BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyczkowska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kształtowanie relacji inwestorskich przez spółki giełdowe w świetle polskich przepisów
Creating Investor Relations by Polish Publicly Quoted Companies Following the Regulations
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 2 (11), s. 73-93, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Relacje inwestorskie, Inwestor giełdowy, Rynek kapitałowy, Komunikowanie
Investor relations, Stock exchange investor, Capital market, Communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W szerokim ujęciu zbiór zasad ładu korporacyjnego normuje relacje emitenta giełdowego z całym otoczeniem rynkowym, w węższym ujęciu dotyczy sposobu kształtowania relacji z inwestorami, czyli dawcami kapitału. Spółki, które przestrzegają dobrych praktyk w zakresie komunikacji z inwestorami, budzą ich zaufanie poprzez prowadzenie efektywnej i przejrzystej polityki informacyjnej oraz zagwarantowanie wysokiej jakości przekazu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji elektronicznej. W dłuższym okresie budowanie pozytywnych relacji pomiędzy emitentem a inwestorami przynosi efekty dwustronne: inwestorzy postrzegają spółkę jako tą, która generuje niższe ryzyko i chroni ich interesy, natomiast spółce łatwiej jest w ten sposób obniżyć koszt pozyskania kapitału. Celem prezentowanego artykułu jest udowodnienie hipotezy, iż pomimo rosnącego znaczenia relacji inwestorskich w ogólnej świadomości uczestników rynku kapitałowego jeszcze nie wszystkie polskie spółki giełdowe dobrowolnie stosują się do zaleceń w sposób, jaki określa Rada Giełdy. (abstrakt oryginalny)

In a wider perspective corporate governance code determines relations of stock issuers with market environment whereas in a narrower one it concerns ways of creating effective relations with current or potential investors. Companies which follow a code of best practices in the field of communication with shareholders are perceived as trustworthy ones. They conduct effective and transparent information policy and employ modern tools of electronic communication. Long-term policy of building investor relations, which is incorporated into a corporate strategy, renders benefits both to investors and to stock issuers. Investors recognize such companies as safe because they protect interests of shareholders and thus generate lower investment risk. A company which takes care of good communication with investors is more competitive than others what reduces its cost of capital. In this context the paper validates a thesis that although capital market participants become generally more aware of investor relations some Polish publicly listed companies still do not follow standards recommended by the Warsaw Stock Exchange Supervisory Board. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aerts W., Cormier D., Gordon I. M., Magnan M., Performance Disclosure on the Web: an Exploration of the Impact of Manager's Perceptions of Stakeholder Concerns, "The International Journal of Digital Accounting Research" 2006, vol. 6(12).
 2. Aluchna M., Doświadczenia spółek po roku obowiązywania dokumentu "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW", "Przegląd Corporate Governance" 2009, nr 1.
 3. Berglöf E., Pajuste A., What Do Firms Disclose and Why? Enforcing Corporate Governance and Transparency in Central and Eastern Europe, "Oxford Review of Economic Policy" 2005, vol. 21(2).
 4. Bollen L., Hassink H., Bozic G., Measuring and Explaining the Quality of Internet Investor Relations Activities: a Multinational Empirical Analysis, International Journal of Accounting Information Systems" 2006, vol. 7.
 5. Brown I., Getting a Grip on Investor Relations, "Directors and Boards" 1994, vol. 19.
 6. Campbell K., Jerzemowska M., Najman K., Corporate Governance Challenges in Poland: Evidence from "Comply or Explain" Disclosures, "Corporate Governance" 2009, vol. 9(5).
 7. Coffin B., Rogers D., Measuring the ROI of Investor Relations, 2008, www.ccgir.com, data dostępu: 30.10.2011.
 8. Cormier D., Ledoux M. J., Magnan, M., The Use of Web Sites as a Disclosure Platform for Corporate Performance, "International Journal of Accounting Information Systems" 2009, vol. 10(1).
 9. De Cleyn S.H., Compliance of Companies with Corporate Governance Codes: Case Study on Listed Belgian SMEs, "Journal of Business Systems, Governance and Ethics" 2008, vol. 3(1).
 10. Dolphin orporate R., The Strategic Role of Investor Relations, "CCommunications: An International Journal" 2004, vol. 9(1).
 11. Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, Załącznik do Uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19.05.2010.
 12. Dyczkowska J., Prezentacja dokonań spółek giełdowych inwestorom zagranicznym, [w]: Rachunek kosztów i pomiar dokonań, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 182, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 13. Dyczkowska J., The Scope of Financial and Nonfinancial Information Presented to Foreign Investors by Publicly Quoted Construction Companies, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2011, nr 63(119), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 14. Easley D., O'Hara M., Information and the Cost of Capital, "Journal of Finance" 2004, vol. 59(4).
 15. Guidance for Investor Relations Practitioners on the UK Corporate Governance Code, IR Society 2010.
 16. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
 17. Marston C., Polei A., Corporate Reporting on the Internet by German Companies, "International Journal of Accounting Information Systems" 2004, vol. 5.
 18. Marston C., Straker M., Investor Relations: a European Survey, "Corporate Communications: An International Journal" 2001, vol. 6(2).
 19. Niedziółka D., Relacje inwestorskie, PWN, Warszawa 2008.
 20. Regulamin Giełdy, tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1.01.2010.
 21. Rikanovic M., Corporate Disclosure Strategy and the Cost of Capital - an Empirical Study of Large Listed German Corporations, Dissertation no. 3105 of the University of St. Gallen, D-Druck-Spescha, St. Gallen 2005.
 22. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, DzU 2009, nr 33, poz. 259.
 23. http://naszmodel.gpw.pl, data dostępu: 15.11.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu