BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kacprzak Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Bezpieczeństwo pracy a bezpieczeństwo zatrudnienia w Polsce w kontekście flexicurity
Job Security and Employment Security in Poland Within the Context of Flexicurity
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 245, s. 148-159, rys., bibliogr. 34 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezpieczeństwo socjalne, Ochrona pracy, Ochrona pracownika
Labour market, Social security, Work protection, Worker protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polityka flexicurity jest traktowana jako odpowiedź na wyzwania współczesnych rynków pracy. Jej komponent stanowi m.in. bezpieczeństwo socjalne pracowników w dwóch wymiarach - job security i employment security. W literaturze przedmiotu trwa dyskusja, czy należy odejść od job security i pozostać przy employment security. Konieczne jest zatem zbadanie występowania przesłanek ochrony pracy w obu wymiarach. Na polskim rynku pracy można wskazać rozwiązania prawne odpowiadające zarówno job security, jak i employment security. Analizując sytuację na polskim rynku pracy, a także ogólną sytuację społeczno-gospodarczą, uzasadniona wydaje się teza, iż rezygnacja z job security w Polsce byłaby decyzją pochopną. Komponenty job security i employment security powinny się wzajemnie uzupełniać, aby pracownicy mieli poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

Flexicurity policy is a response to the challenges set by today's labour markets. Its main component is employees' social security in two dimensions - job security and employment security. Among the researchers there is a discussion whether to remain only with employment security proceeded by a shift away from job security. It is, therefore, necessary to examine the presence of job protection in both dimensions. The Polish labour market may indicate the legal solutions responding to both job security and employment security. Analyzing the situation on the Polish labour market, as well as the overall socio- economic situation, it seems that the abandonment of job security in Poland would be a premature decision. Both components: job security and employment security should be complementary to each other so that workers could have a sense of security on the labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, Print-B, Poznań 2005.
 2. Baran K.W., Normatywne gwarancje stabilizacji zatrudnienia działaczy związkowych, \"Monitor Prawa Pracy\" 2004, nr 3.
 3. Bojnowski W., Społeczny nadzór nad warunkami pracy, Państwowa Inspekcja Pracy. Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2005.
 4. Cazes S., Do labour market institution master in transition economies?, An analysis of labour market flexibility in the late nineties, \"Discussion Paper\", IILS, 2002, no. 140.
 5. Czerkawska A., Czerkawski A., Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2005.
 6. Dolny E., Pomoc w poszukiwaniu pracy, [w:] Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, red. Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, PSP Sp. z o.o., Toruń 2010.
 7. Grodzicka N., Informacja zawodowa, Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy, Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego - Zeszyt nr 31, Warszawa 2005.
 8. Gurszyńska K., Elastyczne bezpieczeństwo koncepcja flexicurity a rynek pracy tymczasowej, \"Personel i Zarządzanie\" 2007, nr 5.
 9. Krzyśków B., Pojęcie ochrony pracy w prawie pracy, \"Bezpieczeństwo Pracy\" 2006, nr 6.
 10. Kwiatkowska J., Noińska-Rozentalska P., Strojna E., Szkolenia, staże i inne formy wspierania podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, Warszawa 2011.
 11. Matusik A., Polski system emerytalny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011.
 12. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Informacja o realizacji usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w 2010 r., Warszawa 2011.
 13. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Informacja o realizacji usługi poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa w urzędach pracy w 2010 r., Warszawa 2011.
 14. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Kluby pracy. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy - wdrażanie nowych rozwiązań w latach 2004-2007, ZWP MIPS, Warszawa 2008.
 15. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, System poradnictwa zawodowego w Polsce, Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego nr 46, Warszawa 2010.
 16. Rak A.M., Rak J.M, Rola państwa w rozwiązywaniu problemów zatrudnienia i bezrobocia, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 1, red. M.B. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii, Zeszyt nr 8, Wyd. Mitel, Rzeszów 2006.
 17. Strojna E., Szkolenia, staże i inne formy wspierania kwalifikacji bezrobotnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Warszawa 2008.
 18. Szubert W., Ochrona pracy. Studium społeczno-prawne, PWN, Warszawa 1966.
 19. Wilthagen T., Tros F., Lieshout H., Towards \"flexicurity\"?; Balancing flexibility and security in EU member states. Paper prepared for the 13th World Congress of the International Industrial Relations Association (IIRA), Tilburg University, Flexicurity Research Paper 2003, 3.
 20. Wilthagen T., Tros F., The concept of \"flexicurity\": A new approach to regulating employment and labour markets, \"Transfer - European Review of Labour and Research\" 2004, no. 10(2).
 21. Wojciechowski P., Praktyczny poradnik prawa pracy dla pracownika w pytaniach i odpowiedziach, Państwowa Inspekcja. Pracy Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2005.
 22. http://www.katowice.oip.pl/files/sprawozdania/spr_oip_2001_r06.pdf.
 23. http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/03030008.htm.
 24. http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867997&pT=details&sP=CONTENT, objectID,867970.
 25. http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867696&pT=details&sP=CONTENT, objectID,868122.
 26. http://www.oecd.org/document/11/0,3343,en_2649_33927_42695243_1_1_1_1,00.html.
 27. http://www.wup.opole.pl/ciz/Doradztwo%20i%20poradnictwo%20zawodowe%20w%20Polsce.pdf.
 28. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, DzU z 2009, nr 142, poz. 1160.
 29. Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, DzU z 1983, nr 35, poz. 163.
 30. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DzU z 1998, nr 21, poz. 94.
 31. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, DzU z 2001, nr 79, poz. 854.
 32. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU z 2008, nr 69, poz. 415.
 33. Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, DzU z 2009, nr 97, poz. 805.
 34. Wyrok SN I PKN 17/97, OSNAPiUS 1997, nr 1, poz. 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu