BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krochmal Zbigniew (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Wybrane metafory organizacyjne jako narzędzia interpretacji organizacji : studium przypadku Domu Pielgrzyma Arka w świetle metafory organizmu i metafory kultury
The Metaphor of Organism and Metaphor of Culture by G. Morgan in the Interpretation of Arka Pilgrims' House in Lichen
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2010, nr 3, s. 139-148, bibliogr. 22 poz.
Contemporary Management Quarterly
Słowa kluczowe
Metafory organizacyjne, Struktura organizacyjna, Studium przypadku, Pielgrzymowanie
Organisational metaphors, Organisational structure, Case study, Pilgrimage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Metafory i analogie jawią się współcześnie jako najważniejsze instrumenty badawcze w naukach o zarządzaniu. Dom Pielgrzyma Arka, działając w niestabilnym otoczeniu, zachowuje się jak organizm dynamiczny, powiązany systemem odnośników i relacji wzajemnie od siebie zależnych, odczytuje potrzeby personelu oraz interpretuje potrzeby otoczenia. Mimo możliwości zastosowania różnych metafor organizacji wydaje się, że właśnie ujęcie ukazujące organizację jako organizm i metafora kultur najpełniej interpretują Dom Pielgrzyma Arka w Licheniu jako organizację i kształtują systemy zarządzania strategicznego i operacyjnego. (abstrakt oryginalny)

Metaphors and analogies nowadays appear as the most important research instruments in management sciences. Expressions taken from the complexity theory or chaos theory describe realities, which apparently escape from dynamic concepts of non-linear systems. The purpose of this article is the attempt to utilize metaphors proposed by Gareth Morgan, the metaphor of organism and metaphor of culture, in interpretation of Arka Pilgrims' House, an organisation separated from the structures of the Congregation of Marian Fathers in Poland. Arka Pilgrims' House, running in an unstable environment, behaves as a dynamic organism, combined with the system of references and relations depending from one another. Success and effectiveness of the pilgrim house not only depend on its managers but on values and standards accepted by the employees. The world of culture, being the foundation of the organisation, is expressed in various ways: it can be perceived in behaviour of employees, their relations, judgments, approaches, the ways of solving of disputes, the manner of arrangement of work places. Management of organisation's needs is one of the most important aspects in operating activity. The encouragement to involve employees in improvement of the quality of services, innovations, improvement of communication and organizational culture, already on linear positions, has other dimension, not only personal, but economical, within the frameworks of operating management. Despite the possibility to utilize various metaphors of the organization, it seems that it is the expression, which presents the organisation as an organism, and the metaphor of cultures, that most completely interpret Arka pilgrim's house in Licheń as an organisation, and form strategic and operating management systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., (2006), Przywódca w procesie kształcenia zachowań pracowniczych, praca magisterska, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, maszynopis, Biblioteka Wydziału Informatyki, Zarządzania i Transportu w Łodzi.
 2. Bielski M., (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Hatch M.J., (2002), Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Kendall J.E., (1992), Using Metaphores to Enhance Intelligence in Information Systems: Rationale for an Alternative to Rule-Based Intelligence, [w:] F.H. Vogt (ed.), Personal Computers and Intelligent Systems. Information Processing, vol. III, Elsevier Science Publishers, Amsterdam.
 5. Kendall J.E, (1992), Existence of Predominant Organizational Metaphors and their Implications for Information Systems Development, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 6. Krochmal Z., (2009), Rola sanktuarium maryjnego w Licheniu Starym w rozwoju turystyki regionu, [w:] J. Chotkowki (red.), Marketing w rozwoju turystyki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
 7. Krzyżanowski L.J., (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: Porady, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Kuraś M., Zając A., (1996), Metafory organizacyjne - narzędzie badania i diagnozowania potrzeb użytkowników, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 9. Kwiatkowski S., (1996), O psie, płocie, paradygmacie teorii organizacji i przyszłości praktyki zarządzania, "Przegląd Organizacji" nr 1.
 10. Martyniak Z., (2001), Organizacja i zarządzanie, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 11. Mesjasz Cz., (2002), Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych, "Organizacja i Kierowanie" nr 3 (103).
 12. Niemczyk J., (2002), Analogie w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" nr 3 (103).
 13. Morgan G., (2005), Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Morgan G., (2001), Wyobraźnia organizacyjna. Nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Perechuda H., (2000), Organizacja fraktalna, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 16. Rosser J.B., (2000), Aspects of Dialectics and Non-Linnear Dynamics, "Cambridge Journal of Economics" vol. 25.
 17. Robbins S.P., DECenzo D.A., (2002), Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 18. Scott W.E., Cummings L.L. (eds.), (1983), Zachowanie człowieka w organizacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 19. Stoner J.A.F., Wankel Ch., (1994), Kierowanie, Warszawa.
 20. Tsoukas H., (1991), The Missing Link: A Transformational View of Metaphors in Organizatiomal Science, "Academy of Management Review" vol. 16, no. 3.
 21. Waters D., (2001), Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Watzlawick P., (1976), How Real is Real?, Basic Books, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu