PDF (10.04.2010).
 16. Osiecki A., Koniec szkoleń bez efektów, rp.pl, 4.05.2011, http://www.ekonomia24.pl/artykul/706235,652548-Dotowane-szkolenia-dla-bezrobotnych-musza-dawac-efekty.html?p=1 (20.10.2011).
 17. Otwarte Fundusze Emerytalne w systemie zabezpieczenia społecznego 1999-2010, GUS, Warszawa 2010, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pgw_otwarte_fundusze_emerytalne_1999-2010.pdf (20.10.2011).
 18. PARES, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=991&langId=en [data dostępu: 20.10.2011].
 19. "PES to Dialogue PES", http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=964&intPageId=1254&langId=en (20.10.2011).
 20. Poradnictwo zawodowe. Doświadczenia pierwszych lat w Unii Europejskiej, "Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego" (38), MPiPS, Warszawa 2007, http://www.praca.gov.pl/eurodoradztwo/images/publikacje/zeszyt%2038.pdf (20.10.2011).
 21. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyszłości usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym (2009/2222(INI)), P7_TA(2011)0319, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0319+0+DOC+XML+V0//PL (20.10.2011).
 22. Rogoziński K., Zarządzanie organizacją usługową próba wypełnienia luki poznawczej, "Współczesne zarządzanie" 2007/3, http://www.uslugi.ue.poznan.pl/file/129_189179007.pdf (20.10.2011).
 23. Stefańska M.D., Rola Publicznych Służb Zatrudnienia na zmieniającym się rynku pracy, "Służba Pracownicza" 2002, nr 9.
 24. System poradnictwa zawodowego w Polsce, "Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego" (46), MPiPS, Warszawa 2010, http://www.praca.gov.pl/eurodoradztwo/images/publikacje/zeszyt%2046.pdf (20.10.2011).
 25. Szarfenberg R., Polityka społeczna a usługi społeczne, [w:] M. Grewiński, B. Więckowska (red.), Prze¬obrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011.
 26. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, DzU 2011.43.225, tekst ujedn.
 27. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2008, nr 69, poz. 415 ze zm.
 28. Wejcman Z., Świadczenie usług społecznych - w stronę trzeciego sektora, [w:] M. Grewiński, B. Skrzypczak (red.), Środowiskowe usługi społeczne - nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011.
 29. Wiśniewski Z., Zawadzki K. (red.), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, http://www.almp.umk.pl/public/pl/files/File/Publikacje/Aktywna_polityka_rynku_pracy_w_Polsce_w_kontekscie_europejskim.pdf. (20.10.2011).
 30. Wiśniewski Z. (i in.), Efektywność programów aktywnej polityki rynku pracy - wnioski z badań i rekomendacje, Toruń 2011, http://www.almp.umk.pl/public/pl/files/File/Publikacje/wnioski_rekomendacje.pdf (20.10.2011).
 31. Ziębicki B., Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej, "Zeszyty Naukowe" 2007, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu