BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Abramowicz Bartosz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Tytuł
Partycypacja społeczna w Polsce w kontekście reform samorządowych po 1990 r.
Civic Participation after 1990 in the Context of Self-Government Reforms
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2012, nr 11, s. 5-23
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Reforma samorządowa, System samorządowy, Partycypacja społeczna
Local government, Local government reform, Local governing system, Social participation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Samorządność lokalna funkcjonująca w Polsce w prawdziwie demokratycznym wydaniu już ponad 20 lat powinna - zdaniem autora - skłaniać do krytycznego namysłu nad jej stanem i perspektywami rozwoju. Bilans rozwiązań, które sprawdziły się, i tych, które okazały się dysfunkcyjne, prezentuje się rozmaicie, w zależności od grup i środowisk, które chcą podjąć intelektualny wysiłek jego sporządzenia. W każdym przypadku jest on koniecznym punktem wyjścia przyszłych (lepszych) normatywnych uregulowań, które będą rzutować na sferę społecznej praktyki. Ta ostatnia bowiem - rozpatrywana w kontekście partycypacji mieszkańców wspólnot samorządowych w procesach decyzyjnych - powinna być wspierana przez przepisy prawa zapewniające realny wpływ obywateli w zakresie kształtowania otaczającej ich rzeczywistości społecznej. (abstrakt oryginalny)

According to the author, local self-governance, which has been functioning in Poland in a truly democratic version for more than 20years, should incite a critical reflection on its condition and development prospects. The balance of the solutions which proved successful and those which have proved dysfunctional is presented in a variety of ways, depending on the groups and environments which want to exert the intellectual effort to prepare it. In any case, it is a necessary starting point for future (better) regulations, which will affect the practice of civic activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A.K. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009.
 2. J. Kowalik, Między partycypacją a zarządzaniem. W poszukiwaniu determinantów skuteczności samorządów miejskich, Kielce 2004.
 3. B. Lewenstein, Wspólnota społeczna a uczestnictwo lokalne. Monografia procesów uczestnictwa w samorządzie terytorialnym w pierwszych latach transformacji w Polsce, Warszawa 2009.
 4. J.P. Gieorgica, Polska lokalna we władzy PZPR, Warszawa 1991.
 5. T. Stawecki, Wzory reprezentacji interesów lokalnych, w: A. Turska (red.), Anatomia działań zbiorowych w społecznościach lokalnych, Warszawa 1990.
 6. W. Harz, A. Jasińska, Problemy reprezentacji grup interesów w radzie narodowej, "Państwo I Prawo" 1964/3.
 7. A. Turska, Kreatywne I destrukcyjne czynniki aktywności lokalnych, w: B. Jałowiecki, K.Z. Sowa, P. Dudkiewicz (red.), Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, Warszawa 1989.
 8. A. Boczkowski, Lokalne i ponadlokalne stosunki polityczne, w: J. Hryniewicz (red.), Społeczności lokalne u progu przemian ustrojowych, Warszawa 1990.
 9. M. Gagacka, Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego po reformie systemu administracji w świetle badań empirycznych, w: A. Piekara (red.), Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001, Warszawa 2003.
 10. P. Matczak, Rady osiedli. W poszukiwaniu sensu lokalnego działania, Poznań 2008.
 11. B. Gąciarz, Instytucjonalizacja samorządności. Aktorzy i efekty, Warszawa 2004.
 12. T. Trzcieliński, Demokracja lokalna w perspektywie aksjologicznej, w: T. Buksiński, K. Bondyra, J. Jakubowski (red.), Demokracja - samorządność - prawo, Poznań 2007.
 13. J. Pokładecki, Partycypacja obywatelska jako czynnik i miernik rozwoju samorządności terytorialnej, w: S. Michałowski, A. Pawłowska (red.), Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Lublin 2004.
 14. M. Barański, Gmina jako lokalny system polityczny, w: J. Wódz (red.), Vie politique locale/Polityczne życie lokalne, Katowice 1994.
 15. P. Swianiewicz, Polityka gospodarcza władz lokalnych, w: B. Jałowiecki, P. Swianiewicz (red.), Między nadzieją a rozczarowaniem. Samorząd terytorialny rok po wyborach, Warszawa 1991.
 16. S. Kubas, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne a społeczeństwo obywatelskie, w: M. Barański i in., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2007.
 17. B. Nawrot, Postawy i zachowania mieszkańców wobec samorządu terytorialnego na poziomie małych miast i wsi, w: P.Dobrowolski, S. Wróbel (red.), Władza i społeczności lokalne a reforma samorządowa w Polsce, Katowice 1995.
 18. B. Gąciarz, W. Pańków, Bariery rozwoju samorządności terytorialnej w Polsce, w: H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.), Niepokoje polskie, Warszawa 2004.
 19. P.W. Juchacz, O potrzebie wykorzystania nowych modeli partycypacji publicznej w aktywizacji obywateli wspólnot samorządowych, w: T. Buksiński, K. Bondyra, J. Jakubowski (red.), Demokracja - samorządność - prawo, Poznań 2007.
 20. J. A. Rybczyńska, Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym w III Rzeczpospolitej Polskiej - próba oceny, w: S. Michałowski (red.), Samorząd terytorialny III Rzeczpospolitej: dziesięć lat doświadczeń, Lublin 2002.
 21. J. Wasilewski, Wprowadzenie. Elita polityczna średniego szczebla - problematyka badania, w: J. Wasilewski (red.), Powiatowa elita polityczna. Rekrutacja, struktura, działanie, Warszawa 2006.
 22. Z. Kinowska, A. Radiukiewicz, Dwa obrazy aktywności obywatelskiej - perspektywa władz samorządowych i perspektywa mieszkańców, w: J. Wasilewski (red.), Powiatowa elita polityczna. Rekrutacja, struktura, działanie, Warszawa 2006.
 23. K. Bondyra, WIeś a miasto - zróżnicowane wzory samoorganizacji społecznej w opinii wielkopolskich włodarzy samorządowych, w: T. Buksiński, K. Bondyra, J. Jakubowski (red.), Demokracja - samorządność - prawo, Poznań 2007.
 24. A. Rychard, Aktorzy społeczni i instytucje: strategie adaptacji, w: W. Adamski (red.), Polacy '95. Aktorzy i klienci transformacji, Warszawa 1998.
 25. S. Wróbel, Artykulacja interesów w społecznościach lokalnych, w: J. Wódz (red.), Vie politique locale/Polityczne życie lokalne, Katowice 1994.
 26. B. Jałowiecki, Narodziny demokracji w Polsce lokalnej, Warszawa 1990.
 27. J. Wódz, Samorząd lokalny - polityczny czy apolityczny? Kilka refleksji z zakresu socjologii polityki, w: D. Niczyporuk (red.), Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 5: Terytorialne struktury społeczne, Lublin 2004.
 28. A. Szewc, Ewolucja polskiego prawa samorządu terytorialnego w latach 1990-2010, "Samorząd Terytorialny" 2010/5.
 29. A.K. Piasecki, Demokracja bezpośrednia w Polsce po 1989 roku, "Przegląd Sejmowy" 2006/1.
 30. J. Kuciński, Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczpospolitej, Warszawa 2007.
 31. J. Goździewicz-Biechońska, Partycypacja społeczna w tworzeniu prawa na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Samorząd Terytorialny" 2008/7-8.
 32. B. Abramowicz, Koncepcja demokracji deliberacyjnej jako odpowiedź na postulaty usprawnienia demokracji przedstawicielskiej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2011/4.
 33. A. Przybylska, A. Siu, Co poznaniacy zrobią ze stadionem? Wyniku sondażu deliberatywnego w Poznaniu, Warszawa 2009.
 34. www.ps2012.pl
 35. A. Kubiak, A. Krzewińska, Sondaż deliberacyjny - inwentarz problemów, "Przegląd Socjologiczny" 2012/1.
 36. A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Warszawa 2011.
 37. "Samorząd Terytorialny" 2010/1-2.
 38. www.prezydent.pl/dialog/fdp/samorzad-terytorialny-dla-polski/inicjatywa-ustawodawcza.
 39. P.W. Juchacz, Wysłuchanie publiczne, czyli o niebezpieczeństwach partycypacji antagonistycznej, w: K.M. Cern, P.W. Juchacz, E. Nowak (red.), Etyka życia publicznego, Poznań 2009.
 40. I. Wróblewska, Wysłuchanie publiczne w Polsce. Analiza rozwiązań normatywnych na tle praktyki ich stosowania, "Przegląd Sejmowy" 2012/3.
 41. R. Górski, Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków 2007.
 42. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.
 43. M. Kulesza, O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów, "Samorząd Terytorialny" 2009/12.
 44. J. Sobczak, Prawo do dobrej administracji. Standardy europejskie a rzeczywistość polska, w: B. Nawrot, J. Pokładecki (red.), Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, Poznań 2011.
 45. M. Bugdol, Potrzeba stosowania koncepcji empowermentu w administracji samorządowej, "Samorząd Terytorialny" 2008/3.
 46. M. Stępień, Responsywna administracja publiczna, Toruń 2008.
 47. B. Abramowicz, Koncepcje responsywności jako odpowiedź na postulaty "uwrażliwienia" demokracji przedstawicielskiej, "Przegląd Politologiczny" 2011/3.
 48. R. Legutko, Problemy demokratycznej partycypacji, w: J. Miklaszewska (red.), Polityka i świat wartości. Uczestnictwo obywateli w życiu społeczno-politycznym, Kraków 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu