BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwasieczko Beata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Bodzianny Jolanta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Markiewicz-Rudnicka Dominika (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Specyfika branży a wycena rachunkowości rolnej
Business Specificity versus Agricultural Accounting Valuation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1158, s. 60-71, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej
Słowa kluczowe
Rachunkowość rolna, Wycena w rachunkowości, Zasoby niematerialne, Wycena aktywów
Agricultural accountancy, Valuation in accounting, Intangible assets, Valuation of assets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Według Międzynarodowego Standardu Rachunkowości podstawą rachunkowości rolnej powinna być ewidencja wzrostu biologicznego, w celu przedstawienia ilościowych i jakościowych procesów zmian zwierząt i roślin. Wymaga to odpowiedzi na następujące pytania: • jak zdefiniować aktywa biologiczne, ich zmiany (wzrost, starzenie się) i powstawanie nowych (produkcję, prokreację)? • jak określić zasady wyceny składników majątku z uwzględnieniem skutków procesów wzrostu biologicznego? • jak dostosować rachunek kosztów do poszczególnych rodzajów działalności rolniczej (ciągłej, nieciągłej), odmienności cyklu produkcyjnego, specyfikacji czynników produkcji (amortyzacja inwentarza żywego, koszty pracy ludzkiej) oraz produktów rolnych (metody kalkulacji, wycena produkcji w toku)? Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na powyższe pytania. (fragment tekstu)

According to the International Accounting Standard the core of agricultural accounting should be biological growth's record, in order to present quantitative and qualitative changing processes of animals and plants. It requires answering the following questions: • how biological assets, their changes (growth, growing old) and emerging (production, procreation) should be defined? • how principles of the property's component evaluation, complied with results of biological growth process, should be defined? • what is specific in profit and loss account of the agriculture activity? The main aim of this article is an attempt to answer the above mentioned questions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernacki A., Specjalistyczny MSR 41 "Rolnictwo", Monitor Rachunkowości i Finansów, FRRwP, Warszawa 2002.
 2. Bernacki A., Wasilewski M., Klasyfikacja, wycena i ewidencja inwentarza żywego w gospodarstwie rolniczym, [w:] Problemy dostosowania rachunkowości rolnej do postanowień prawa bilansowego, red. T. Kiziukiewicz, AR, Szczecin 1997.
 3. Cieciura M., Inwentarz żywy w świetle ustawy o rachunkowości - wybrane zagadnienia, [w:] Problemy dostosowania rachunkowości rolnej do postanowień prawa bilansowego, red. T. Kiziukiewicz, AR, Szczecin 1997.
 4. Gos W., Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach rolniczych, SKwP 1993, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej nr 25.
 5. Jarugowa A., Międzynarodowy standard rachunkowości rolnej. Proces tworzenia, "Rachunkowość" 1996, nr 10, s. 519.
 6. Kiziukiewicz T., Problemy dostosowania rachunkowości rolnej do postanowień prawa bilansowego, AR, Szczecin 1997.
 7. Majewska M., Podstawowe zasady rachunkowości gospodarstw rolnych, www.new.
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. 2, IASCF, Londyn 2004.
 9. Ostaszewicz A., MSR 41 ,Rolnictwo", "Rachunkowość", SKwP, Warszawa 2001, nr 7.
 10. Rozporządzenie Ministra z dnia 15 stycznia 1991 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, DzU nr 10, poz. 35.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694 ze zmianami.
 12. Żyznowski T., Ewidencja księgowa inwentarza żywego w świetle przepisów ustawy o rachunkowości, "Rachunkowość" 1995, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu