BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kieżel Małgorzata
Tytuł
Konkurencja i współdziałanie banków detalicznych w kształtowaniu i komunikowaniu wartości dla klientów docelowych : pola i zarys metodyki badań
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Marketing produktów systemowych/sieciowych : podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, 2009, s. 69-101, tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Bankowość detaliczna, Współpraca banków, Konkurencyjność banków, Badania marketingowe
Retail banking, Banking relationships, Banks' competitiveness, Marketing research
Abstrakt
W pierwszej części rozdziału skoncentrowano się na przybliżeniu pola badawczego związanego z identyfikacją obszarów rywalizacji i współdziałania banków z innymi podmiotami rynkowymi w procesie kształtowania i komunikowania wartości dla klientów. Druga część poświęcona jest podstawom metodycznym, z uwzględnieniem istoty paradygmatu, jego rodzajom oraz skutkom, jakie powoduje przyjęcie danej odmiany dla metodyki badań. W tej części podjęto też kwestie kompozycji metod ilościowych i jakościowych w badaniach oraz dokonano krótkiej charakterystyki badań jakościowych. Przedstawiono także założenia doboru obiektów do badań oraz główne założenia badawcze i ramowe zagadnienia, które planuje się zawrzeć w kwestionariuszu wywiadu. (fragm. tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alians dwóch gigantów. "Puls Biznesu" z 15.02.2005 r.
 2. Analiza rynku. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2003.
 3. Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Red. D. Maison, A. Noga-Bogomilski. GWP, Gdańsk 2007.
 4. Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Red. K. Mazurek-Łopacińska. AE, Wrocław 1998.
 5. Badania rynkowe i marketingowe. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1994.
 6. Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A.: Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe. Fogra, Kraków 1992.
 7. Canals J.: Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości. PWN, Warszawa 1997.
 8. Dittmer B., Gostomski E.: Rynek pośrednictwa kredytowego w Polsce w świetle badań ankietowych. [w:] Perspektywy rozwoju bankowości detalicznej w Polsce w okresie najbliższych pięciu lat. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2003.
 9. Dłubak M.: Na kredyt tylko u nas. "Home & Market" 2002, nr 2.
 10. Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 1995.
 11. Harasim J.: Bankowość detaliczna w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2005.
 12. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 1991.
 13. Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa 1996.
 14. Kosiński B.: Bank komercyjny. Organizacja, polityka, strategia. Poltext, Warszawa 1995.
 15. Kostera M.: Postmodernizm w zarządzaniu. PWE, Warszawa 1996.
 16. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław 1982.
 17. Kowalski T.: Banki w Polsce a perspektywa członkostwa w UE. "Bank" 2002, nr 4.
 18. Maison D.: Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. PWN, Warszawa 2001.
 19. Marketingowe testowanie produktów. Red. S. Sudoł, J. Szymczak, M. Haffer. PWE, Warszawa 2000.
 20. Miklaszewska E.: Wpływ konkurencji na rynku bankowym na strategie banków komercyjnych. "Bank i Kredyt" 1996, nr 11.
 21. Mynarski S.: Badania rynkowe w warunkach konkurencji. Fogra, Kraków 1995.
 22. Mynarski S.: Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych. Zakamycze, Kraków 2000.
 23. Nalepka A.: Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw. Antykwa, Kraków 1998.
 24. Nikodemska-Wołowik A.M.: Jakościowe badania marketingowe. PWE, Warszawa 1999.
 25. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1997.
 26. Porter M.E.: Strategia konkurencji. PWE, Warszawa 1996.
 27. Rogowski G.: Metody analiz i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. WSB, Poznań 1998.
 28. Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003. NBP, Warszawa 2004, www.nbp.pl.
 29. Różkiewicz M.: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa 2002.
 30. Solarz J.K.: W poszukiwaniu modelu systemu bankowego dla Polski. NBP, Warszawa 1994.
 31. Solarz J.K.: Zarządzanie strategiczne w bankach. Poltext, Warszawa 1997.
 32. Trocki M.: Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. PWE, Warszawa 2001.
 33. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Red. R. Krupski. AE, Wrocław 1999.
 34. Żabiński L.: Paradygmaty współczesnego marketingu a ich inspiracje w naukach ekonomicznych i psychologii oraz w podejściach metodologicznych nauk społecznych. [w:] Modele strategii marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe. AE, Katowice 2000.
 35. Żabiński L.: Podstawy ogólnej metodologii badań zarządzania marketingowego. [w:] Marketing strategiczny i relacyjny. Wybrane kierunki i metodyka badań. AE, Katowice 2004.
 36. Żabiński L.: Węzłowe aspekty badań jakościowych praktyk zarządzania marketingowego na przykładzie case study/research. [w:] Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze. Red. T. Żabińska i L. Żabiński. AE, Katowice 2007.
 37. www.cbmtest.pl/e4u.php/ModePages/ShowPage/44.
 38. www.pentor.pl/12110.xml.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu