BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak-Lepczyk Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Komunikacja z krwiodawcą : błędy : trudności : konsekwencje
Communication with the Blood Donor : Errors : Difficulties : Consequences
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 208, s. 522-532, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie, Gospodarka zasobami, Medycyna, Usługi medyczne, Relacje dostawca-odbiorca, Placówki służby zdrowia, Krwiodawstwo
Communication, Store management, Medicine, Medical services, Supplier-recipient relations, Medical facilities, Blood donation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Co minutę w Polsce potrzebny jest litr krwi, zatem istotą staje się poszukiwanie obszarów usprawnień systemu krwiodawstwa w Polsce, celem zoptymalizowania gospodarowania posiadanymi zasobami. Występują jednak trudności funkcjonalne, związane m.in. z brakiem kompleksowej informacji i w tym zakresie gospodarowanie krwią należy poprawić. Największym problemem w publicznej służbie krwi jest fakt, że krwi nie można wyprodukować, a musi oddać ją człowiek. Wartość krwi doceniana jest zazwyczaj, kiedy ludzie stają w obliczu tragedii swoich bliskich lub gdy sami jej potrzebują. Zatem jedynie skuteczna komunikacja w palcówkach poboru krwi, może zachęcić potencjalnych dawców do jej oddania, a tym samym ratowania życia ludzkiego. Autorka niniejszego artykułu koncentruje się na niszowym obszarze stosowania komunikacji rynkowej - komunikacji w systemie krwiodawstwa w Polsce. Praca ma na celu zaakcentowanie, jak efektywna komunikacja na linii dawca-placówka poboru krwi może usprawnić polski system krwiodawstwa. Wzrost zapotrzebowania na krew, rozwój i postęp w medycynie, zmiany cywilizacyjne: kataklizmy, misje pokojowe, ataki terrorystyczne wzmagają istotność podjęcia badań w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Every minute in Poland there is a need for a liter of blood, so the essence is to search for improvements of the blood system in Poland in order to optimize the management of their resources. There are, however, difficulties associated with functional problems. Lack of comprehensive information, where the management of blood should be improved is one of those problems. The biggest problem in the public service of the blood is the fact that the blood cannot be produced, it must be donated. Only healthy people, spiritually strong and demonstrating sensitivity are donors. The value of blood is usually appreciated when people face the tragedy of their loved ones, or when they need it. Therefore, only effective communication in medical service of blood collection may encourage the potential donors and the rescue of human life. The author of this article focuses on the niche area of marketing communication - communication in the blood system in Poland. The work is aimed at the strengthening and effective communication on line donor-blood bank service can enhance the Polish system of blood donation. Growth in the demand for blood, development and progress in medicine, civilization changing disasters, peacekeeping, terrorist attacks enhance the importance of research in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andruszkiewicz, K. (red.), 2011, Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 2. Krajowa Rada ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 2006, Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, z późn. zm, Warszawa.
 3. Moje Miasto Poznań, Ambulans do pobierania krwi stanął w kampusie UAM w Morasko, 2009, http://www.mmpoznan.pl/blog/entry/253163/Ambulans+do+pobierania+krwi+stan%C4%85%C5%82+w+kampusie+UAM+Morasko.html [dostęp: 02.11.2011].
 4. Narodowe Centrum Krwi, 2007, Cele i zadania RCKiK, http://www.nck.gov.pl/index.php?page=cele-i-zadania-rckik [dostęp: 10.10.2011].
 5. Nęcki, Z., 1996, Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 6. Nowacki, R., Strużycki, M., 2011, Reklama w procesach konkurencji, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 2006, Rozkład procentowy grup krwi w Polsce, http://www.rckk.rzeszow.pl/pl/rckk/o_nas/rozklad_procentowy_grup_krwi_w_polsce_.html [dostęp: 02.11.2011].
 8. Rudawska, I., 2010, Marketingowe kampanie społeczne o tematyce zdrowotnej, w: Pilarczyk, B., Waśkowaki, Z. (red.), Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 9. Rynek Zdrowia, 2010, Rusza kampania "Twoja krew, moje życie", http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Rusza-kampania-Twoja-krew-moje-zycie,103191,14.html [dostęp: 02.11.2011].
 10. Sabliński, J., Łętowska, M. (red.), 2000, Krwiodawstwo i krwiolecznictwo. Zbiór przepisów, Ministerstwo Zdrowia, Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Instytut Hematologii i Transplantologii, Warszawa.
 11. Sygut, M., 2011, Raczej nie odmawiamy, http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Raczej-nie-odmawiamy,113579.html [dostęp: 31.10.2011].
 12. Szołtysek, J., Twaróg, S., 2010, Korzyści ze stosowania logistyki w zarządzaniu systemem cywilnego krwiodawstwa w Polsce, Logistyka, nr 6.
 13. Twoja krew, moje życie, Ministerstwo Zdrowia, ulotka.
 14. Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, Dz.U. z 1997 r., nr 106, poz. 681. Zmieniona przez Ustawę z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 1998 r., nr 117, poz. 756.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu