BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciżkowicz Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Rzońca Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Mechanizmy oddziaływania deficytu fiskalnego na wzrost gospodarki
The Fiscal Deficit and its Impact on Economic Growth
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 10, s. 1-20, schem.,tabl., bibliogr. 91 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Wstrząs popytowy, Deficyt budżetowy, Wzrost gospodarczy, Polityka finansowa państwa
Public debt, Demand shock, Budget deficit, Economic growth, State financial policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Deficyt hamuje wzrost gospodarki za pośrednictwem sześciu głównych kanałów. Po pierwsze, oznacza wyższe podatki w przyszłości. Po drugie, może pogorszyć strukturę podatków. Pogłębia bowiem nierówności w dochodach między bogatymi a biednymi, co z kolei dostarcza rządzącym uzasadnienia dla podnoszenia podatków od dochodu lub majątku, osłabiających bodźce do pracy, podnoszenia kwalifikacji, oszczędzania i do innowacji. Po trzecie, zwiększa dług publiczny, od którego odsetki wypychają w pierwszym rzędzie wydatki potencjalnie prorozwojowe - na infrastrukturę, badania naukowe czy edukację. Ułatwia też kierowanie publicznych pieniędzy na cele, które nie przynoszą korzyści społeczeństwu jako całości. Po czwarte, pochłania prywatne oszczędności, które mogłyby finansować inwestycje przedsiębiorstw. Zwiększa też niepewność co do przyszłych ciężarów podatkowych i stabilności gospodarki, a niepewność nie sprzyja inwestowaniu. Po piąte, wywołuje przypływy i odpływy zagranicznego kapitału portfelowego, co powoduje wahania kursu, utrudniające wymianę międzynarodową i - w efekcie - transfer technologii z zagranicy. Po szóste, czasem kończy się kryzysem. Jednak dany deficyt nie wszędzie ma takie same skutki. Jego negatywny wpływ na wzrost gospodarki najsilniej ujawnia się w krajach, które charakteryzują się: wysokim udziałem wynagrodzenia kapitału w dochodzie, niską stopą oszczędności krajowych, znaczącymi barierami utrudniającymi podmiotom gospodarującym dostosowywanie oszczędności do zmian deficytu, rozdętymi wydatkami publicznymi, wysokim długiem publicznym, niskim dochodem na mieszkańca, słabą ochroną praw wierzycieli, dużą podatnością na wstrząsy, silnym uzależnieniem od napływu oszczędności z zagranicy, wysokim odsetkiem zadłużenia w walutach obcych i o bliskich terminach zapadalności, złą historią jako dłużnicy, oraz powolnym wzrostem PKB. (author's abstract)

The article describes the mechanisms by which fiscal expansion and the resulting fiscal deficit influence long-term economic growth. Since the early 1930s, many economists have argued that fiscal expansion is capable of stimulating the economy at a time of recession. The authors do not address the issue of how effective fiscal expansion may prove to be in stimulating aggregate demand and, consequently, in relieving strong negative demand shocks. In their article, Ciżkowicz and Rzońca examine six channels of the fiscal deficit's impact on economic growth based on an overview of research reports in this area. The analysis reveals that the fiscal deficit may inhibit economic growth through each of these channels, Ciżkowicz and Rzońca say. First, a higher deficit today means higher taxes in the future. Second, an increase in the deficit may worsen the tax structure because it deepens income inequality between the rich and poor, which in turn provides an excuse for the authorities to raise taxes on income or capital, thus discouraging people from working, improving their skills, saving and innovating. Third, the deficit adds to the public debt, while crowding out spending on infrastructure, scientific research, and education. It also makes it easier to channel public funds to areas that do not generate benefits for society as a whole. Fourth, it absorbs private savings that could be used to finance corporate investment. Moreover, it adds to the uncertainty about future tax burdens and the stability of the economy, which is not conducive to investment. Fifth, it causes inflows and outflows of foreign portfolio capital, thus leading to fluctuations in the exchange rate and hindering international trade and, in effect, foreign technology transfers. Sixth, a persistent deficit leads to a crisis with time. A specific level of fiscal deficit does not have the same consequences everywhere, according to Ciżkowicz and Rzońca. Its negative impact on economic growth is especially evident in countries with a high capital-to-income ratio, low domestic savings rate, significant barriers for businesses trying to adapt their savings to changes in the deficit, excessive public expenditure, high public debt, low income per capita, poor protection of creditors' rights, high vulnerability to shocks, a strong dependence on the inflow of savings from abroad, a high proportion of debt denominated in foreign currencies and nearing maturity, poor credit history, and slow GDP growth.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abel A.B., Dixit A.K., Eberly J., Pindyck R.S., [1996], Options, the Value of Capital, and Investment, "Quarterly Journal of Economics", 111(3): 753-77.
 2. Abrmovitz M., [1993], The Search for the Sources of Growth: Areas of Ignorance - Old and New, "Journal of Economic History", 53: 217-243.
 3. Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V., [2003], Public Sector Efficiency: an International Comparison, "ECB Working Paper", 242.
 4. Ağca S., Celasun O., [2009], How Does Public External Debt Affect Corporate Borrowing Costs In Emerging Markets?, "IMF Working Paper", 266.
 5. Aghion P., Bacchetta P., Ranciere R., Rogoff K., [2006], Exchange Rate Volatility and Productivity Growth: The Role of Financial Development, "NBER Working Paper", 12117.
 6. Aghion P., Durlauf S.N. (red.), [2005], Handbook of economic growth. Volume 1A, Volume 1B Amsterdam, London, San Diego, Elsevier B.V.
 7. Alesina A., Rodrik D., [1994], Distributive Politics and Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", 109(2): 465-490.
 8. Angelon I., Kashyap A., Mojon B. (red.), [2003], Monetary Policy Transmission in the Euro Area, Cambridge University Press, Cambridge.
 9. Bailey M.J., [1962], National Income and the Price Level, McGraw Hill, New York.
 10. Ball L., Elmendorf D.W., Mankiw G.N., [1995], The deficit gamble, "NBER Working Paper", 5015.
 11. Ball L., Mankiw G., [1995], What Do Budget Deficits Do?, "NBER Working Paper", 5263.
 12. Ballard Ch., Shoven J., Whalley J., [1985], General equilibrium computations of the marginal welfare cost of taxes in the United States, "American Economic Review", 75: 128-138.
 13. Bank Światowy, [2006], Doing business 2007, World Bank, Washington.
 14. Barro R.J., [1974], Are Government Bonds Net Wealth?, "Journal of Political Economy", 82: 1095-1117.
 15. Barro R.J., [1988], The Ricardian Approach to Budget Deficits, "NBER Working Paper", 2685.
 16. Barro R.J., [1991], Economic growth in cross section of countries, "Quarterly Journal of Economics", 106(2): 407-443.
 17. Barro R.J., [1996], Reflections on Ricardian Equivalence, "NBER Working Paper", 5502.
 18. Barro R.J., [1997], Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 19. Barro R.J., [1999], Inequality, growth, and investment, "NBER Working Paper", 7038.
 20. Baxter M., King G., [1993], Fiscal Policy in General Equilibrium, "American Economic Review", 83: 315-334.
 21. Bernheim B.D., Shleifer A., Summers L.H., [1985], The Strategic Bequest Motive, "Journal of Political Economy", 93: 1045-1076.
 22. Blanchard O.J., Giavazzi F., [2002], Current Account Deficits in the Euro Area. The End of the Feldstein Horioka Puzzle?, "MIT Department of Economics Working Paper", 03-05.
 23. Bleaney M., Gemmell N., Kneller R., [2001], Testing the endogenous growth model: public expenditure, taxation, and growth over long run, "Canadian Journal of Economics", 34(1): 26-57.
 24. Boss A., [1999], Do We Need Tax Harmonization in the EU?, "Kiel Institute Working Paper", 916.
 25. Buchanan J., [1999], Public Principles of Public Debt: A Defense and Restatement, Indianapolis, Liberty Fund.
 26. Caceres C., Guzzo V., Segoviano M., [2010], Sovereign Spreads: Global Risk Aversion, Contagion or Fundamentals?, "IMF Working Paper", 120.
 27. Calvo G., Mishkin F., [2003], The mirage of exchange rate regimes for emerging market countries, "Journal of Economic Perspectives", 17(4): 99-118.
 28. Cassimon D., Moreno-Dodson B., Wodon Q., [2008], Debt Sustainability for Low-Income Countries. A Review of Standard and Alternative Concept, "MPRA Paper", 11077.
 29. Cole H., Ohanian L., [1999], The Great Depression in the United States from a Neoclassical Perspective, "Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review", 23(1): 25-31.
 30. Cossa L., [1884], Początki nauki finansów, E. Wende i Spółka, Warszawa.
 31. Dar A.A., Amirkhalkhali S., [2002], Government size, factor accumulation, and economic growth: evidence from OECD countries, "Journal of Policy Modelling", 24(7-8): 679-692.
 32. Das U.S., Papaioannou M.G., Trebesch Ch., [2010], Sovereign Default Risk and Private Sector Access to Capital in Emerging Markets, "IMF Working Paper", 10.
 33. Dornbusch R., Edwards S., [1990], Macroeconomic Populism, "Journal of Development Economics", 32(2): 247-277.
 34. Easterly W., [2005], National policies and economic growth: a reappraisal, [w:] Aghion P., Durlauf S.N. (red.) Handbook of economic growth, Vol. 1A, 1B,.
 35. Easterly W., Fischer S., [2001], Inflation and the poor, "Journal of Money, Credit, and Banking", 33(2): 160-178.
 36. Easterly W., Levine R., [1997], Africa's growth tragedy: policies and ethnic divisions, "Quarterly Journal of Economics", 62(4): 1203-1250.
 37. Easterly W., Rebelo S., [1993], Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation, "NBER Working Paper", 4499.
 38. Easterly W., Rodriguez C.A., Schmidt-Hebbel K., [1994], Public Sector Deficits and Macroeconomic Performance, Washington D.C., World Bank.
 39. Easterly W., Serven L., Calderon C., [2003], The limit of stabilization: infrastructure, public deficits, and Growth in Latin America, Stanford University Press, Stanford.
 40. Eichengreen B., Hausmann R. (red.), [2005], Other people's money: debt denomination and financial instability in emerging market economies, University of Chicago Press, Chicago.
 41. Elmendorf D.W., Mankiw G.N., [1998], Government debt, paper prepared for Handbook of Macroeconomics.
 42. Feldstein M., [1996], How Big Should Government Be?, "NBER Working Paper", 5868.
 43. Feldstein M., Horioka Ch., [1980], Domestic saving and international capital flows, "Economic Journal", 90: 314-329.
 44. Fischer S., [1993], The Role of Macroeconomic Factors in Growth, "Journal of Monetary Economics", 32: 485-512.
 45. Fischer S., Easterly W., [1990], The economics of the government budget constraint, "World Bank Research Observer", 5(2): 127-42.
 46. Fischer S., Sahay R., Vegh C.A., [2002], Modern Hyper and High Inflations, "NBER Working Paper", 4565.
 47. Forslund K., Rau-Goehring M., [2008], Debt sustainability: The right type of borrowing for the right purpose, "G-24 Policy Brief", 41.
 48. Friedman B.M., [1978], Crowding out or crowding in? Economic Consequences of Financing Government Deficits, "NBER Working Paper", 284.
 49. Friedman B.M., [1984], Implications of Government Deficits for Interest Rates, Equity Returns and Corporate Financing, "NBER Working Paper", 1520.
 50. Friedman B.M., [2005], Deficits and Debt in the Short and Long Run, "NBER Working Paper", 11630.
 51. Friedman M., [1972], Comments on the Critics, "Journal of Political Economy", 80: 906-950.
 52. Gale W.G., Orszag P.R., [2003], The economic effects of long-term fiscal discipline, "Urban Institute Discussion Paper", 8.
 53. Geenwood J., Hercowitz Z., Krusell P., [1997], Long-run implications of investment-specific technological change, "American Economic Review", 87(3): 342-362.
 54. Gerson P., [1998], The Impact of Fiscal Policy Variables on Output Growth, "IMF Working Paper", 1.
 55. Gropp R., Kostial K., [2000], The Disappearing Tax Base Is Foreign Direct Investment (FDI) Eroding Corporate Income Taxes?, "IMF Working Paper", 173.
 56. Guseh J.S., [1997], Government size and economic growth in developing countries: a political economy framework, "Journal of Macroeconomics", 19(1): 175-192.
 57. Hauner D., [2006], Fiscal policy and financial development, "IMF Working Paper", 26.
 58. Hauner D., Kumar M.S., [2005], Financial globalization and fiscal performance in emerging markets, "IMF Working Paper", 212.
 59. Heitger B., [2001], The scope of government and its impact on economic growth in OECD countries, "Kiel Working Paper", 1034.
 60. Herrera S., Pang G., [2005], Government expenditure composition and growth, "World Bank Working Paper".
 61. IMF, [2011], World Economic Outlook, Washington D.C., International Monetary Fund.
 62. IMF, IDA, [2004], Debt Sustainability in Low-Income Countries - Proposal for an Operational Framework and Policy Implications, Washington D.C., International Monetary Fund and International Development Association.
 63. Jevons W.S., [1894], Money and Mechanism of Exchange, Appleton and Company, New York.
 64. Johannson A., Heady C., Brys B., Vartia L., [2008], Taxation and Economic Growth, "OECD Economics Department Working Paper", 620.
 65. Jorgenson D.W., [2005], Accounting for growth in the information age, [w:] Aghion P., Durlauf S. N. (red.) Handbook of economic growth, Vol. 1A, 1B,.
 66. Keller S., Mody A., [2010], International Pricing of Emerging Market Corporate Debt: Does the Corporate Matter?, "IMF Working Paper", 26.
 67. Keller W., [2004], International Technology Diffusion, "Journal of Economic Literature", 42: 752-782.
 68. Keynes J.M., [1985], Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 69. Kim S.-J., [2004], Macro Effects of Corporate Restructuring in Japan, "IMF Staff Papers", 51(3): 457-492.
 70. Kopcke R., Tootell G., Triest R. (red.), [2006], The macroeconomics of fiscal policy, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology.
 71. Krueger A.O., [1990], Government failures in development, "NBER Working Paper", 3340.
 72. Krueger A.O., Orsmond D., [1990], Impact of Government on Growth and Trade, "NBER Working Paper", 3545.
 73. Kumhof M., Laxton D., [2009], Fiscal Deficits and Current Account Deficits, "IMF Working Paper", 237.
 74. Leibfritz W., Thornton J., Bibbee A., [1997], Taxation and Economic Performance, "OECD Economics Department Working Papers", 176.
 75. Lensink R., [2001], Financial development, uncertainty and economic growth, "De Economist", 149(3): 299-312.
 76. Levine R., Renelt D., [1992], A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regression, "American Economic Review", 82(2): 942-963.
 77. Loecker De J., [2010], A Note on Detecting Learning by Exporting, "NBER Working Paper", 16548.
 78. Mankiw G.N., [2000], The Savers-Spenders Theory of Fiscal Policy, "NBER Working Paper", 7571.
 79. McDonald R.L., Siegel D., [1987], The Value of Waiting to Invest, "NBER Working Paper", 1019.
 80. Mo P.H., [2000], Income inequality and economic growth, "Kyklos", 53(3): 293-315.
 81. Myles G.D., [2009], Economic Growth and the Role of Taxation - Theory, "OECD Economics Department Working Paper", 713.
 82. Myles G.D., [2009], Economic Growth and the Role of Taxation - Aggregate Data, "OECD Economics Department Working Paper", 714.
 83. Myles G.D., [2009], Economic Growth and the Role of Taxation - Disaggregate Data, "OECD Economics Department Working Paper", 715.
 84. OECD, [2010], Tax Policy Reform and Economic Growth, "OECD Tax Policy Studies", 20.
 85. Rauch J.E., Evans P.B., [2000], Bureaucratic structure and bureaucratic performance in less developed countries, "Journal of Public Economics", 75(1): 49-71.
 86. Reinhart C., Rogoff K., [2009], This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton, Princeton University Press.
 87. Rezende F., [1998], The Brazilian Economy: Recent Developments and Future Prospects, "International Affairs", 74(3): 563-575.
 88. Rzońca A., Varoudakis A., [2007], The quality of fiscal adjustments in transition economies, "Banki Kredyt", 38(7): 7-28.
 89. Sargent T.J., Wallace N., [1981], Some unpleasant monetarist arithmetic, "Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review".
 90. Tanzi V., Zee H., [1996], Fiscal Policy and Long-Run Growth, "IMF Working Paper", 119.
 91. Tobin J., [1971], Asset Holdings and Spending Decisions, [w:] Tobin J., "Essays in Economics,Vol. 1, Macroeconomics", Amsterdam, North-Holland.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu