BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Lidia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Gospodarka wodno-ściekowa na obszarach wiejskich jako element zrównoważonego rozwoju : (na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego)
Water and Wastewater Management in Rural Areas as Part of Sustainable Development (on the Example of Example Some Municipalities of West Pomeranian Voivodeship)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 229, s. 190-197, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy koncepcyjne i implementacyjne zrównoważonego rozwoju
Słowa kluczowe
Gospodarka wodna, Rozwój zrównoważony
Water management, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój obszarów wiejskich powinien przebiegać zgodnie z zasadami zrównoważonego wzrostu. W działaniach tych bardzo ważne jest harmonijne zagospodarowanie przestrzeni z poszanowaniem walorów krajobrazowych i przyrodniczych, w tym zasobów wodnych. Zasoby wodne - w zależności od stanu infrastruktury technicznej, systemu zarządzania oraz finansowania - są czynnikiem stymulującym warunki życia ludności oraz stan środowiska przyrodniczego. Narastające od wielu lat zaniedbania w zakresie podstawowych i szczegółowych zasad funkcjonowania systemu gospodarki wodnej na terenach wiejskich wielokrotnie, nawet w ostatnich latach, stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia ludności. Artykuł ma przybliżyć kwestię poziomu infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego. (abstrakt oryginalny)

Rural development should be conducted in accordance with the principles of sustainable growth. In doing so, the harmonious use of space while respecting the landscape values and natural resources including water is very important. Water resources - depending on the state of technical infrastructure, management and financing - are a stimulating factor of the living conditions of the population and natural environment. Increasing the number of years of negligence in the basic and detailed rules for the functioning of water management in rural areas have been repeatedly, even in the recent years, causing danger to life and health of the population. The article aims to explain the level of technical infrastructure in the area of water - wastewater management in rural areas of selected communities of West Pomeranian voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borecki T., Pierzgalski E., Żelazo J., Woda jako strategiczny czynnik rozwoju obszarów niezurbanizowanych, "Gospodarka Wodna" 2004, nr 6.
 2. Czerwiński A., Sektorowy program operacyjny restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich, [w:] Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Barzkowice 2005.
 3. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r., Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW).
 4. Informacja o stanie infrastruktury społecznej wsi na koniec 2005 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2006.
 5. Kaca E., Stan i uwarunkowania jakości wód w obszarach wiejskich, [w:] Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, "Zeszyty Naukowe Katedry Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych" nr 456, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 6. Łojewski S., Ekonomia zasobów i środowiska, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007.
 7. Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004.
 8. Mosiej J., Możliwości ograniczania wpływu rolnictwa na zanieczyszczenie zasobów wodnych - wybrane aspekty, [w:] Zagospodarowanie zlewni Bugu i Narwi w ramach zrównoważonego rozwoju, Komitet Gospodarki Wodnej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PAN, Warszawa 2003.
 9. Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2007, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Szczecin 2008.
 10. Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2009, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2009.
 11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, nr 62, poz. 627 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, DzU 2001, nr 115, poz. 1229 z późn. zm. (ostatnia zmiana: DzU 2002, nr 233, poz. 1957).
 13. www.bip.goleniów.pl, dostęp: 30.06.2010.
 14. www.bip.gryfino.pl, dostęp: 15.07.2010.
 15. www.bip.police.pl, dostęp: 5.07.2010.
 16. www.bip.widuchowa.pl, dostęp: 30.06.2010.
 17. www.stat.gov.pl., dostęp: 27.06.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu