BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grenda Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Strategie gospodarcze przedsiębiorstw jako element wpływający na kształtowanie cen transferowych
Business Strategies as a Transfer Pricing Factor
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 202, s. 142-164, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Macierz BCG (Boston Consulting Group), Macierze, Strategia rozwoju gospodarczego, Ceny transferowe, Strategia cen
Growth-Share Matrix, Matrix, Economic development strategy, Transfer pricing, Pricing strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza temat strategii gospodarczych jako jednego z elementów wykorzystywanych do ustalenia cen transferowych. W pierwszej części przeanalizowane są rodzaje strategii uregulowanych w polskim prawie podatkowym oraz rekomendowanych przez OECD. W drugiej części opracowanie przedstawia przykłady strategii gospodarczych, znajdujących się poza katalogiem zawartym w przepisach, jakie może zastosować przedsiębiorstwo, chcąc osiągnąć w określonych warunkach konkretne cele ekonomiczne. Przeprowadzone rozważania oparto na teoriach pozwalających przedsiębiorstwu wybrać najbardziej odpowiednią, zdaniem autorki, strategię gospodarczą - macierzy Ansoffa, macierzy BCG oraz analizie strategii cenowej. W ostatniej części artykuł porusza także polskie orzecznictwo NSA, które interpretuje polskie przepisy podatkowe dotyczące strategii gospodarczych wdrażanych przez podmioty powiązane. (abstrakt oryginalny)

The article presents the use of a business Strategy as one of the factors that affect transfer pricing. The first part analyses different types of strategies characterized under the Polish law and OECD guidelines. The second part focuses on examples that were not included in tax regulations however they work as a part of business practice. They can be used to achieve business objectives that were previously defined, taking into consideration current economic circumstances. The analysis was based on two key theories - the Ansoff matrix and the BCG matrix as well as transfer pricing analysis. They allow companies to select the most efficient strategy that matches their business model. The final part of the article introduces jurisdiction of the Polish tax authorities and attempts to construe complex cases of implementing business strategies in affiliated entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff, H.I., 1957, Strategies for Diversification, Harvard Business Review vol. 30.
 2. Babicz, P., Serafin, M., 2008, Precyzyjny opis strategii gospodarczej pozwoli obronić cenę w transakcji, Rzeczpospolita, Dodatek: Dobra Firma z 12.06.2008.
 3. Blythe, J., 2006, Principles & Practice of Marketing, Thomson Learning, London.
 4. Domański, T., 2001, Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 5. Georgijew, I., Gołaj, R., Kosmala, A., Pietrasik, J., Sadowski, R., Szydłowska, K., 2006, Ceny transferowe. Skuteczne zarządzanie ryzykiem podatkowym, Biblioteka Prawna Rzeczpospolitej, Warszawa.
 6. Gut, P., 2010, Ceny transferowe, w: A. Kamela-Sowińska (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa, cz. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 7. Hanna, N., Dodge, M.R., 1997, Kształtowanie cen, strategie i procedury, PWE, Warszawa.
 8. Jamroży, M., 2005, Ceny transferowe w planowaniu podatkowym, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa.
 9. Jamroży M. (red.), 2010, Dokumentacja podatkowa cen transferowych, ODDK, Gdańsk.
 10. Jobber, D., 2006, Principles and Practice of Marketing, 5th ed., McGraw-Hill.
 11. Lambin, J.J., 2006, Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Malec, E., Roszkowski, D., 2006, Ceny transferowe. Jak prawidłowo dokumentować transakcje, by minimalizować ryzyko podatkowe, ODDK, Gdańsk.
 13. Mruk, H., Pilarczyk, B., Szulce, H., 2007, Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 14. Nutton, S.E., 2006/2007, Business Strategy, Financial Management, Dec2006/Jan2007, 1471-9185.
 15. OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, 2010, OECD Publishing, Paris.
 16. Kotler, P., 1994, Marketing, Gebethner & Ska, Warszawa.
 17. Pleshko, L.P., Heiens, R.A., 2008, The Contemporary Produkt-market Strategy Grid and the Link to Market Orientation and Profitability, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing vol. 16, 2.
 18. Richardson, M., Evans, C., 2007, Strategy in Action. Applying Ansoffs Matirx, British Journal of Administrative Management, Summer 2007 Issue 59.
 19. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminacji podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych, Dz.U. 2009, nr 160, poz. 1267.
 20. Sznajder, A., 1995, Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654 , z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2005 nr 8, poz. 60 z późn. zm.
 23. Waniowski, P., 2003, Strategie cenowe, PWE, Warszawa.
 24. Wyciślok, J., 2010, Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane. Przerzucanie dochodów, C.H.Beck, Warszawa.
 25. Żurawik, B., Żurawik, W., 1999, Marketing usług finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu