BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sporek Tadeusz (red.)
Tytuł
Skutki integracji i globalizacji wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, 262 s., rys., tab., bibliogr. s. 239-253
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Globalizacja, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Negocjacje akcesyjne, Konkurencyjność gospodarki, Przegląd literatury
Economic and political integration of Europe, Globalization, Systemic transformation, Accession negotiations, Economy competitiveness, Literature review
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia, Czechy, Słowacja, Litwa, Wyspy Kanaryjskie, Estonia, Bułgaria, Rumunia, Słowenia, Chorwacja, Ukraina, Węgry
Central and Eastern Europe, Czech Republic, Slovak Republic, Lithuania, Canary Islands, Estonia, Bulgaria, Romania, Slovenia, Croatia, Ukraine, Hungary
Abstrakt
Przedstawiono istotę i specyfikę transformacji polityczno-gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Podjęto próbę oceny wpływu integracji na zmiany pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki, z uwzględnieniem warunków światowego kryzysu gospodarczego. Zaprezentowano Czechy i Słowację jako kraje, których powstanie związane jest z procesem dezintegracji politycznej. Opisano proces zacieśniania relacji miedzy Litwą, Łotwą i Estonią a Unią Europejską. Zanalizowano przemiany polityczno-gospodarcze Bułgarii, Rumunii, Słowenii, Chorwacji, Ukrainy i Węgier zachodzące w latach 90-tych XX wieku.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aron O.: Wyzwania dla rumuńskiej administracji publicznej po 1989 roku. W: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009. Red. K.P. Marczuk. Difin, Warszawa 2009.
 2. Aron O.: Zmiany na scenie politycznej postkomunistycznej Rumunii. W: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009. Red. K.P. Marczuk. Difin, Warszawa 2009.
 3. Aslund A.: How Ukraine Become a Market Economy and Democracy. Peterson Institute for International Economics, Washington 2009.
 4. Balcerowicz L.: Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok. PWN, Warszawa 1997.
 5. Baldwin R., Francois J.F., Portes R.: The Costs and Benefits of Eastern Enlargeme-ment: The Impact on the EU and Central Europe. W: Economic Policy. CEPR, London 1997.
 6. Brodziński W.: Ustrój konstytucyjny Rumunii po "rewolucji" z grudnia 1989 roku. W: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009. Red. K.P. Marczuk. Difin, Warszawa 2009.
 7. Cornell S.: Europe's Energy Security: Role of the Black Sea Region. W: G. Austin, M.-A. Schellekens-Gaiffe: Energy and Conflict Prevention. Gidlunds fórlag, Hedemora 2007.
 8. Czech A.: Międzynarodowa pozycja Federacji Rosyjskiej w układzie sil gospodarczych i politycznych we współczesnej gospodarce światowej. W: Pozycja wybranych krajów we współczesnej gospodarce światowej - diagnoza i perspektywy. Red. T. Sporek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010.
 9. Czekalski T.: Bułgaria. Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010.
 10. D'Anieri P.: Understanding Ukrainian Politics: Power, Politics, and Institutional Design. M.E. Sharpe, New York 2007.
 11. Denca S.: Orientacja proeuropejska w rumuńskiej polityce zagranicznej po 1989 roku. W: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009. Red. K.P. Marczuk. Difin, Warszawa 2009.
 12. Dukielski P.: Aksamitny rozwód. Rola elit politycznych w procesie rozpadu Czechosłowacji. Instytut Jagielloński, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2007.
 13. Dynamika transformacji polskiej gospodarki. Red. M. Belka, W. Trzeciakowski. Tom II. INE PAN, Warszawa 1997.
 14. Gorynia M.: Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwach a przystąpienie Polski do UE. W: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. Red. J. Bossak, W. Bieńkowski. SGH, Warszawa 2001.
 15. Gorzelak G.: The Dilemmas of Regional Policies of the Central European Countries. W: The Identity of Central Europę. Red. G. Gorzelak, B. Jałowicki. Friedrich Ebert Stiftung, Warsaw 1997.
 16. Jagiełło E.: Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki. Poltext, Warszawa 2008.
 17. Jeliński B.: Polska polityka handlu zagranicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 18. Jędraszko A.: Na drodze do zjednoczonej Europy. Akapit-DTP, Warszawa 2001.
 19. Kleer J.: Modele transformacji: Niemcy Wschodnie, Polska, Rosja. W: Polska-Niemcy a integracja europejska. Red. W. Małachowski. Warszawa 1996.
 20. Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Red. M. Gorynia, E. Łaźniewska. PWN, Warszawa 2009.
 21. Koseski A., Willaume M.: Nowe kraje Unii Europejskiej - Bułgaria, Rumunia. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2007.
 22. Koźbiał K.: Chorwacka droga do Unii Europejskiej. Między niepodległością a współczesnością. W: Bałkany u progu zjednoczonej Europy. Red. P. Czubik. Kraków 2008, http://www.europeistyka.uj.edu.p1/upload/l 53_58b0_04kozbial.pdf.
 23. Marczuk K.P.: Rumunia w strukturach współpracy subregionalnej. W: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009. Red. K.P. Marczuk. Difin, Warszawa 2009.
 24. Marczuk K.P.: Rumuńska strategia bezpieczeństwa. W: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009. Red. K.P. Marczuk. Difin, Warszawa 2009.
 25. Mayhew A.: Rozszerzenie Unii Europejskiej: analiza negocjacji akcesyjnych z państwami kandydującymi z Europy Środkowej i Wschodniej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 26. Michalski R.: Polityka pieniężna - perspektywa 2020. W: Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju. Red. U. Płowieć. PWE, Warszawa 2010.
 27. Mika J.: Perspektywy integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską. Fakty i oceny w zakresie wybranych aspektów. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 1997.
 28. Miklaszewski St., Mesjasz L., Molendowski E., Małecki P., Pera J., Bieda M., Garlińska-Bielawska J.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku. Difin, Warszawa 2003.
 29. Misala J.: Intensywność i struktura uczestnictwa Polski w wymianie międzynarodowej w okresie transformacji. W: Handel zagraniczny, metody, problemy, tendencje. Red. K. Budzowski, S. Wydymus. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999.
 30. Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998.
 31. Negocjacje członkowskie. Polska na drodze do Unii Europejskiej. Pełnomocnik Rządu do spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Studio Wydawnicze FAMILIA, Warszawa 1999.
 32. Opris P.: Transformacja Rumuńskich Sił Zbrojnych w kontekście zmian w polityce obronnej Rumunii (lata 1989-2009). W: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009. Red. K.P. Marczuk. Difin, Warszawa 2009.
 33. Opris P.: Transformacja rumuńskiej gospodarki: lata 1989-2009. W: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009. Red. K.P. Marczuk. Difin, Warszawa 2009.
 34. Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa 2004.
 35. Porozumienie o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw. W: C. Mojsiewicz: Wspólnota Niepodległych Państw. Terra, Poznań 2000.
 36. Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej. Red. Zielińska-Głębocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 37. R. Bideleux, I. Jeffries: B^Mws. ^4 Posf-Communist History. Routledge 2007.
 38. Sporek T.: Droga Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomiczne), Katowice 2004.
 39. Sporek T.: Perspektywy i warunki przystąpienia Polski i innych krajów stowarzyszonych do Unii Europejskiej. W: Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami na tle procesów integracji Polski z Unią Europejską. Red. K. Jędralska, K. Znaniecka, L. Żabiński. PWE, Katowice 2000.
 40. Sporek T.: Ugrupowania międzynarodowe kształtujące architekturę jednoczącej się Europy u progu XXI wieku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 41. Starzyk K.: Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie rynkowej transformacji gospodarki. Przypadek Chin. Placet, 2009.
 42. Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Red. M. Barański. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
 43. Ustroje państw współczesnych. Red. E. Gdulewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 44. Wojnicki J.: Droga Europy Środkowej do Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja, Węgry). Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
 45. Andreev S.A.: Sub-regional Cooperation and the Expanding EU: The Balkans and the Black Sea Area in a Comparative Perspective. "Journal of Balkan and Near Eastern Studies" March 2009, Vol. 11, No. 1.
 46. Baltic Course. "International Magazine for Decision Makers", 02.12.2009, http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=21088 [28.12.2010].
 47. Bechev D.: Carrots, Sticks and Norms: The UE and Regional Cooperation in Southeast Europe. "Journal of Southern Europe and the Balkans" 2006, Vol. 8, No. 1.
 48. Belloni R.: European Integration and the Western Balkans: Lessons, Prospects and Obstacles. "Journal of Balkan and Near Eastern Studies" 2009, Vol. 11, No. 3.
 49. Bielecki J.: Nie dopłacimy do Unii. "Rzeczpospolita", nr 211, 10.09.2002.
 50. Bilan de la présidence tchèque "Une Europe sans barrières", EU2009.
 51. Ciburiene J.: Foreign Direct Investment and Lithuania's Integration into European Union. "Business and Management" 2010, Selected Papers, Vilnius 2010.
 52. Dokument końcowy Rady Europejskiej w Madrycie. "Monitor Integracji Europejskiej" 1995, nr 5.
 53. Dynia E.: Integracja europejska a suwerenność państwa. "Sprawy Międzynarodowe" 1998, nr 2.
 54. Estonia Heading for Euroland. "The Baltic Times", 10.06.2010, http://www.baltictimes.com/news/articles/26387/ [30.12.2010].
 55. Ferfila B., Phillips P.: Economic Development of Slovenia. "Izvirna Znanstvena Ćlanka" 2004, nr 5-6.
 56. Flash Eurobarometr 2006b, No. 191.
 57. Flash Eurobarometr 2008, No. 249.
 58. Grockis R.: Invest Lithuania: FDI in Lithuania Grew by 5% and Lithuania's Investment Abroad Increased by 14%. Invest in Lithuania, http://www.invest-in-lithuania.org/en/news/233-invest-lithuania-fdi-in-lithuania-grew-by-5-and-lithuanias-investment-abroad-increased-by-14-.html [30.12.2010].
 59. Groźba połowicznego członkostwa. "Rzeczpospolita", nr 240, 14.10.2002.
 60. Hunya G: Uneven Competitiveness of Industires in the Wake of Foreign Penetration of Advanced Economies in Transition. "Transnational Corporation" 2001, No. 2.
 61. Jahns H.: Początek negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 4.
 62. Jarzyński W.: Biuletyn PISM -nr 1, 08.01.2009, Euobserver, Euractiv.pl
 63. Karajkov R.: Bałkańska odwilż otwiera Chorwacji drzwi do UE. "World Politics Review", 11.10.2009, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,502,Balkanska_odwilz_otwiera_Chorwacji_drzwi_do_UE
 64. Kawecka-Wyrzykowska E.: Ekonomiczne i pozaekonomiczne motywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 1996, nr 9.
 65. Kawecka-Wyrzykowska E.: Polska zaproszona do Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 1997, nr 12.
 66. Kawecka-Wyrzykowska E., Ładyka S.: Dostosowania Polski do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (na przykładzie ochrony konkurencji). SGH, Instytut Gospodarki Światowej, "Prace i Materiały" 1996, nr 155.
 67. Kinsky F.: La Tchéquie et la Slovaquie, deux nouveaux Etats membres. L'Europe en formation, Les cahiers du fédéralisme, année 2004.
 68. Kupich A.: Reformy strukturalne i euro na Słowacji. Problemy, doświadczenia, perspektywy. "Wspólnot Europejskie, Biuletyn Informacyjny" 2008, nr 5.
 69. Linden R.H.: The Burden of Belonging: Romanian and Bulgarian Foreign Policy in the New Era. "Journal of Balkan and Near Eastern Studies" 2009, Vol. 11, No. 3.
 70. Michoński A.: Ramy proceduralne, prawne i organizacyjne procesu negocjacji o członkostwo w UE. "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 1.
 71. Noutcheva G., Bechev D.: The Successful Laggards: Bulgaria and Romania's Accession to the EU. SAGE, 2008.
 72. Nowakowski T.: Screening jako pierwsza faza negocjacji członkowskich. "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 4.
 73. Oczekiwania Polski dotyczące przyspieszenia integracji z Unią Europejską, dokument z dnia 2 sierpnia 1994 roku, przedstawiony przez Rząd RP Prezydencji niemieckiej. "Monitor Integracji Europejskiej" 1995, nr 3.
 74. Parzymies S.: Unia Europejska po Laeken. "Sprawy Międzynarodowe" 2001, nr 4.
 75. Parzymies S.: Traktat Amsterdamski a członkostwo Polski w Unii Europejskiej. "Sprawy Międzynarodowe" 1997, nr 3.
 76. Polska bliżej Unii. "Rzeczpospolita", 10.10.2002.
 77. Polskie stanowisko w sprawie Białej Księgi Komisji Europejskiej na temat przygotowania państw stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z Jednolitym Rynkiem Unii Europejskiej. "Monitor Integracji Europejskiej" 1995, nr 3.
 78. Prasnikar J., Pregi Z.: Economie Development in Yugoslavia in 1990 and Prospects for the Future. "American Economic Review" May 1991, Vol. 81, No. 2.
 79. Przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej. Informacja Komitetu Integracji Europejskiej. "Unia Europejska - miesięcznik informacyjny", styczeń 2000, nr 1.
 80. Sroczyńska H.: Przygotowanie Słowacji do wprowadzenia Euro - aspekty ekonomiczne i praktyczne oraz wnioski dla Polski. Biuletyn Analiz UKIE, Warszawa 2008, nr 21.
 81. Stanowisko Rządu RP w sprawie Opinii Komisji Europejskiej o polskim wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. "Monitor Integracji Europejskiej" wydanie specjalne, październik 1997.
 82. Synowiec E.: Modyfikacja Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 1999, nr 7-8.
 83. Trabold H.: Die internationale Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaf. "DIW-Vierteljahresheft" 1995, No. 2.
 84. Trauner F.: Post-accession Compliance with EU Law in Bulgaria and Romania: A Comparative Perspective. "Elop" 2009, Vol. 13, s. 4, http://eiop.or.at/eiop/index. php/eiop/article/download/2009 02 la/135
 85. Uwagi i sugestie do raportu i komunikatu Komisji Europejskiej pod nazwą: "The Europę Agreements and Beyond: A Strategy to Prepare the Countries of Central and Eastem Europę for Accession " z dnia 20 października 1994 r., przedstawione przez Rząd RP Prezydencji niemieckiej. "Monitor Integracji Europejskiej" 1995, nr 3.
 86. Wnukowski D.: Strategia "Europa: 2020 " - szansa dla Unii, http://www.stosunki.pl/?q=content/strategia-europa-2020-szansa-dla-unii [20.10.2010].
 87. Wystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych na otwarcie negocjacji Polski o członkostwo w Unii Europejskiej. Bruksela, 31 marca 1998 roku. "Monitor Integracji Europejskiej" 1998, nr 18.
 88. Zarządzenie nr 19 Prezesa Rady Ministrów dotyczące Zespołu Negocjacyjnego w Sprawie Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. "Monitor Integracji Europejskiej" 1998, nr 18.
 89. A world of Information. UN DATA, http://data.un.org/Data.aspx?d=WDI&f=Indicator _Code%3aNY.GDP.DEFL.KD.ZG
 90. Agenda 2000 - Summary and Conclusions of the Opinions of Commission Concerning the Applications for Membership to the European Union Presented by the Candidates Countries. DOC/97/8, Strasbourg/Brussels, 15th July 1997.
 91. Agenda 2000. Opinia Komisji w sprawie wniosku Rzeczypospolitej Polskiej o członkostwo w Unii Europejskiej.
 92. Aiginder K: Speed of Change and Growth of Manufacturing. WIFO, Vienna 2000.
 93. Aiginder K: Speed of Change. Background Report for The European Competitiveness Report 2000, Enterprise DG Working Papers, European Commission, September 2000.
 94. Ancyparowicz G.: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie poakcesyjnym. GUS, 2009.
 95. Babińska N.: Wybrane aspekty konkurencyjności Polski na tle krajów regionu Morza Bałtyckiego. Materiał powielony.
 96. Baza danych Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
 97. Baza danych Narodów Zjednoczonych, http://data.un.org/Data.aspx?d=WDI&f= Indicator_Code%3aNY.GDP.DEFL.KD.ZG
 98. Baza danych Urzędu Statystycznego Słowenii, http://www.stat.si/pxweb/Database/Economy/Economy,asp
 99. Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 100. "Biuletyn Statystyczny" 2009, nr 10.
 101. "Biuletyn Statystyczny" 2010, nr 10.
 102. "Biuletyn Statystyczny" 2010, nr 11.
 103. Bułgaria: Kryzys - główne wyzwanie dla przyszłego rządu, http://vvww.money.pl/ archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/bulgaria;kryzys;-;glowne;wyzwanie;dla;przyszlego;rzadu,221,0,487389.html
 104. CEFTA - Central European Free Trade Agreement, http://www.mingorp.hr/UserDocsImages/zakoniugovorieng/CEFTA-aboutlt.pdf
 105. CIA: The World Factbook, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, Statistical Yearbook of the Czech Republic.
 106. CIA: The World Factbook, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, Statistical Office of the Slovak Republic.
 107. Ciszak T., Górska A., Jakubiec S., Siemaszko M.: Pierwsze doświadczenia Słowenii związane z zamianą tołara w euro. "Materiały i Studia", zeszyt nr 224, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2008, http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/publikacje/ ńna teriaiy i studia/2008, html
 108. Clarke R.: Ukraine Crisis Ends in Overthrow of Constitution, http://www.greenleft. org.au/node/8960
 109. Communication from the Commission: Europe 2020. A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. Brussels 3.3.2010, COM(2010) 2020.
 110. Conclusions on Croatia, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/conclusions_croatia_en.pdf
 111. Croatia 2010 Progress Report Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Enlargement Strategy and Main Challenges 2010-2011. European Commission, Brussels, 9 November 2010, SEC (2010) 1326, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC: 2010:1326:FIN:EN:PDF
 112. Czechy wprowadzą Euro za 11 lat, http://www.money.pl
 113. Czy radary Kolczuga sprzedała Irakowi Ukraina czy Rosja? http://wyborcza.pl/
 114. Decyzja Rady nr 1/2007 z 1 stycznia 2007 roku w sprawie porządku sprawowania prezydencji w Radzie do połowy 2020 roku.
 115. Direct Investment 2009. Bank of Slovenia, December 2010, http://www.bsi.si/iskalniki/ecb_en.asp?MapaId=714
 116. Enlargement Strategy and Main Challenges 2010-2011. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, European Commission, Brussels, 09.11.2010 (COM2010) 660, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_ documents/2010/package/strategy_paper_2010_en.pdf
 117. EU/Ukraine Action Plan, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/-ukraine_enp_ap_final_en.pdf
 118. Euro Changeover and Inflation in Slovakia. European Commission 2009.
 119. Europa 2020 - Komisja przedstawia nową strategię gospodarczą, http://ec.europa. eu/news/economy/100303_pl.htm [20.10.2010].
 120. Europe in Figures - Eurostat Yearbook 2010. Office for Official Publications of the European Union, Luxembourg 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_ OFFPUB/KS-CD-10-220/EN/KS-CD-10-220-EN.PDF
 121. European Commission - External Relations, LIST of the EU-Ukraine Association Agenda Priorities for 2010, http://www.eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_association_agenda_priorities_en.pdf
 122. European Council 25-26th March 2010 Conclusions. Brussels, 26.03.2010, EUCO 7/10, CO EUR 4, CONCL 1.
 123. European Economic Forecast 2010, Autumn 2010. Commission Staff Working Document, European Commission, European Economy 7/2010, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2010/pdf/ee-2010-7_en.pdf
 124. European Growth and Jobs Monitor 2009. The Lisbon Council and Allianz, Frankfurt 2009, s. 10, http://www.strategiadilisbonalazio.it/Archivio/Documenti/European %20Growth%20and%20Jobs%20Monitor%202009.pdf [22.12.2010].
 125. European Innovation Scoreboard 2007. Comparative Analysis of Innovation Performance, PRO INNO EUROPE. Innometrics, 2008 European Innovation Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology 2008.
 126. European Innovation Scoreboard 2008. Comparative Analysis of Innovation Performance. Pro INNO Europe Paper N°10, EC 2009.
 127. European Innovation Scoreboard 2008. Comparative Analysis of Innovation Performance, PRO INNO EUROPE. Innometrics, 2009 Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology 2009.
 128. European Innovation Scoreboard 2009, Europe Paper No. 15, EC 2010, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu
 129. European Innovation Scoreboard 2009, Pro Inno Europe Paper No. 15, 2010.
 130. Eurostat unerta [29.12.2010].
 131. Eurostat: GDP per capita in PPS, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb010
 132. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
 133. Exports, Imports by Country, http://www.stat.gov.lt/en/pages/view/?id=2644, [30.12.2010].
 134. External and Intra-EU Trade Statistical Yearbook. Data 1958-2009. 2010 edition, Publication Office of the European Union, Luxembourg 2010.
 135. Ferge Z., Juhaz G.: Accession and Social Policy: The Case of Hungary, http://www.fergezsuzsa.hu/docs/accession_and_social_policy.pdf
 136. Gergely A.: On Hungary's Accesion to the European Union, http://www.waseda.jp/hiken/jp-/public/sousho/pdf/30/ronbun/A79233193-00-0300066.pdf
 137. Global Competitiveness Report 2001. WEF, Geneva 2001.
 138. Global Competitiveness Report 2002. WEF, Geneva 2002.
 139. Global Competitiveness Report 2003. WEF, Geneva 2003.
 140. Global Competitiveness Report 2004. WEF, Geneva 2004.
 141. Global Competitiveness Report 2005. WEF, Geneva 2005.
 142. Global Competitiveness Report 2006. WEF, Geneva 2006.
 143. Global Competitiveness Report 2007. WEF, Geneva 2007.
 144. Global Competitiveness Report 2008. WEF, Geneva 2008.
 145. Global Competitiveness Report 2009. WEF, Geneva 2009.
 146. Global Competitiveness Report 2010. WEF, Geneva 2010.
 147. Gospodarka Rumunii, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, http://bukareszt.trade.gov.pl/pl/romania/article/detail,300,Gospodarka_Rumunii.html
 148. Growth Review Framework for Advanced Manufacturing, Department for Business, Innovation and Skills (BIS), United Kingdom, December 2010, http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/business-sectors/docs/g/10-1297-growth-review-framework-for-advanced-manufacturing [ 12.12.2010].
 149. http://ceftatradeportal.com/croatia/index.php?lang=en
 150. http://ceftatradeportal.com/croatia/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=14&Itemid=18&lang=en i strony powiązane.
 151. http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/projects/listof_projects/projects_en.htm
 152. http://ec.europa.eu/enlargement/archives/enlargementj)rocess/past_enlargements/eu10/-hungary/index_en.htm#Overview%20of%20key%20documents%20related%20to%20enlargement
 153. http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/croatia/financial-assistance/index_en.htm
 154. http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/croatia/relation/index_en.htm i strony powiązane.
 155. http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/croatia/relation/index_en.htm
 156. http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/enlargement_process/accession_process/how_doesacountry_join_the_eu/negotiations_croatia_turkey/overview_negotiations_hr_en.pdf
 157. http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/ukraine/
 158. http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/balkans/ i strony powiązane.
 159. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=l&p code=tet00039&language=en [02.09.2010].
 160. http://europa.eu/institutions/inst/council/index_en.htm [15.10.2010].
 161. http://news.bbc.co.Uk/2/hi/europe/8543283.stm
 162. http://news.bbc.co.Uk/2/hi/europe/country_profiles/1097156.stm
 163. http://stat.wto,org/CountryProfile/WSDBCountryPFView,aspx?Language=E&Country=SI,HR
 164. http://stat.wto.org/CountryProfiles/CZ_e.htm
 165. http://stat.wto.org/CountryProfiles/SK_e.htm
 166. http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramSeries.aspx?Language=E
 167. http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E
 168. http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E [02.09.2010].
 169. http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E [02.09.2010].
 170. http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx [14.09.2010].
 171. http://www.15years.gov.si/15-years/chronology/
 172. http://www.15years.gov.si/15-years/creation-of-slovenia/
 173. http://www.ceftatradeportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Acefta-trade-portal&catid=l%3Acefta-portal-mainpage&lang=en
 174. http://www.coface.pl/CofacePortal/PL/pl_PL/pages/home/risks_home/country_risks/country_file//Slovenia?nodeUid=572214
 175. http://www.eksportuj.pl/artykul/drukuj/id/19918 [25.03.2011].
 176. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TM-PRESS&reference=20071008IPR11353&language=EN [15.10.2010].
 177. http://www.europskaunia.sk/slovensko_a_eu_vztahy
 178. http://www.evro.si/en/slo-and-euro/consequences/
 179. http://www.hnb.hr/publikac/prezent/spf.ppt#301,49
 180. http://www.hnb.hr/statistika/e-ekonomskiindikatori.htm
 181. http://www.hnb.hr/statistika/strana-ulaganja/e-inozemna-izravna-ulaganja-u-rh-po-godinama.xls
 182. http://www.hnb.hr/statistika/strana-ulaganja/e-inozemna-izravna-ulaganja-u-rh-po-djelatnostima.xls
 183. http://www.hnb.hr/statistika/strana-ulaganja/e-inozemna-izravna-ulaganja-u-rh-po-zemljama-porijekla.xls
 184. http://www.hnb.hr/statistika/strana-ulaganja/e-izravna-ulaganja-u-inozemstvo-po-zemljama-ulaganja.xls
 185. http://www.itdh.com/engine.aspx7pageHtdh_benefits
 186. http://www.itdh.com/engine.aspx7pageHtdh_Politics
 187. http://www.liaa.gov.lv/eng/trade_with_latvia/foreign_trade_statistics/
 188. http://www.mingorp.hr/defaulteng.aspx?id=93
 189. http://www.mojeopinie.pl/szczyt_ue_ukraina_beda_reformy_bedzie_integracja,3,1260048227
 190. http://www.rferl.org/content/article/2227271.html
 191. http://www.slovenija2001.gov.si/10years/path
 192. http://www.stat.si/letopis/2010/04 10/04-02-10.xls
 193. http://www.state.gov/e/eeb/rls/othr/ics/2010/138097.htm [30.12.2010].
 194. http://www.state.gov/e/eeb/rls/othr/ics/2010/138102.htm [30.12.2010].
 195. http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5377.htm [30.12.2010]
 196. http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5377.htm [30.12.2010].
 197. http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5379.htm [30.12.2010]
 198. http://www.vlada.si/en/about_slovenia/society/
 199. Human Development Indices. A Statistical Update 2008. United Nations Development Programme, New York 2008, http://hdr.undp.org/en/media/HDI_2008_EN_Content.pdf
 200. Hungary Cohesion Policy 2007-2013, http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/huen.pdf
 201. Pidulska: Ukraine-EU Relations: Enlargment and Integration, http://www.policy.hu/pidluska/EU-Ukraine.html
 202. Integration Perspective and Synergic Effects of European Transformation in the Countries Targeted by EU Enlargement and Neihbourhood Policies: Ukraine. Centre for EU Enlargement Studies, Institute for Economic Research and Policy Consulting, Kijów, 2008, https://cens.ceu.hu/sites/default/files/publications/cens-integrationperspectivesukraine.pdf
 203. Investing in Research: An Action Plan for Europe. Communication from the Commission, COM(2003) 226 final/2, Bruksela 04.06.2003.
 204. Investment Report 2010, Investing in a Low-Carbon Economy. United Nations, New York and Geneva 2010, http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=13423&intItemID=5539&lang=l&mode=downloads
 205. Inward FDI Performance and Potential Index Rankings, 1990-2009, http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=5545&lang=l
 206. Inward FDI Performance and Potential Index Rankings, 1990-2009. UNCTAD, Annex Table 25, http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=5545&lang=l [20.09.2010].
 207. Karpiś J.: Wprowadzenie euro na Słowacji spowodowało podwyżki cen niektórych produktów, http://finanse.wnp.pl
 208. Key Figures on Europe, 2010 Edition. Eurostat pocketbooks, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010.
 209. Key Findings of the Progress Report on Croatia, MEMO/10/558. Brussels, 9 November 2010, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/l 0/558
 210. Krawczyk A.: Aksamitny rozwód, www.polityka.pl/historia
 211. Lavrac V.: Inclusion of Slovenia in the Euro Area and the Perspectives of Enlargement After the Global Crises. Working Paper No. 51, 2010, Institut for Economic Research, Lubljana 2010, http://www.ier.si/files/Working%20paper-51.pdf
 212. Lejour A., Mervar A., Verweij G: The Economic Effects of Croatia's Accession to the EU. The Institute of Economics, Zagreb 2007, http://www.eizg.hr/AdminLite/FCKeditor/UserFiles/File/radni%20materijali%20EIZ-a%20%20working%20papers %20-%200705.pdf
 213. Mały rocznik statystyczny Polski 2001. GUS, Warszawa 2001.
 214. Mały rocznik statystyczny Polski 2002. GUS, Warszawa 2002.
 215. Mały rocznik statystyczny Polski 2005. GUS, Warszawa 2005.
 216. Mały rocznik statystyczny Polski 2006. GUS, Warszawa 2006.
 217. Mały rocznik statystyczny Polski 2009. GUS, Warszawa 2009.
 218. Mały rocznik statystyczny Polski 2010. GUS, Warszawa 2010.
 219. Międzynarodowa Organizacja Frankofonii, http://www.francophonie.org/
 220. Ministry of Economy, Labour and Enterpreneurship, http://www.mingorp.hr/defaulteng.aspx?id=213
 221. More Research and Innovation - Investing for Growth and Employment: A Common Approach. Communication from the Commission, COM(2005) 488 final, Bruksela 12.10.2005.
 222. More Research for Europe. Towards 3% of GDP. Communication from the Commission, COM(2002) 499 final, Bruksela 11.09.2002.
 223. Mrak M.: Euro Adoption in Slovenia: Lessons Learned and Challenges Ahead. Presentation at the forum: Observatory on the new Eurozone, Improving European Integration and Competitiveness, Budapest 2010 http://www.ambrosetti.eu/_modules/download/download/en/documenti/ricerca/2010/20100616_Budapest_04_Mrak.pdf
 224. N. Copsey, N. Shapovalova: Ukraine Views of European Integration, S1PU Report for the Swedish International Development Agency (SIDA), 2008, http://www. wider-europe.org/files/Ukrainian%20Views%20of%20EU%20Integration.pdf
 225. Na pierwsze pięć lat Polski w Unii Europejskiej. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 226. Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego, http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx
 227. Organizacja Współpracy i Rozwoju Ekonomicznego, http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
 228. Ostateczna decyzja: Estonia wchodzi do eurolandu, http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/biznes/ostateczna-decyzja-estonia-wchodzi-do-eurolandu,61871,1 [30.12.2010].
 229. Partnership for Peace: Framework Document, http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c940110b.htm
 230. Pięć lat Polski w Unii Europejskiej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
 231. Po rewolucji pomarańczowej. Stosunki UE-Ukraina do wiosny 2006 roku. Stefan Batory Foundation, Warszawa 2005, http://www.batory.org.pl/mnarod/ukraina.htm
 232. Polska w Unii Europejskiej 2006. GUS, Warszawa 2006.
 233. Polska w Unii Europejskiej 2007. GUS, Warszawa 2007.
 234. Polska w Unii Europejskiej 2008. GUS, Warszawa 2008.
 235. Polska w Unii Europejskiej 2009. GUS, Warszawa 2009.
 236. Polska w Unii Europejskiej 2010. GUS, Warszawa 2010.
 237. Prezydent Klaus i bank centralny Czech nie chcą już euro, 27.11.2010, http://news.money.pl/
 238. Putting Knowledge into Practice: A Broad-based Innovation Strategy for the EU. Communication from the Commission, COM(2006) 502 final, Bruksela 13.09.2006.
 239. Radziwinowicz W.: Tajemnicza śmierć Gongadzego, http://wyborcza.pl/
 240. Raport o konwergencji, maj 2006. Europejski Bank Centralny 2006, http://www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr2006pl.pdf
 241. Raport o konwergencji, maj 2008. EBC, Frankfurt 2008.
 242. Regionalne Centrum do spraw Zwalczania Przestępczości Transgranicznej w ramach Południowowschodniej Europejskiej Inicjatywy Współpracy SECI, http://www.secicenter.org/
 243. Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession, http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1998/bulgaria_en.pdf
 244. Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession, Bulgaria 13.10.1999, http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1999/bulgariaen.pdf
 245. Regular Report from the Commission on Romania's Progress Towards Accession, http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1998/romania_en.pdf
 246. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. GUS, Warszawa 2007, 2010.
 247. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 roku w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Dziennik Ustaw 1998, nr 39, poz. 225.
 248. Rumunia i Bulgaria - nowe najbiedniejsze kraje UE, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykuyrumuma;i;buIgaria;;nowe;najbiedniejsze;kraje;ue,162,0,211874.html
 249. Russian-Ukrainian Relations, No. 75, A"p://kms2.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/RESSpecNet/114018/ipublicationdocument_singledocument/b7b6d183-c891-4607-9bc5-af74650blb79/en/Russian_Analytical_Digest_75.pdf
 250. Schwarz P.: Juszczenko wygrywa wybory na Ukrainie, http://www.wsws.org/de/pl/2004/dez2004/ukra-d30.shtml
 251. Sprawozdanie monitorujące o stanie przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE. Bruksela COM (2006) 214.
 252. Statistics, Pocket Book. December 2010, European Central Bank 2010, http://www.ecb.int/pub/pdf/stapobo/spb201012en.pdf
 253. Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, ang. Central European Free Trade Agreement (CEFTA), http://www.cefta2006.com/
 254. The 2010 A.T. Kearney FDI Confidence Index, http://www.atkearney.com/images/global/pdf/Investing_in_a_Rebound-FDICI_2010.pdf [20.09.2010].
 255. The Competitiveness of European Industry. 1999 Report, European Commission, Luxembourg 1999.
 256. The Euro is Coming. The Government of the Republic of Slovenia and Bank of Slovenia, March 2006, http://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp7DatotekaId=1998
 257. The Global Competitiveness Report 2009-2010. World Economic Forum.
 258. The Impact of Euro Adoption on Inflation in the Slovak Republic in January 2009. National Bank of Slovakia, Bratislava 2009.
 259. The Impact of Foreign Direct Investments (FDls) on Croatian Economy - Comparisons with Other Transitions Countries. Faculty of Economics and Business, Zagreb, http://web.efzg.hr/dok/MGR/ssmolic//croatian%20economy/FDI.pdf
 260. The Quality of the Latin American and Caribbean Region's Participation in the World Trade. W: Latin America and the Caribbean in the World Economy. 2001-2002 Edition, CEPAL, Santiago 2002.
 261. Twelfth Meeting of the Accession Conference at Deputy Level with Croatia. Brussels, 5 November 2010, Council of the European Union, Brussels, 5 November 2010, 15892/10, Presse 292, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/117536.pdf
 262. Uchwała Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 18 marca 1998 roku w sprawie zadań stojących przed Polską w związku z rozpoczynającymi się negocjacjami o członkostwo w Unii Europejskiej, http://www.ibspan.waw.pl/ukie/prawo/akty/senatint.htm
 263. Ukraina: Rocznica referendum w sprawie niepodległości, http://www.kresy.pl/
 264. Ukraine's Parlimentary Election. Commision on Security and Cooperation in Europe, 1998, http://www.globalsecurity.org/military/library/congress/1998_rpt/1998Ukraineelections.pdf
 265. Vajda L.: Hungarian Experience on the Way to EU, Before and After Accession, 2009, http://ec.europa.eu/agriculture/events/zagreb2009/vajda_en.pdf
 266. Więcej niż sąsiedztwo. Rozszerzona Unia Europejska i Ukraina - nowe relacje: Raport Końcowy. Stefan Batory Foundation, Warszawa 2004, http://www.batory.org.pl/mnarod/ukraina.htm,
 267. Word Investment Report 2010, Investing in a Low-Carbon Economy. UNCTAD, http://www.unctad.org/wirwww.eurostat.eu
 268. World Competitiveness Yearbook 2001. IMD, Lausanne 2001.
 269. World Competitiveness Yearbook 2002. IMD, Lausanne 2002.
 270. World Competitiveness Yearbook 2003. IMD, Lausanne 2003.
 271. World Competitiveness Yearbook 2004. IMD, Lausanne 2004.
 272. World Competitiveness Yearbook 2005. IMD, Lausanne 2005.
 273. World Competitiveness Yearbook 2006. IMD, Lausanne 2006.
 274. World Competitiveness Yearbook 2007. IMD, Lausanne 2007.
 275. World Competitiveness Yearbook 2008. IMD, Lausanne 2008.
 276. World Competitiveness Yearbook 2009. IMD, Lausanne 2009.
 277. World Competitiveness Yearbook 2010. IMD, Lausanne 2010.
 278. World Development Indicators, http://databank.worldbank.org/ddp/home.do7Step=3&id=4[20.09.2010].
 279. World Economic Outlook. Advancing Structural Reforms, IMF, April 2004.
 280. World Investment Prospects Survey 2009-2011. UNCTAD, New York and Geneva 2009.
 281. World Investment Report 2010. UNCTAD, 2010.
 282. World Investment Report 2010. Investing in w Low-Carbon Economy, UNCTAD, New York and Geneva 2010.
 283. Współpraca gospodarcza: Bulgaria, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z+krajami+UE+i+EFTA/bulgaria.htm
 284. Współpraca gospodarcza: Rumunia, Ministerstwo Gopsodarki, http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z+krajami+UE+i+EFTA/rumunia.htm
 285. www.imd.org/research/publications/wcy/upload/Overall_ranking_5_years
 286. www.polsko-słowackieporozumienie.cci.pl, PL-SK 2007-2013
 287. www.transparency.org/policy_research
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu