BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosz-Nojszewska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Aleksander Konstanty Ivánka (1904-1975)
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 10, s. 99-115, tabl., bibliogr. 61 poz.;
The National Economy
Słowa kluczowe
Ekonomiści, Urzędnik państwowy, Kartel
Economists, Public officials, Cartel
Ivanka Aleksander
Abstrakt
The article reflects on the life and career of the late Hungarian-Polish economist and journalist Aleksander Konstanty Ivánka (1904-1975), with a special focus on his work during the period between the two world wars. A search at the Central Archives of Modern Records (AAN) in Warsaw and the Warsaw School of Economics (SGH) Archives, combined with an analysis of historic publications and material, enabled the author to retrace the course of Ivánka's professional career, his work as an economist and journalist as well as his socioeconomic views. Ivánka was a Pole of Hungarian origin who graduated from the Warsaw School of Economics and went to work as a senior official at the Ministry of the Treasury. He also worked at the Central Statistical Office (GUS) and was one of the closest collaborators of former Warsaw Mayor Stefan Starzyński. In 1931, together with a group of associates, Ivánka founded Gospodarka Narodowa, a weekly in which he published many of his articles. He was also a member of the editorial board of Gospodarka Narodowa. In his work as a researcher and journalist, Ivánka mainly dealt with issues related to cartels and trusts, but in the early 1930s he also studied internal trade statistics. During World War II, in his capacity as financial director of the City Administration, Ivánka played a major role in managing Warsaw's finances. After the war he continued his research career. He lectured at the University of Warsaw, the Warsaw School of Economics - then called the Central School of Planning and Statistics (SGPiS) - and the Łódź University of Economics. He also worked at the Central Planning Office (CUP) and the central auditing office NIK. Ivánka wrote a book entitled Wspomnienia skarbowca (1964).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AAN, Prezydium Rady Ministrów 1918-1939, cz. VII karty kwalifikacyjne, syg. 140.
 2. Akta osobowe pracownika SGH Aleksandra Ivánki J-9/K BE 50.
 3. Archiwum SGH, Akta osobowe doktoranta Aleksandra Ivánki, syg. J-8/FS A.
 4. Archiwum SGH, Akta osobowe studenta Aleksandra Ivánki, syg. 1742/WSH A.
 5. Chajn L., Polskie wolnomularstwo 1920-1938, Warszawa 1984.
 6. Drozdowski M., Starzyński Stefan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 42, z. 175, Warszawa-Kraków 2004, s. 485-486.
 7. Drozdowski M., Stefan Starzyński w opinii Józefa Krzyczkowskiego - szefa Biura Kadr Zarządu Miejskiego, Kronika Warszawy 2009, nr 142, s. 6-13.
 8. Drozdowski M., Stefan Starzyński, prezydent Warszawy, wyd. II, Warszawa 1980.
 9. Drozdowski M., Stefan Starzyński. Legionista, polityk gospodarczy, prezydent Warszawy, Warszawa 2006.
 10. Dywizyjny kurs podchorążych rezerwy 8 Dywizji Piechoty przy 32 P. P. w Modlin. Wrzesień 1933-marzec 1934, bmw 1934, red. J. Jazienicki, A. K. Ivánka, W. S. Lewandowski.
 11. Dziewulski K., Spór o etatyzm: dyskusja wokół sektora państwowego w Polsce międzywojennej 1919-1939, Warszawa 1981.
 12. Ekonomja polityczna i historia doktryn ekonomicznych. Kurs repetytoryjny, oprac. A. Ivánka, Warszawa 1925.
 13. Harasimowicz J., Leon Kurowski 1907-1998, Studia Iuridica 1999, t. XXXVII, s. 230-231.
 14. Ivánka A., "Nasz Grodek". Warszawskie wspomnienia, Stolica 1975, nr 21, s. 16.
 15. Ivánka A., Analiza rezerw robotniczych, Ekonomika i Organizacja Pracy 1958, nr 5, s. 205-213.
 16. Ivánka A., Bałamutność sprawozdawczości finansowej, jej charakter i przyczyny żywotności, Biuletyn Zakładu Rachunkowości IEiOP 1956, nr 5, s. 11-30.
 17. Ivánka A., Czasopisma zagraniczne dotyczące rachunkowości znajdujące się w polskich bibliotekach, Biuletyn Zakładu Rachunkowości IEiOP 1957, nr 7, s. 8-29.
 18. Ivánka A., Finanse gospodarki uspołecznionej, wyd. I, Warszawa 1958, wyd. II, Warszawa 1960.
 19. Ivánka A., Finanse i polityka finansowa państw kapitalistycznych, Warszawa 1961.
 20. Ivánka A., Finanse publiczne, Warszawa 1950.
 21. Ivánka A., Klasyfikacja kosztów w handlu uspołecznionym a jej przydatność do analizy ekonomicznej, Handel Wewnętrzny 1956, nr 4, s. 14-24.
 22. Ivánka A., Kontrola finansowa w państwach socjalistycznych, Warszawa 1966.
 23. Ivánka A., Koszt poprawy o 1% zaspokojenia potrzeb komunalnych, Warszawa 1963.
 24. Ivánka A., Nadal aktualne sprawy kontroli, analizy i rewizji, Rachunkowość 1961, nr 5, s. 177-183.
 25. Ivánka A., O większą samodzielność i rentowność przedsiębiorstw (charakterystyka akcji w miesiącu wrześniu 1956 r.), Biuletyn Zakładu Rachunkowości IEiOP 1956, nr 4, s. 4-20.
 26. Ivánka A., O założeniach rozwoju handlu Stolicy w latach 1959-1965, Handel Wewnętrzny 1960, nr 1, s. 82-93.
 27. Ivánka A., Porządkowanie dokumentacji, Rachunkowość 1954, nr 12, s. 528-532.
 28. Ivánka A., Preliminarz budżetowy na r. 1947, Gospodarka Planowa 1947, nr 8, s. 298-304.
 29. Ivánka A., Problemy strukturalne i konjunkturalne, "Gospodarka Narodowa" 1931, nr 2.
 30. Ivánka A., Profesor Wacław Fabierkiewicz (1891-1967), Ekonomista 1968, nr 3, s. 569-571.
 31. Ivánka A., Rektor Bronisław Miklaszewski. Warszawskie wspomnienia, Stolica 1971, nr 48, s. 16.
 32. Ivánka A., Rola teorii finansów w polityce finansowej współczesnego kapitalizmu, Finanse 1961, nr 5, s. 27-33.
 33. Ivánka A., Statystyka handlu wewnętrznego w Polsce, Kwartalnik Statystyczny 1930, t. 7, z. 4, s. 1564-1576.
 34. Ivánka A., Statystyka handlu wewnętrznego w Polsce, Warszawa 1930.
 35. Ivánka A., Uwagi w związku z kredytowaniem na obrót przedsiębiorstw handlowych, Finanse 1954, nr 2, s. 68-76.
 36. Ivánka A., Wdrażanie wyników kontroli, Kontrola Państwowa 1964, z. 1, s. 1-8.
 37. Ivánka A., Wspomnienia skarbowca, Warszawa 1964.
 38. Ivánka A., Współczesne teorie burżuazyjne pieniądza, Warszawa 1957, s. 40.
 39. Ivánka A., Zagadnienia kartelizacji w Polsce, w: Pięć lat na froncie gospodarczym, t. II, Warszawa 1931, s. 364-384.
 40. Ivánka A., Zagadnienia kredytu w Niemczech podczas wojny 1914-1918, Warszawa 1928.
 41. Ivánka A., Zagadnienia polityki gospodarczej państwa wobec karteli i trustów, w: Zagadnienia gospodarcze Polski współczesnej, Warszawa 1928, s. 98-127.
 42. Ivánka A., Zagadnienie prezentacji bilansu z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorstwa, Wiadomości Narodowego Banku Polskiego 1957, nr 1, s. 8-29.
 43. Ivánka A., Zeszyt specjalny w sprawie obiegu dokumentów, Przepisy Wewnętrzne Centralnego Zarządu Hurtu Spożywczego 1956, nr 6, s. 1-175.
 44. Ivánka A., Żołnierz Dobra i Honoru Polski, w: Wspomnienia o Stefanie Starzyńskim, oprac. M.M. Drozdowski, Warszawa 1982, s. 80-85.
 45. Janus P., W nurcie polskiego etatyzmu. Stefan Starzyński i Pierwsza Brygada Gospodarcza 1926-1932, Kraków 2009.
 46. Jarosz A., "Gospodarka Narodowa" i jej zespół, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 3, s. 1-13.
 47. Jarosz A., "Gospodarka Narodowa" na tle polskich czasopism gospodarczych okresu międzywojennego, w: Między gospodarką a polityką. Księga jubileuszowa Pana Profesora Zbigniewa Landaua, red. W. Morawski, Warszawa 2001, s. 119-126.
 48. Jarosz-Nojszewska A., Wyższa Szkoła Handlowa 1915-1933, w: Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906-2006, pod red. W. Morawskiego, Warszawa 2006, s. 43-63.
 49. k. o., Dzieci nędzy, "Gospodarka Narodowa" 1937, nr 10, s. 143.
 50. Kaliński J., Jan Dmochowski. Rektor WSH w 1928 r., w: Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2006, s. 29-30.
 51. Kofman J., Ekonomista, w: Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, t. 1, Warszawa 1981, s. 157.
 52. Kto jest kim w Polsce 1984, Warszawa 1984.
 53. Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 3, Warszawa 1993.
 54. Kulski J., Z minionych lat życia 1892-1945, Warszawa 1982.
 55. Kulski J., Zarząd Miejski Warszawy 1939-1944, Warszawa 1964.
 56. Landau Z., Rozwój ustawodawstwa kartelowego w Polsce międzywojennej na tle polityki kartelowej rządu, Kwartalnik Historyczny 1972, z. 1.
 57. Landau Z., Sierpiński W., Osiemdziesiąt lat Ekonomisty 1900-1980, "Ekonomista" 1980, nr 5-6, s. 1027-1050.
 58. Landau Z., Zapomniani Ministrowie Skarbu Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2005.
 59. Leinwand A., Tadeusz Szturm de Sztrem, Warszawa 1987.
 60. Łoza S., Czy wiesz kto to jest?, t. 1, Warszawa 1938.
 61. Mróz W., Działalność dydaktyczna Wyższej Szkoły Handlowej - Szkoły Głównej Handlowej w latach 1915-1930, Warszawa 1994.
 62. Negryński J., "Gospodarka Narodowa" (w dwudziestą piątą rocznicę), Kultura (Paryż) 1956, nr 9.
 63. Notkowski A., Droga, w: Encyklopedia historii Drugiej Rzeczpospolitej, Warszawa 1999, s. 81.
 64. Podolska-Meducka A., Polskie ustawodawstwo kartelowe w latach 1918-1939, Warszawa 2003.
 65. Słomczyński A., Julian Kulski 5 XII 1892 - 18 VIII 1976, Kronika Warszawy 1977, nr 2, s. 212-125.
 66. Sokołowski K., Bobrowski i "Gospodarka Narodowa", "Ekonomista" 1984, nr 1-2.
 67. W XX-lecie Stowarzyszenia Wychowańców Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, Warszawa 1933.
 68. Zagóra-Jonszta U., Etatyzm w polskiej myśli społeczno-ekonomicznej Górnego Śląska: 1922-1939, Wrocław 1996.
 69. Zagóra-Jonszta U., Pierwsza Brygada Gospodarcza i Klub Gospodarki Narodowej wobec ekonomicznej roli państwa, Ekonomista 1993.
 70. Zagóra-Jonszta U., Spory o model gospodarki Drugiej Rzeczpospolitej (Problemy etatyzmu, planowania i kartelizacji), Katowice 1991.
 71. Zawadzki A., Aleksander Ivánka 4 X 1904 - 28 X 1976, Kronika Warszawy 1977, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu