BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ebbig Piotr (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
"Privileged Partnership" as an Alternative for Membership : Negotiation Process Between Turkey and the European Union
"Uprzywilejowane partnerstwo" jako alternatywa dla członkostwa. Proces negocjacyjny Turcji z Unią Europejską
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 219, s. 177-198, tab., bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe
Europeizacja, Rozszerzenie UE, Negocjacje, Kraje kandydujące, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Europeanisation, EU enlargement, Negotiations, Candidate countries, Economic and political integration of Europe
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Turcja
Turkey
Abstrakt
Kwestia stosunków Turcji z UE, w szczególności zaś aspiracje tego kraju do pełnego członkostwa, to jedno z najbardziej złożonych i jednocześnie dyskusyjnych zagadnień we współczesnej europejskiej debacie politycznej [Tassinari 2008]. Celem artykułu jest analiza stanu i procesu integracji Ankary z Unią Europejską z perspektywy ekonomicznej, politycznej i społecznej. Ramy negocjacyjne przyjęte w 2004 roku, jako przyszły model integracji, sugerują akcesję na bazie integracji elastycznej - w szczególności zaś "zmiennej geometrii" - jako przyszły status stosunków Turcji z UE. Z ekonomicznego punktu widzenia wzajemne relacje oparte są obecnie na osiągniętej w 1996 roku unii celnej. W tym ujęciu "uprzywilejowane partnerstwo" oznacza pogłębienie obecnej współpracy (np. objęcie jej zasięgiem produktów rolnych i tekstyliów) - wprowadzenie rozwiązań wspólnego rynku, z wyłączeniem jednakowoż swobody przepływu osób. W sferze politycznej oznacza kontynuację reform demokratycznych oraz "możliwie największe zbliżenie Turcji do unijnej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa" [Tassinari 2008]. Wreszcie "uprzywilejowane partnerstwo" skutkować będzie rozszerzeniem współpracy w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych - np. konwergencje polityki wizowej. Przyszłość tureckiego partnerstwa z Unią Europejską może niewątpliwie stać się rozwiązaniem modelowym dla dalszej integracji potencjalnych kandydatów, takich jak Ukraina, Mołdawia, a nawet Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. Prawdopodobieństwo, w którym "zmienna geometria" stanie się podstawowym rozwiązaniem instytucjonalnym dla przyszłych procesów rozszerzenia, jest niewątpliwie znaczące. (abstrakt oryginalny)

The case of Turkey's relations with Europe, and particularly the country's aspiration for membership in the European Union (EU), rank among the most complex and disputed topics in the current European public debate [Tassinari 2008]. The article concerns the analysis of the Turkish integration process with the European Union from economical, political and social perspectives. The special negotiation framework accepted in 2004 suggests a "flexible integration" -a "variable geometry" in specific - as a model for future status of Turkey within the EU. From the economical point of view, contemporary Turkish affiliations and connections with the EU are based on the customs union, which started to operate in 1996. In this sphere, "Privileged Partnership" entails the deepening of the existing system (e.g. extension to agricultural and textile products) - common market excluding free movement of people. In the political sphere it means continued democratic reforms and the "highest possible degree of alignment of Turkey to the EU's Common Foreign and Security Policy [Tassinari 2008]. Finally, the "Privileged Partnership" would entail cooperation in the sphere of justice and home affairs - as the convergence of visa policies and practices. The future Turkey partnership with the European Union is arguably a model of further integration with the potential candidates such as Ukraine, Moldova - or even Georgia, Armenia and Azerbaijan. The probability that flexible integration, or specifically "variable geometry", is a basic institutional solution proposal for the future enlargement processes is significant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, A., 1999, Proces integracji Republiki Cypru ze Wspólnotami Europejskimi i jego ewentualny wpływ na rozwiązanie problemu cypryjskiego, Studia Europejskie, nr 4.
 2. Babacan, M., 2010, Whither Axis Shift: A Perspective from Turkey's Foreign Trade, SETA Foundation for Political, Economic and Social Research, Report, no. 4, November.
 3. Balcer, A., 2006, Bieg z przeszkodami - najważniejsze wyzwania polityczne i społeczne na drodze Turcji do Unii Europejskiej; in: Balcer, A., Sadowski, R., Paczyński, W., Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską - relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna, Część I, Raport Ośrodka Studiów Wschodnich, December, Warszawa.
 4. Balcer, A., 2010, W stronę strategicznego partnerstwa Unii Europejskiej i Turcji w polityce zagranicznej, Raport demosEuropa - Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa.
 5. Baldwin, R., Widgren, M., 2005, The Impact of Turkey's Membership on EU Voting, CEPS Policy Brief, no. 62, February.
 6. Bocheńska, J., Sytuacja tureckich Kurdów a starania Turcji o członkostwo w Unii Europejskiej [http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul, 287,Sytuacja_tureckich_Kurdow_a_starania_Turcji_o_czlonkostwo_w_Unii_Europejskiej#_ftn6, access: 14.03. 11].
 7. Bulmer, S.J., Radaelli, C.M., 2004, The Europeanisation of National Policy?, Queen's Papers on Europeanisation, no. 1 .
 8. Communication from the Commission. 2005 Enlargement Strategy Paper, 2005, COM (2005) 561, Brussels, November 11.
 9. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Recommendation of the European Commission on Turkey's Progress towards Accession, 2004, Brussels, October 6, COM (2004) 656 final.
 10. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Second Strategic Energy Review - An EU Energy Security and Solidarity Action Plan, 2008, COM (2008) 0781, Brussels, http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/08/st15/st15944.p108.pdf [access: 14.03.11].
 11. Dedeoglu, B., Gursel, S., 20l1,EU and Turkey: The Analysis of Privileged Partnership or Membership, BETAM, http://betam.bahcesehir.edu.tr/en/archives/666/eu-and-turkey-the-analysis-ofprivileged-partnership-or-membership_final [access: 17.03.11].
 12. Democracy in retreat, A report from the Economist Intelligence Unit Democracy, index 2010.
 13. Dziewulski, R., Cecot, M., 2005, Najważniejsze konsekwencje członkostwa Turcji w UE, in: Smyk, K. (red.), Konsekwencje przystąpienia Turcji dla procesu decyzyjnego w UE, Biuletyn Analiz UKIE, nr 15, październik.
 14. Economic Report Turkey 2008/2009, Embassy of Switzerland in Turkey, 512.0-dul/haf Ankara, October 27.
 15. Featherstone, K., 2003, Introduction: in the Name of 'Europe, in: Featherstone, K., Radaelli, C. (eds.), The Politics of Europeanization, Oxford University Press.
 16. Gazeta Wyborcza, 2009, Pamuk znów przed sąd, 19 maja.
 17. Gazeta Wyborcza, 2010a, Turcy powiedzieli "tak ". Islamski rząd ma większe uprawnienia, 12 września.
 18. Gazeta Wyborcza, 2010b, Referendum daje AKP nadzieję na kolejne sukcesy wyborcze, 13 września.
 19. Human Rights in Republic of Turkey, Amnesty International Report 2010, http;//www.amnesty.org/en/region/turkey/report-2010 [access: 17.02.11].
 20. If the EU Doesn't Want Us, They Should Say it Now, 2011, Interview with Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, Der Spiegel, http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,477448,00.html, faccess: 14.03.11].
 21. Index of Economic Freedom, 2011, http://www.heritage.org/Index/ranking [access: 17.03.2011].
 22. Kawczyńska, A., 1999, Problem kurdyjski, in: Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, Malendowski, W. (red.), Wrocław.
 23. Konarzewska, A., 2006, Perspektywy przystąpienia Turcji do UE, Bezpieczeństwo Narodowe, nr II/2.
 24. Konopacki, S., 2005, Droga Turcji do Unii Europejskiej, Studia Europejskie, nr 1.
 25. Lake, M. (ed.), 2005, The EU & Turkey. A Glittering Prize or a Millestone?, The Fed Trust for Education and Research, London.
 26. Leszczyński, T., 2008, Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego w Unii Europejskiej, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, lipiec.
 27. Merkel, A., 2005, Uprzywilejowane partnerstwo dla Turcji. Przemówienie na temat negocjacji UE z Turcją, Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr 12, www.mpp.org. pl/12/12_7.html [access: 14.03.11].
 28. Miklas, E., 2011, UE /Francja rozważa obowiązkowe referendum w sprawie członkostwa Turcji w UE, http://www.psz.pl/index.php? option=com_content&task=view&id=11115 [access: 14.03.11].
 29. Missala, M., 2003, Problem kurdyjski i perspektywy jego rozwiązania, Stosunki Międzynarodowe, nr 3-4.
 30. Niedziela-Mielniczek, A., 2009, System gospodarczy Turcji w kontekście potencjalnej akcesji do Unii Europejskiej - próba oceny, in: Bernat, T. (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 31. OECD Factbook 2010, 2010, Country Statistical profile: Turkey.
 32. Onar N., 2011, From Inspiring to Declining Union? Europe at the Tipping Point and the Turkish Solution, Europe's World, March 7, http://www.europesworld.org/NewEnglish/ Home_old/PartnerPosts/tabid/671/PostID/2306/language/en-US/Default.aspx [access: 17.03.11].
 33. O'Neill, D., Wilson, R., Purushothaman, A., Stupnytska, 2005, How Solid are the BRICs?, Goldman Sachs Economic Research, Global Economics Paper, no. 134, December.
 34. One Step Closer. EU Wants to Speed up Membership Talks with Turkey, 2008, Spiegel on-line International, 22 April, [http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,548890,00. html; access: 14.03.11].
 35. Paczyński, W., 2006, W pościgu za Europą - gospodarka Turcji w chwili rozpoczęcia negocjacji z Unią Europejską, in: Balcer, A., Sadowski, R., Paczyński, W., Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską - relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna, Część I, Raport Ośrodka Studiów Wschodnich, Warszawa grudzień.
 36. Pamukąu, T., Hasim Kose, A., 2005, L'Economie grise, in: La Turquie, ed. Samih Vaner, Paris.
 37. Pietraszek, P., 2011, Turcja zapowiada dalszą walkę o akcesję do UE http://www.psz.pl/index.php?option=content&task=view&id=21094, [access: 17.03.11 ].
 38. Pochwała, A., 1999, Republika turecka gospodarczym partnerem, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, luty.
 39. Pszczółkowska, D., 2004, Kardynał Ratzinger przeciw wejściu Turcji do UE, Gazeta Wyborcza, 16 sierpnia.
 40. Resolution of the European Parliament on Turkey s Progress Towards Accession (2006/2118 (INI)).
 41. Sadowski, R., 2006, Chłodny sojusz - turecko-amerykańskie relacje polityczne po 2003 roku, in: Balcer, A., Sadowski, R., Paczyński, W., Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską - relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna, Część I, Raport Ośrodka Studiów Wschodnich, Warszawa, grudzień.
 42. Sandrin, P., 2010, The European Union as a "vincolo esterno" and the transformation of Turkish Foreign Policy, The European Consortium for Political Research Graduate Conference Dublin 2010, Section Title: EU Politics, Panel Title: Changing Institutions - Transforming EU Security, Panel Session, August 31.
 43. Sandig, A., Baumgartner, I., 2003, Der Stabilitatspakt fur Sudosteuropa, Menschen Rechts Magazin, 8.
 44. Sokołowska, P., 2010, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN wobec państw obszaru byłej Jugosławii w latach 1990-2005, Adam Marszałek, Toruń.
 45. Stability Pact for South Eastern Europe, Cologne, 1999, June 10, http://www.stabilitypact.org/constituent/990610-cologne.asp [access: 14.03.11].
 46. Stubb,A.C.G., 1996, A Categorization of Differentiated Integration, Journal of Common Market Studies, vol. 34, no. 2.
 47. Szymański, A., 2006, Nowe podejście do rozszerzania Unii Europejskiej, Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nr 23 (363), 4 kwietnia.
 48. Szymański, A., 2007, Niemcy wobec rozszerzenia Unii Europejskiej o Turcję, Materiały studyjne PISM, nr 4, marzec, p. 12.
 49. Szymczyński, T, 2001, Zasada elastyczności w procesie integracji europejskiej. Założenia, praktyka, perspektywy. Wnioski dla Polski, in: Puślecki, Z. (red.), Proces integracji ekonomicznej z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe INPiD, Poznań.
 50. Tassinari, F., 2008, Variable Geometries: Institutions, Power and Ideas in Turkey's European Integration Process, in: Parker, N.(ed.), The Geopolitics of Europe's Identity, Palgrave MacMillan, New York and Basingstoke.
 51. Taylor, S., Turkey signs up to Nabucco, European Voice 05.03.2010, http://www.europe- anvoice.com/article/2010/03/turkey-signs-up-to-nabucco/67345.asp [access: 14.03.11].
 52. Terlikowski, M., 2008, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w programie prezydencji francuskiej, Biuletyn PISM, nr 33 (501), 22 lipca.
 53. The Final Act of the European Energy Charter Conference, 1994, European Energy Charter Conference, December 17, http://www.cire.pl/prawo/TRAKTEl.pdftaccess: 14.03.11].
 54. Transparency International 2010 Corruption Perceptions Index, http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010 [access: 14.03.11].
 55. Wilson, D., Stupnytska, A., 2007, The N-11: More Than an Acronym, Goldman Sachs Economic Research, Global Economics Paper, no. 153, March 28.
 56. Wissmann, W, 2004, Eine 'Privilegierte Partnerschaft'als Alternative zu einer EU-Vollmitgliedschaft der Turkei. Aktuelle Fassung des Positionspapiers vom 22.01.2004, www.interkultureller-rat.de/Themen/Tuerkei_EU/Dokumentation-Anlagen/wissmann.pdf.
 57. World Competitiveness Yearbook (WCY), 2011, International Institute for Management Development, http://www.imd.org/research/publications/wcy/World-Competitiveness-Yearbook-Results/#/ [access: 17.02. 2011].
 58. Yannas, P., 1994, The Greek factor in EC-Turkey relations, in: Greece and EC Membership Evaluated, Kazakos, P., Ioakimidis, P. (ed.), London-New York, p. 218.
 59. Yorukoglu, M., Cufadar, A., 2008, Capital flows to Turkey: Financial Implications and Policy Responses, Bank for International Settlements Papers, no. 44.
 60. Zielińska-Głębocka, A., 1999, Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji, Studia Europejskie, nr 3.
 61. Żurawski vel Grajewski, P., 2005, Europejska polityka bezpieczeństwa i interwencji: stan, perspektywy, interesy Polski, Nowa Europa, 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu