BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franc-Dąbrowska Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kobus Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Koszt kapitału własnego - dylematy wyceny
Equity Capital Cost - the Dilemmas of Appraisal
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2012, nr 1, s. 77-89, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał własny, Wycena, Koszt kapitału
Ownership capital, Valuation, Capital cost
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy podjęto rozważania dotyczące istoty kosztu kapitału własnego, w świetle teorii kosztów transakcyjnych. Przeprowadzono badania empiryczne wśród przedsiębiorców rolnych, a następnie opracowano modele binarne, aby poddać weryfikacji hipotezę badawczą, że koszt kapitału własnego jest darmowy. Wśród praktyków nie ma jednolitego stanowiska co do potrzeby szacowania kosztu kapitału własnego i jego poziomu. Autorzy są zdania, iż należy skłaniać się ku traktowaniu kosztu kapitału własnego jako kosztu transakcyjnego, wynikającego z rzadkości dobra, jakim jest kapitał własny, oraz dążyć do lepszego gospodarowania tym zasobem, co wiąże się z wykorzystaniem pierwotnej funkcji praw własności. (abstrakt oryginalny)

The study undertakes to consider the nature of equity capital in view of transaction costs theory. Empirical tests have been conducted among agricultural entrepreneurs, followed by the construction of binary models, in order to put under scrutiny the research hypothesis that equity capital cost is null. The practitioners in the field do not share a common view on the need to estimate the equity capital cost and its level. It has been concluded that equity capital cost should be approached as a transaction cost stemming from the rarity of the benefit of the equity capital, and, as a resource, used more efficiently, involving, as a consequence, the application of the original function of ownership rights. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D.: Statystyka w zarządzaniu. PWN, Warszawa 2000.
 2. Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. PWN, Warszawa 2000.
 3. Borcuch A.: Kilka uwag na temat relacji pomiędzy ekonomią a socjologią. Studia i Materiały. Miscellannea Oeconomicae, rok 13, nr 1, 2009.
 4. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. GUS, Warszawa.
 5. Chotkowski J.: Instytucje rynkowe i koszty transakcyjne - kluczowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 97, z. 2, 2010.
 6. Chrupczalski S.: 2010, http://mises.pl/wp-content/uploads/2009/09/ekonomiczna-anali-za-prawa.pdf, dostęp z dn. 25.07.2011 r.
 7. Coase R.H.: The theory of social cost. Journal of Law andEconomics, Vol. 3, No. 1,1960.
 8. Cwynar A.: Stopa zwrotu z kapitału przedsiębiorstwa: wybrane zagadnienia. Kwartalnik e-Finanse, nr 1, 2005.
 9. Cwynar A.: Zysk rezydualny w różnych odmianach z punktu widzenia jego kontrolo-walności. Kwartalnik e-Finanse, nr 4, 2008.
 10. Czyżewski A., Stępień S.: Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa. Ekonomista, nr 1, 2011.
 11. Czyżewski B., Grzelak A.: Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania kosztów transakcyjnych na przykładzie przemysłu spożywczego w Polsce w latach 1992-2009, URL: www.sgh.waw.pl/katedry/.../Czyzewski_Grzelak_koszty_transakcyjne.doc, dostęp z dn. 28.07.2011 r.
 12. Daniłowska A.: Poziom, zróżnicowanie oraz uwarunkowania kosztów transakcyjnych kredytów i pożyczek rolniczych. Rozprawy Naukowe i Monografie nr 321. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
 13. DevelopmentCoreTeam: Alanguageandenvironmentfor statistical computing. Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria 2005. URL http://www.R-project.org.
 14. Fiedor B.: Prawa własności a proces transformacji gospodarczej. Spojrzenie z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccon-tent?id=34395, dostęp z dnia 29.07.2011 r.
 15. Franc-Dąbrowska J.: Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwa rolniczych. Rozprawy Naukowe i Monografie nr 365. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 16. Franc-Dąbrowska J.: Udział i koszt kapitału własnego a wypłaty dywidend w przedsiębiorstwach rolniczych. Prace Naukowe Nr 56 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław 2009.
 17. Gorynia M.: O niekonwencjonalnych doktrynach ekonomicznych w polityce transformacji. Ekonomista, nr 4, 1995.
 18. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. PWN, Warszawa 2006.
 19. Kubisz R.: Prawa własności a efektywność ekonomiczna w teorii Ronalda Coase'a, http:// www.bibhotekacyfrowa.pl/dhbra/doccontent?id=34395, dostęp z dnia 29.07.2011 r.
 20. Kulawik J.: Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP. JERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 21. Peszko A.: Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa 2006.
 22. Różański J.: Współczesne finanse - wiele pytań, wiele kontrowersyjnych teorii i koncepcji. Kwartalnik e-Finanse, nr 1, 2005.
 23. Rutkowski A.: Modyfikacje mnożników w ocenie efektywności fuzji i przejęć. Badania Operacyjne i Decyzje, nr 3, 2008.
 24. Sakamoto Y., Ishiguro M., Kitagawa G.: Akaike Information Criterion Statistics. Tokio 1983.
 25. Sierpińska M.: Polityka dywidend w spółkach kapitałowych. PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 26. Simon S.: Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji. Helion, Gliwice 2007.
 27. Staniek Z.: Zróżnicowanie ekonomii instytucjonalnej, http://jacek.kwasniewski.eu.org/ file/Staniek.pdf, dostęp z dn. 30.07.2011 r.
 28. Stiglitz J.E., Charlton A.: Fair trade. Szansa dla Wszystkich. PWN, Warszawa 2007.
 29. Szablewski A.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - logika i prawidłowości. Kwartalnik e-Finanse, nr 3, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu