BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik-Karpacz Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Ocena efektywności więzi przedsiębiorstwa z odbiorcami - wyniki badań empirycznych
Assessment of Effectiveness of Business Relationships with Customers : Results of Empirical Research
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 1 (10), s. 155-169, rys., bibliogr. 33 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Efektywność, Przedsiębiorstwo
Effectiveness, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania była próba zaprezentowania efektu różnicowego synergii jako kryterium oceny efektywności więzi przedsiębiorstwa z odbiorcami. Na rzecz jego realizacji opracowano narzędzie pomiaru efektu różnicowego synergii międzyorganizacyjnej traktowanego tu jako środek badania (kryterium oceny) efektywności więzi przedsiębiorstwa z konkretnym odbiorcą. Dzięki temu możliwe stało się rozpoznanie efektywności więzi małych i średnich przedsiębiorstw z najważniejszymi odbiorcami. Zidentyfikowany wzrost efektywności odsłonił występującą zależność efektywności małych i średnich przedsiębiorstw od partnerów zewnętrznych. Wyniki badań empirycznych pozwoliły na rozpoznanie jednego z motywów współdziałania z odbiorcami, a mianowicie wzrostu efektywności wymiany. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to demonstrate the differential effect of synergy as a criterion for assessing the effectiveness of business relationships with customers. For this aim, the author developed a tool to measure the differential effect of inter-organizational synergy, treated here as a test (measure) of effectiveness of business relationships with a specific customer. Thus, it became possible to identify the effectiveness of relations of small and medium enterprises with their key customers. The increase of efficiency revealed the dependence of the efficiency of small and medium enterprises on external partners. The results of empirical research allowed the author to identify one of the motives for cooperation with customers, namely, the increase of efficiency of exchange. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran R., Siła przetargowa przedsiębiorstwa a efektywność jego działalności marketingowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 2. Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, vol. 17, no 1.
 3. Bowen D.E., Jones G.R., Transaction cost analysis of service organization - customer exchange, "Academy of Management Review" 1986, vol. 11, no 2.
 4. Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, AE, Katowice 2007.
 5. Czakon W., Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2005a, nr 9.
 6. Czakon W., Ku systemowej teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2005b, nr 5.
 7. Czakon W., Więzi rekurencyjne a więzi sieciowe przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami, J. Pyka (red.), TNOiK, Katowice 2005c.
 8. Czakon W., Wzrost efektywności jako przesłanka tworzenia więzi międzyorganizacyjnych, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), AE, Wrocław 2006.
 9. de Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 10. Dyer J.H., Singh H., The relational view: cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, "Academy of Management Review" 1998, vol. 23, no 4.
 11. Heide J.B., Interorganizational governance in marketing channels, "Journal of Marketing" 1994, vol. 58, no 1.
 12. Jagoda H., Formy współdziałania małych przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, K. Jaremczuk (red.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006.
 13. Jarzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 14. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong W., Marketing europejski, PWE, Warszawa 2002.
 15. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 16. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2007.
 17. Lichtarski J. (red.), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1992.
 18. Lichtarski J., Kryteria i metody oceny efektywności przedsięwzięć organizatorskich w przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 1982.
 19. Lorenzoni G., Lipparini A., The leveraging of interfirm relationships as distinctive organizational capability: a longitudinal study, "Strategic Management Journal" 1999, vol. 20, no 4.
 20. Mitręga M., Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, AE, Katowice 2010.
 21. Mruk H., Stępień B., Tworzenie wartości dla klienta w przedsiębiorstwach międzynarodowych z perspektywy instytucjonalnej, "Marketing i Rynek" 2008, nr 1.
 22. Nowosielski S., Skuteczność i efektywność realizacji procesów gospodarczych, [w:] Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, T. Dudycz (red.), Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
 23. Piekarz H., Efekt organizacyjny jako kryterium oceny systemu wytwórczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 1991, nr 102.
 24. Piekarz H., Efekt złożony jako podstawa pomiaru stopnia zorganizowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie - Prace z zakresu organizacji i zarządzania" 1988, nr 278.
 25. Piekarz H., Synergia w strukturze organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 1986, nr 234.
 26. Podolny J., Market uncertainty and the social character of economic exchange, "Administrative Science Quarterly" 1994, vol. 39, no 3.
 27. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa- Kraków-Gdańsk 1978.
 28. Ring P.S., Van de Ven A.H., Structuring cooperative relationships between organizations, "Strategic Management Journal" 1992, vol. 13, no 7.
 29. Shan W., An empirical analysis of organizational strategies by entrepreneurial high-technology firms, "Strategic Management Journal" 1990, vol. 11, no 2.
 30. Stabryła A., Metodyka pomiaru sukcesów organizacji w aspekcie skuteczności działania, [w:] J. Rybicki, W. Machel (red.), Źródła sukcesu organizacji, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 31. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 32. Suszyński C., Synergia w działalności rynkowej przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1992.
 33. Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, AE, Katowice 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu