BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zygarłowski Paweł (Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia w Poznaniu)
Tytuł
Fuzje i przejęcia w szkolnictwie wyższym
Mergers and Acquisitions in Higher Education
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2011, t. 13, s. 203-227, rys., tab., bibliogr. 61 poz.
Tytuł własny numeru
Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Szkolnictwo wyższe
Mergers and acquisitions, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą przybliżenia problematyki fuzji i przejęć w szkolnictwie wyższym , w tym w szczególności w warunkach polskich. Na tle podstawowych informacji dotyczących fuzji i przejęć w gospodarce zarysowane są specyficzne problemy dotyczące tych procesów w szkolnictwie wyższym wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi tego zjawiska w takich krajach jak: Australia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Norwegia, Republika Południowej Afryki, Chiny, Wietnam i Węgry. Następnie przeanalizowano aspekty prawne fuzji i przejęć uczelni w Polsce, a także zaprezentowano informacje dotyczące tych procesów w Polsce po roku 1990. Na tle rozważań w ostatniej części artykułu sformułowano wnioski dotyczące fuzji i przejęć uczelni w Polsce wraz z obszarami do dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to critically examine mergers and acquisitions in the higher education sector, especially in Poland. It discusses specific issues concerning higher education mergers based on the review of publications on mergers in the general business domain and in HE. It then provides an overview of higher education mergers in Australia, United Kingdom, United States of America, Norway, South Africa, China, Vietnam and Hungary. Also covered are legal aspects of higher education mergers and acquisitions in Poland followed by the description of the amalgamation processes in Polish HE after 1990. The final section presents general and specific conclusions as well as recommendations concerning mergers and acquisitions in the Polish HE sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajerski A. (2009), Przekształcenia struktury przestrzennej szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 roku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 2. Beasley T., Pembridge T. (2000), The potential for mutual growth mergers between UK Universities, "Perspective", Volume 4, No 2, 41-47.
 3. Besley T. (2009), Assessing the Quality of Educational Research in Higher Education. International Perspectives, Sense Publishers, Rotterdam.
 4. Botha M.M. (2001), Models for merger in higher education, "South African Journal of Education" Vol. 21, Issue 4, 273-280.
 5. Cai Y. (2006), A case study of academic staff integration in post-merger Chinese University, "Tertiary Education and Management", Vol. 12, Issue 3, 215-226.
 6. Csepes 0., Kaiser F., Varga Z., (2003), Hungary, [w:] Real-Time Systems: Reflections on Higher Education in Czech Republic, Hungary, Poland and Slovenia, (red.) File J., Goedegebuure L., CHEPS University of Twente, VATIUM, Brno.
 7. Curri G. (2002), Reality versus perception, Restructuring tertiary education and institutional organizational change, [w:] Higher Education, No. 44, 133-151.
 8. Dahl J., Skodvin N., Skodvin O-J. (2002), The importance of geography and culture in mergers: A Norwegian institutional case study, "Higher Education", No. 44, 73-90.
 9. Eastman J., Lang D. (2001), Mergers in Higher Education. Lessons from Theory and Practice, University of Toronto Press, Toronto.
 10. Ernst & Young Business Advisory, IBnGR, (2010), Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 - drugi wariant.
 11. Fielden J., Markham L. (1997), Lessons Learned from Mergers in Higher Education, CHEMPS Paper 17, Londyn.
 12. Frąckowiak W. (red.) (2009), Fuzje i przejęcia, (2009), PWE, Warszawa.
 13. Gaither G. (1999), The Multicampus System: Perspectives on Practice and Prospects, Stylus, Sterling.
 14. Geryk M. (2007), Rynek uczelni niepublicznych w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 15. Green C., Johnes G. (2009), Economies of Scale and Mergers In Higher Education, [w:] The Routledge international handbook of higher education, (red.) Tight M., Mok K.H., Huisman J., Morphew C., Routledge, New York.
 16. Hardan A., Antolak L. (2005), Połączenia przedsiębiorstw, teoria i praktyka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 17. Harman G. (2000), Institutional Mergers in Australian Higher Education since 1960, "Higher Education Quarterly", Vol. 54, No 4, 343-366.
 18. Harman G., Harman K. (2003), Institutional Mergers in Higher Education: Lessons from International Experience, "Tertiary Education and Management", Volume 9, Issue 1, 29-43.
 19. Harman G., Harman K. (2008), Strategic Mergers of Strong Institutions to Enhance Competitive Advantage, "Higher Education Policy", Vol. 21, Issue 1, 99-121.
 20. Harman K. (2002), Merging divergent campus cultures into coherent educational communities: Challenges for higher education leaders, "Higher Education", No. 44, 91-114.
 21. Hatton E. (2002), Charles Stuart University: A case study of institutional amalgamation, "Higher Education", No. 44, 5-27.
 22. Hay D., Fourie M., Preparing the way for mergers in South African higher and further institutions: An investigation into staff perception, "Higher Education", No. 44, 115-131.
 23. HEFCE (Higher Education Founding Council for England), (2004), Mergers In the higher education sector. A guide to good practice.
 24. Hejnał G., Jenei G. (2008), Public management in Hungary, [w:] The Study of Public Management and the US. A comparative analysis of national distinctiveness, (red.) Kickert W., Routledge, New York.
 25. Helin A., Zorde K., (1998), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 26. HLC (Higher Learning Commission, A Commission of the North Central Association of Colleges and Schools), (2011), Overview of Commission Policies and Procedures for Institutional Changes Requiring Commission Notification or Approval v. 1.3., Chicago.
 27. Hooke J.C. (1998), Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję, Liber, Warszawa.
 28. Kaleta A. (2001), Strategia polskich uczelni wyższych wobec wyzwań globalnych, [w:] Polskie szkolnictwo wyższe w procesie budowania Europejskiego Społeczeństwa Wiedzy, (red.) Światowy G., Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydawnictwo Continuo, Wrocław, 185-190.
 29. Kieraciński P. (2005), Nowe uniwersytety, "Forum Akademickie", nr 12 (7-8), 28-31.
 30. Korzeb Z. (2010), Teoria kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć w polskim systemie bankowym, Difin, Warszawa.
 31. Kyvik S. (2002), The merger of non-university colleges in Norway, "Higher Education", No. 44, 53-72.
 32. Lang D., (2002), A lexicon of inter-institutional cooperation, [w:] Higher Education, No. 44, 153-183.
 33. Linde B., Schalk R. (2006), Experience of Employment Relationships after a Merger, "Management Review", Volume 17, Issue 4, 484-498.
 34. Leja K. (2009), Determinanty zarządzania uniwersytetami w Polsce, [w:] Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, (red.) J. Rokita, W. Czakon, A. Samborski, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 35. Lewandowski M. (red.) (2001), Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG- Press, Warszawa.
 36. Machała R. (2006), Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firmy, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław.
 37. McBain L. (2009), College and University Mergers: Recent Trends, American Association of State Colleges and Universities, A Higher Education Policy Brief.
 38. Meek V.L. (1989), Institutional Amalgamation in Higher Education, "Journal of Education Policy", Vol. 4, Issue 1, 23-37.
 39. Mildred G. (2002), Launching the Unified National System: What happened in South Australia, "Higher Education", Volume 44, 29-51.
 40. Ngo T.M., Lingard B., Mitchell J. (2006), The policy cycle and vernacular globalization: A case study of the creation of Vietnam National University, "Comparative Education", Vol. 42, No. 2, 225-242.
 41. OECD, (2004), Internationalization and Trade in Higher Education. Opportunities and Challenges, Paris.
 42. OECD, (2008), Higher Education to 2030. Volume 1. Demography, Paris.
 43. Patterson G. (2000), Findings on Economies of Scale in Higher Education. Implications for Strategies of Merger and Alliance, "Tertiary Education and Management", Volume 6, Issue 4, 259-269.
 44. Pick D. (2003), Framing and Frame Shifting in Higher Education Merger, "Tertiary Education and Management", Volume 9, Issue 4, 299-316.
 45. Rowley G. (1997), United we stand: A strategic analysis of mergers in higher education, "Public Money & Management", Vol. 17, Issue 4, 7-12.
 46. Ruch R. (2001), Higher Ed, Inc. The Rise of the For-Profit University, The John Hopkins University Press, Baltimore, London, 2001.
 47. Shi X., Englert P. (2008), Reform of teacher education in China, "Journal of Education for Teaching", Volume 34, No. 4, 347-359.
 48. Skodvin O-J. (1999), Mergers in Higher Education - Success or Failure ?, "Tertiary Education and Management", Vol. 5, Issue 1, 65-80.
 49. Sporn B. (2001), Building Adaptive Universities: Emerging Organizational Forms Based on Experience of European and US Universities, "Tertiary Education and Management", Issue 7, Volume 2, 121-134.
 50. Stępnik K. (2004), Konfederacja Szkól Wyższych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie - model współpracy Uniwersytetu z uczelniami niepaństwowymi, [w:] Model współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych, Stan obecny i perspektywy, (red.) Woźnicki J., Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa.
 51. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2010. Projekt środowiskowy, (2009), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 52. Sudarsanam S. (1998), Fuzje i przejęcia, WIG Press, Warszawa.
 53. Szczepankowski P.J. (2000), Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 54. Ustawa z dnia 21 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dziennik Ustaw 2005, Nr 164, Poz. 1365.
 55. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw 2011, Nr 84, Poz. 455.
 56. Wiliams B. (2000), Australian Universities 1939-1999: How Different Now? "Higher Education Quarterly", Vol. 54, No 2, 147-165.
 57. Wojciechowski T. (2006), Zmiany w oddziaływaniu czynników i możliwości osłabienia wpływu konkurencji na rynku edukacji wyższej, [w:] Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, (red.) Dietl J., Sapijaszka Z., Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
 58. Woźnicki J. (2004), Wypowiedź w dyskusji, [w:] Zadania polskich szkół wyższych w realizacji Strategii Lizbońskiej, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa.
 59. Woźnicki J. (2007), Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa.
 60. Woźnicki J. (2010), Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020. Przedstawienie projektu środowiskowego, "Nauka", nr 1, 97-114.
 61. Zygarłowski P. (2011), Pozycja konkurencyjna niepublicznych uczelni sieciowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni", Numer 16, 121-134.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu