BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nehrebecka Natalia (Narodowy Bank Polski; Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wykorzystanie łańcuchów Markowa do prognozowania zmian w strukturze polskich przedsiębiorstw
Using Markov Chains to Predict Changes in The Structure of Polish Companies
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 10, s. 59-98, wykr.,tabl., bibliogr. 106 poz.;
The National Economy
Słowa kluczowe
Demografia, Łańcuch Markowa, Macierze przejścia, Analiza działalności gospodarczej
Demography, Markov chain, Transition matrices, Economic activity analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy podjęto próbę zastosowania matematycznej teorii łańcuchów Markowa do analizy ewolucji demograficznej polskich przedsiębiorstw w latach 2003-2008. Inne metody stosowane do badania tych zagadnień w literaturze empirycznej to obliczanie statystyk opisowych dla stóp wejścia/wyjścia przedsiębiorstw, modeli dla zmiennej binarnej oraz analizy historii zdarzeń. Żadna z tych metod nie uwzględnia migracji między gałęziami gospodarki. Metodologia oparta na łańcuchach Markowa uwzględnia zmiany w działalności gospodarczej i w konsekwencji daje pełniejszy obraz ewolucji demograficznej populacji przedsiębiorstw. (fragment tekstu) Podsumowując, metodologia łańcuchów Markowa może mieć szerokie zastosowanie w badaniu ewolucji struktury i wielkości zbioru przedsiębiorstw. Przede wszystkim daje ona możliwość analizy pierwszej ze wskazanych charakterystyk poprzez uwzględnienie migracji przedsiębiorstw pomiędzy różnymi kategoriami prowadzonej działalności. Empirycznie dowodzono już, że migracje tego typu mają bardzo duże znaczenie dla kształtowania się dochodu narodowego. W podobny sposób można analizować zarówno liczbę przedsiębiorstw, jak i liczbę zatrudnionych czy Wartość Dodaną Brutto. Prognozy przy użyciu macierzy przejścia dają wyniki lepsze od metod nieuwzględniających migracji. Na bazie odpowiedniej macierzy fundamentalnej można także obliczyć średni pozostały czas trwania oraz średni wiek firm z danej kategorii, co służy za podstawę dla dalszych wniosków dotyczących nie tylko gospodarki jako całości, ale i jej poszczególnych składowych.

The author proposes a method for predicting structural changes in Polish enterprises based on Markov chain theory. This method makes it possible to analyze the entry and exit of companies in specific business sectors, as well as to examine the migration of firms across sectors. Markov chains enable forecasts of the future composition of the corporate sector as well as computations of the average remaining lifetime and average age of companies in each category based on an appropriate fundamental matrix. This can serve as the basis for further conclusions concerning not only the economy as a whole, but also its individual components. The findings presented in the article testify to the stability of Polish companies in changing economic conditions. The level of migration across sectors is low and limited to several sectors and the expected company lifetime is relatively short. On average, the lifetime of Polish companies is less than half that of Belgian companies surveyed by the National Bank of Belgium, for example. Generally, Nehrebecka says, transport companies have the shortest lifetimes in Poland, followed by companies active in sectors such as construction, "other services" and trade. On the other hand, companies operating in agriculture, the hunting-and-forestry sector and industry tend to stay the longest on the market. The average maturity of a sector, measured with the so-called "closeness to extinction" index for all the companies, is 46%. Non-specialized exporters show the highest average age in the analyzed sectors. State-owned companies have significantly higher average age and remaining lifetime than private companies. The larger the company, the higher is its average age and average remaining lifetime. According to Nehrebecka, studies of the demographic evolution of businesses may be an additional point of reference for the evaluation of monetary policy transmission mechanisms and for shaping the institutional and legal environments in which businesses operate.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs Z.J., Desai S., Klapper L.F. [2008], What does "Entrepreneurship" data really show? a comparison of the Global Entrepreneurship Monitor and the World Bank Group Datasets, World Bank, Policy Research Working Paper Series 4467.
 2. Ahn S., [2001], Firm dynamics and Productivity Growth: a review of micro evidence from OECD countries, OECD Economics Department Working Paper No. 297, Paris.
 3. Agarwal R., Echambadi R., Sarkar M.B., [2002], The Conditioning Effect of Time on Firm Survival: A Life Cycle Approach, "Academy of Management Journal", 45(8), 971-994.
 4. Allison P., [1984], Event History Analysis, Sage.
 5. Antonowicz P., [2010], Zmienne egzogeniczne funkcji dyskryminacyjnych w polskich modelach prognozowania upadłości przedsiębiorstw, w pracy zbiorowej pod red. A.P. Balcerzaka, E. Rogalskiej: "Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy", Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 203-215.
 6. Appenzeller D., [2004], Ekonometryczna analiza czynników kształtujących skalę i dynamikę upadłości w Polsce, Zeszyty Naukowe nr 49, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 7. Audretsch D.B., Mahmood T., [1995], New Firm Survival: New Results Using a Hazard Function, "The Review of Economics and Statistics", LXXVII, 97-103.
 8. Baldwin J., Gorecki P., [1991], Exit and Productivity Growth, W: P. Geroski, J. Schwalbach, eds., Entry and Market Contestability: An International Comparison. Oxford: Basil Blackwell.
 9. Bank Światowy, [2005], Enhancing Job Opportunities, World Bank.
 10. Baptista R., Carias C., [2007], Job creation and destruction by small businesses in the Portuguese regions, IN+, presented at the European Regional Science Association, ERSA.
 11. Baptista R., Mendonça J., [2007], Short and long term survival of new businesses: the role of human capital, IN+, Draft version of 2007.
 12. Baptista R., Escária V., Madruga P., [2008], Entrepreneurship, regional development and job creation: the case of Portugal, "Small Business Economics", No. 30, 49-58.
 13. Bartelsman E.J., Scarpetta S., Schivardi F., [2005], Comparative Analysis of Firm Demographics and Survival: Evidence from Micro-level Sources in OECD Countries, Industrial and Corporate Change, Vol. 14, No. 3, 365-391.
 14. Berentsen A., Waller C., [2010], Optimal stabilization policy with endogenous firm entry, http:// research.stlouisfed.org/wp/2009/2009-032.pdf.
 15. Bergin P.R., Corsetti G., [2008], The extensive margin and monetary policy, "Journal of Monetary Economics", Elsevier, Vol. 55(7), 1222-1237.
 16. Bernard A.B., Jensen J.B., [1995], Exporters, Jobs, and Wages in U.S. Manufacturing: 1976-1987, Brooking Papers on Economic Activity, Microeconomics, Washington D.C.
 17. Bernard A.B., Jensen J.B., [1999], Exporting and Productivity, NBER Working Paper, 7135.
 18. Bernard A.B., Jensen J.B., Redding S.J., Schott P.K., [2007], Firms in International Trade, NBER Working Papers, 13054.
 19. Bernard A.B., Redding S.J., Schott P.K., [2006], Multi-Product Firms and Product Switching, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 12293.
 20. Bilbiie F., Ghironi F., Melitz M., [2007], Monetary Policy and Business Cycles with Endogenous Entry and Product Variety, NBER Macroeconomics Annual, Vol. 22.
 21. Boguszewski P., [2002], Przemiany w sektorach dużych i średnich firm w Polsce w latach 1993-2001 a oddziaływanie polityki monetarnej, www.nbp.pl/konferencje/falenty2002/pdf_pl/boguszewski.pdf.
 22. Bruggeman J., [2001], The Demography of Corporations and Industries, Contemporary Sociology, Vol. 30, No. 1, 39-40.
 23. Cabral L., [2007], Small firms in Portugal: A selective Survey of Stylized Facts, Economic Analysis and Policy Implementation, "Portuguese Economic Journal", Vol. 6, No. 1, 65-88.
 24. Cabral L., Mata J., [2003], On the evolution of the firm size distribution: facts and theory, "The American Economic Review", Vol. 93, No. 4, 1075-1090.
 25. Carroll G., Hannan T.M., [2000], The Demography of Organizations and Industries, Princeton, Princeton University Press.
 26. Caves R.E., [1998], Industrial Organisation and New Findings on the Turnover and Mobility of Firms, "Journal of Economic Literature" 36, 1947-1982.
 27. Cecchetti S.G., [1999], Legal Structure, Financial Structure, and the Monetary Policy Transmission Mechanism, Working Paper No. 7151, NBER.
 28. Cefis E., Marsili O., [2005], A matter of life and death: innovation and firm survival, Industrial and Corporate Change, 14, 1-26.
 29. Clerides S., Lach S., Tybout J., [1996], Is "Learning-By-Exporting" Important? Micro-Dynamic Evidence from Colombia, Mexico and Morocco, NBER Working Papers, 5715.
 30. Chmiel J., [1997], Statystyka wejścia przedsiębiorstw do gałęzi. Problemy pomiaru i wyniki badań, Raport CASE nr 12, Warszawa.
 31. Chmiel J., [1999], Problemy statystycznego pomiaru i analizy tendencji rozwojowych sektora prywatnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-1998, Raport CASE nr 24, Warszawa.
 32. Chmiel J., [2001], Statystyka mikroprzedsiębiorstw w latach 1993-2000, [w:] E. Balcerowicz (red.), [2002], Mikroprzedsiębiorstwa - sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele, CASE, Warszawa.
 33. Coppens F., Verduyn F., [2009], Analysis of business demography using Markov Chains: an application to Belgian data, Research series 200907-03, National Bank of Belgium.
 34. Chyczewski M., [2007], Konsekwencje zablokowania prywatyzacji w latach 2006-2007, http:// www.for.org.pl/upload/File/prezentacje/2007_10_18_Konsekwencje_zablokowania_prywatyzacji_w_latach_2006-2007.pdf.
 35. Dehnel G., [2010], Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 36. Dijk J., Pellenbarg P.H., [2000], Spatial perspectives on firm demography, Papers in Regional Science 79, 107-110.
 37. Dominiak P., [2005], Sektor MŚP we współczesnej gospodarce, PWN.
 38. Domański C., Szreder M., [2010], Demografia oderwana od populacji ludzkiej?, Wiadomości Statystyczne, 12.
 39. Dunne T., Roberts M.J., Samuelson L., [1989], The Growth and Failure of U.S. Manufacturing Plants, "The Quarterly Journal of Economics", MIT Press, Vol. 104, No. 4, 671-98.
 40. Dz.U. z 2007 r. Nr 155 poz 1095, z późn. zm., Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. "O Swobodzie Działalności Gospodarczej".
 41. Ericsson R., Pakes A., [1995], Markov Perfect Industry Dynamics: A Framework from Empirical Work, "Review of Economic Studies", 62, 53-82.
 42. Eurostat, OECD, [2007], Eurostat/OECD Manual on Business Demography Statistics.
 43. Eurostat, [2010], Business registers - recommendations manual.
 44. Evans D.S., [1987], The Relationship Between Firm Growth, Size and Age: Estimates for 100 Manufacturing Industries, "Journal of Industrial Economics", XXXV, s. 567-582.
 45. Geroski P., [1995], What do we know about entry?, "International Journal of Industrial Organization", Vol. 13, 421-440.
 46. Gertler M., Gilchrist S., [1994], Monetary Policy, Business Cycles and the Behavior of Small Manufacturing Firms, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 109, No. 2.
 47. Görg H., Strobl E., Ruane F., [2000], The Determinants Of Firm Start-Up Size: A Comparison of Ireland and Portugal, Trinity Economics Papers No. 2008.
 48. GUS, [2009], Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 roku, GUS.
 49. GUS, [2010], Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2009 roku, GUS.
 50. GUS, [2010], Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2004-2008, GUS.
 51. Farès J., Srour G., [2001], The Monetary Transmission Mechanism at the Sectoral Level, Working Paper, Bank of Canada.
 52. Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H., [2005], Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 53. Fryges H., Wagner J., [2008], Exports and Profitability: First Evidence for German Manufacturing Firms, IZA Discussion Paper, 3798.
 54. Hannan M.T., Freeman J., [1989], Organizational Ecology, Cambridge, Harvard University Press.
 55. Haltiwanger J., [2000], Aggregate Growth: What Have We Learned from Microeconomic Evidence?, OECD Economics Department Papers, No. 267, OECD Publishing.
 56. Hoffmann A., Junge M., [2006], Documenting Data on High-Growth Firms and Entrepreneurs across 17 countries (First Draft), FORA Working Paper, Copenhagen, FORA.
 57. Hubbard R.G., [2001], Capital-Market Imperfections, Investment, and The Monetary Transmission Mechanism, Columbia University.
 58. Van den Heuvel J. [2002], The Bank Capital Channel of Monetary Policy, Department of Finance, The Wharton School, University of Pennsylvania, November 1999.
 59. Iosifescu M., [1998], Skończone procesy Markowa i ich zastosowania, PWN.
 60. Iwanik A., Misiewicz J.K., [2010], Wykłady z procesów stochastycznych z zadaniami, Oficyna Wydawnicza UZ.
 61. Jagiełło M.E., Marczewski K., Wysocka A., [2007], Aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw przemysłowych - wyniki badań ankietowych, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 62. Jakubowski J., Sztencel R., [2010], Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, SCRI.
 63. Jovanovic B., [1982], Selection and evolution of industry, "Econometrica", Vol. 50, No. 3, 649-670.
 64. Kemeny J.G., Snell J.L., [1960], Finite Markov Chains, New York, Springer-Verlag.
 65. Klapper L., Amit R., Guillén M., [2008], Entrepreneurship and firm formation across countries, The World Bank Policy Research Working Paper Series 4313.
 66. Klapper L., Lewin A., Delgado J.M.Q., [2009], The impact of business environment on the business creation process, The World Bank Policy Research Working Paper Series 4937.
 67. Kneller R., Pisu M., [2007], The Returns to Exporting: Evidence from UK Firms, Research Paper Series, 04, University of Nottingham.
 68. Kotowska I., [1978], O Klasyfikacji Dyskretnych Modeli Markowa, Materiały i studia Nr 74, WAP.
 69. Kowalenko I.N., Kuzniecow N.J., Szurienkow W.M., [1989], Procesy stochastyczne. Poradnik, PWN, Warszawa.
 70. Markowicz I., [2005], Żywotność firm założonych w Szczecinie w latach 1990-2000, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, nr 415.
 71. Markowicz I., Stolorz B., [2006a], Analysis of the Survival Function of Firms, Baltic Business Development, SME Management International Degree Programmes, Faculty of Economics and Management, Szczecin University, Szczecin.
 72. Markowicz I., Stolorz B., [2006b], Wykorzystanie analizy historii zdarzeń do konstrukcji tablic żywotności firm, Wiadomości Statystyczne, nr 4.
 73. Markowicz I., [2008], "Demografia" firm - analiza zmian w populacji firm w Polsce, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 2.
 74. Mata J., [1993], Entry and type of entrant: evidence from Portugal, "International Journal of Industrial Organization", Vol. 11, No. 1, 101-122.
 75. Mata J., Machado J., [1996], Firm start-up size: a conditional quantile approach, "European Economic Review", Vol. 40, 1305-1323.
 76. Mata J., Portugal P., [1994], Life Duration of New Firms, The Journal of Industrial Economics, Vol. 42, No. 3, 227-245.
 77. Mata J., Portugal P., Guimarães P., [1995], The survival of new plants: Start-up conditions and post-entry evolution, "International Journal of Industrial Organization", No. 13, 459-481.
 78. Mączyńska E. (red.), [2010], Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 79. Ministerstwo Skarbu Państwa, [2009], Ocena przebiegu prywatyzacji majątku skarbu państwa w 2008 roku, www.prywatyzacja.msp.gov.pl/download.php?s=5&id=3051.
 80. Narodowy Bank Polski, [2005], Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2004 roku w świetle danych F-01/I-01, http://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/ raport_2004.pdf.
 81. Narodowy Bank Polski, [2008], Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2007 roku w świetle danych F-01/I-01, http://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/ raport_2007.pdf.
 82. Narodowy Bank Polski, [2009], Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw z uwzględnieniem stanu koniunktury w I kwartale 2009 r. oraz prognoz na II kwartał 2009 r., http://www.nbp. pl/publikacje/koniunktura/raport2kw2009.pdf.
 83. Norris J.R., [1997], Markov Chains, Cambridge University Press.
 84. OECD, [2003], The sources of economic growth in OECD countries, OECD.
 85. OECD, [2008], Measuring Entrepreneurship: A digest of indicators.
 86. OECD, [2010], OECD Economic Surveys: Poland 2010, OECD Press.
 87. Orłowski W.M., Zółkiewski, [2001], The determinants of firm exit and survival in transition economies, The case of Poland, Research Bulletin No. 10 (3-4).
 88. Ptak-Chmielewska A., [2009], Business demography issues and empirical research on Enterprises' population Dynamics in Poland, http://iussp2009.princeton.edu/download. aspx?submissionId=90314.
 89. Ptak-Chmielewska A., [2010], Analiza przeżycia przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie wybranego województwa, [w:] Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, red. P. Dittmann, Wrocław.
 90. Paradysz J., [2011], Apologia demografii, czyli istnienie demografii bez ludności, Wiadomości Statystyczne, 2.
 91. Podgórska M., Śliwka P., Topolewski M., Wrzosek M., [2002], Łańcuchy Markowa w teorii i zastosowaniach, SGH, Warszawa.
 92. Puchalska K., [2010], Aktywność eksportowa przedsiębiorstw, Bank i Kredyt, Vol. 41, No. 3.
 93. Rogowski W., Socha J., [2005], Demografia przedsiębiorstw w polskim przetwórstwie przemysłowym, Materiały i Studia NBP nr 190.
 94. Rosenblatt M., [1969], Procesy stochastyczne, PWN, Warszawa.
 95. Rossa A., [2003], Niestandardowe metody estymacji rozkładów czasu trwania zjawisk w aspekcie ich zastosowań w ekonomii i ubezpieczeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 96. Scarpetta S., Hemmings P., Tressel T., Woo J., [2002], The role of policy and institutions for productivity and firm dynamics, OECD Economics Department Working Papers, No. 329.
 97. Scarpetta S., Vodopivec M., [2005], Restructuring, Productivity, and Job Creation in Eastern Europe and the Former Soviet Union, Background Paper for Enhancing Job Opportunities: Eastern Europe and the Former Soviet Union, World Bank, Washington, DC.
 98. Sokół H., [2010], Przeżywalność przedsiębiorstwa. Czynniki wpływające na długość życia podmiotów sektora MSP pod red. Mączyńska E. (red.) [2010], Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 99. Stawicki J., [2004], Wykorzystanie Łańcuchów Markowa w analizie rynku kapitałowego, UMK, Toruń.
 100. Szewc-Rogalska A., [2004], Efektywność restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw w Polsce. Ujęcie sektorowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.
 101. The World Bank, [2009], Doing Business 2010: Reforming Through Difficult Times, Palgrave Macmillan.
 102. The World Bank, [2010], Doing Business 2011: Reforming Through Difficult Times, Palgrave Macmillan.
 103. Wagner J., [1994], The Post-Entry Performance of new Small Firms in German Manufacturing Industries, "The Journal of Industrial Economics" XLII, 125-131.
 104. Wentzell A., [1980], Wykłady z teorii procesów stochastycznych, WOPR.
 105. Życiński S., Żołnierski A. (red.), [2007], Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, PARP, Warszawa.
 106. Żołnierski A. (red.), [2008], Raport o Stanie Sektora MŚP w Polsce w Latach 2006-2007, PARP, Warszawa.
 107. Żołnierski A. (red.), [2009], Raport o Stanie Sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu