BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowska Agnieszka (Politechnika Koszalińska), Rosa Anna (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Problemy dopasowania oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb rynku pracy w Polsce
The Purpose of Matching Education Offer of Universities witch Actually Needs of Labor Market in Poland
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2011, t. 14, s. 29-44, rys., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie szkołą wyższą : dylematy i wyzwania
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Studenci, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Rynek pracy
Higher education, Students, University graduate employment, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Między gospodarką, rynkiem pracy a kształceniem oferowanym przez uczelnie z sektora zarówno publicznego, jak i niepublicznego zachodzi sprzężenie zwrotne. Szczególnie ważne są relacje między rynkiem pracy a przygotowaniem absolwentów uczelni wyższych do zaistnienia w rzeczywistej gospodarce. Zmiany, które zaszły w Polsce na początku lat 90. w znaczący sposób zmieniły sytuację na rynku pracy i jednocześnie w istotny sposób wpłynęły na rynek usług edukacyjnych. Obserwowane w ciągu ostatnich 20 lat radykalne upowszechnienie edukacji na poziomie wyższym - wskaźnik skolaryzacji netto z 9,8 wzrósł do 31%, a wskaźnik brutto z 12,9 do 52,4% - usytuowało Polskę pod względem ilości osób kończących wyższe studia w grupie czołowych krajów OECD. Analiza statystyk rynku pracy pozwala przypuszczać, iż z jednej strony - ilość miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem będzie systematycznie rosła, z drugiej zaś - uwzględnić należy ogromną liczbę absolwentów szkół wyższych nasilających konkurencję w obrębie tej grupy. Celem opracowania jest analiza pozycji absolwentów szkół wyższych w kontekście potrzeb rynku pracy w Polsce oraz odpowiedź na pytanie, na ile oferta kształcenia instytucji szkolnictwa wyższego jest zgodna zarówno z oczekiwaniami sektora publicznego, środowiska biznesowego oraz przemysłu, jak również uzasadniona merytorycznie prowadzonymi badaniami popytu na pracę. (abstrakt oryginalny)

There is connection between economy, labor market and education offered by universities in Poland. The changes that have taken place in Poland in nineties changed situation on the labor market. Besides this changes have influenced of the market of education services. The increase of net enrollment rate from 9,8 to 31% and from 12,9 to 52,4% caused that Poland is on the top OECD countries. On the labor market in Poland the number of job offers for people with high education will increase, but in same time increases of employees with high education will increase competition between them. The paper is focused on the analyze of the position of people graduated in the context of actual needs the labor market in Poland and the answer to the question, how an education offer is consistent with the expectations of the business, public sector and industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowa-Szefler M., Jabłecka J. (2007), OECD Country Background Report for Poland, Warszawa.
 2. Domański H. (2004), Między komunizmem a rynkiem. Wpływ wykształcenie na zarobki w 21 krajach, [w:] H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychter (red.), Niepokoje polskie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 3. Drucker P. (1999), Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 4. Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy w czerwcu 2010 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa, lipiec 2010.
 5. ENQA 2007, www.stat.gov.pl/gus/45_4291_PLK_HTML.html
 6. Kabaj M. (maj 2004), Prognoza podaży absolwentów i popytu na pracę według poziomów kształcenia, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 7. Kowalewski T. (2005), Szkolnictwo wyższe na przełomie stuleci - nadzieja czy zagrożenie dla Polski, [w:] Z. Andrzejak, L. Kacprzak, K. Pająk (red.), Polski system edukacji po reformie 1999 roku - stan, perspektywy, zagrożenia, Fundacja Edukacja XXI wieku, Poznań-Warszawa.
 8. Krajeńska A. (2003), Szkolnictwo wyższe w kontekście potrzeb i problemów rynku pracy, [w:] Gerlach R. (red.) (2010), Edukacja wobec rynku pracy, realia-możliwości-perspektywy, Bydgoszcz.
 9. Mały rocznik statystyczny, GUS. (2001), Warszawa.
 10. Podstawowe dane o bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy oraz osobach uprawnionych do zasiłków lub świadczeń przedemerytalnych w latach 1990-2010, www.psz.praca.gov.pl./main.php?do=ShowPage&nPID=867997&pT=details&sP=CONTENT,objectID,867970
 11. Polska w liczbach, GUS. (2009), Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 12. www.kasprzak.jaroslaw.pl/npr/Narodowy%20Plan%20Rozwoju.pdf)
 13. Projekt wstępny Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, www.kasprzak.jaroslaw.pl/npr/ Narodowy%20Plan%20Rozwoju.pdf
 14. Raport o Kapitale Intelektualnym Polski. (2008), Warszawa, http://pliki.innowacyjnosc.gpw.pl/ Kapital_Intelektualny_Polski.pdf
 15. Rocznik statystyki międzynarodowej, GUS. (2009), Warszawa.
 16. Szkoły Wyższe i ich Finanse w 2008 roku, GUS. (2009), Warszawa.
 17. Sztanderska U. (2005), Kształcenie a wymagania rynku, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 5.
 18. Wyrozębski P. (2009), Podejście do tworzenia programów nauczania oparte na efektach kształcenia,e-mentornr3. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=30&id=651
 19. Zahorska M., Walczak D.(2005), Polski system edukacyjny a rynki pracy Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, "Analizy i Opinie" nr 51.
 20. Założenia do nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (2009), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 21. Żelazny R. (2006), Wiedza jako determinanta rozwoju gospodarczego problemy i kontrowersje w aspekcie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy, [w:] D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu