BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulawik Jacek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Koszty administracyjne i transakcyjne subsydiowania rolnictwa
The Administrative and Transaction-Related Costs of Subsidising Agriculture
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2012, nr 2, s. 30-48, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Subsydiowanie rolnictwa, Koszty transakcyjne, Rolnictwo
Agricultural subsidies, Transaction cost, Agriculture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Koszty administracyjne i transakcyjne mają już od wielu lat trwałe miejsce w naukach ekonomicznych, w tym w ekonomice rolnictwa. Niestety, ekonomiści do tej pory nie stworzyli jednolitej metodologii ich definiowania, klasyfikowania i mierzenia. Prawdopodobnie najbardziej owocny kierunek poszukiwania postępu w tej dziedzinie oferuje standardowy model kosztów (SCM) oraz jego pochodne (np. ACM). Potrzebne jest jednak jego uzupełnienie o narzędzia ze sfery nowego zarządzania publicznego, a więc Public Value, CAF czy normy ISO 9001. W sferze interwencjonizmu finansowego w rolnictwie koszty administracyjne i transakcyjne najpierw pojawiły się w obszarze subsydiowania kredytów. Znacznie później opublikowano badania poświęcone ocenie całokształtu instrumentarium polityki finansowej i budżetowej w rolnictwie. Prowadzone są one jednak na podstawie różnych metodologii, co utrudnia porównywanie uzyskanych wyników. Często także próby badawcze są zbyt małe, by można było je wykorzystać do bardziej zaawansowanych analiz ilościowych. (abstrakt oryginalny)

Administrative and transaction-related costs have a long-established position in economic sciences, including agricultural economics. Unfortunately, so far economists have not created a uniform methodology for defining, classifying, and measuring them. The direction that should be perhaps considered most fecund when seeking advancements in this field, is the Standard Cost Model (SCM) and its derivatives (e.g. ACM). However, it needs to be supplemented with tools from the area of new public management, that is Public Value, CAF, or the ISO 9001 norms. As regards financial interventionism, administrative and transaction-related costs first made their appearance in the area of credit subsidies. It was much later that the research focused on the evaluation of the overall "tool kit" of financial and budgetary politics in agriculture. It has been conducted, however, on the basis of different methodologies, which hampers the comparison of the produced results. Also, on many occasions the test samples were too small to be used in the more advanced quantitative analyses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benham A., Benham L.: Measuring the cost of change [in:] Menard C. (ed.), Institutions, contracts and organizations: perspectives from new institutional economics. Edward Elgar, Cheltenam, UK 2005.
 2. Bugdol M.: Sześc. sposobów na usprawnienie procesów realizacji usług administracyjnych. Przegląd Organizacji, nr 12, 2011.
 3. Falconer K., Whitby M.: Administrative costs in agricultural policies: the case of the English environmentally sensitive areas. CRE, University of Newcastle, 1999.
 4. Falconer K., Whitby M., Dupraz P.: An investigation of policy administrative costs using panel data for English environmentally sensitive areas. Journal of Agricultural Economics, vol. 52, no. 1, January 2001.
 5. Falconer K., Whitby M.: Transactions and administrative costs in countryside stewardship policies: an investigation for eight European member states. CER, May 1999.
 6. Hryniewicz T.J., Olejniczak K., Widla-Domaradzki L.: Style kierowania w centralnej administracji publicznej na tle stylów kierowania w wybranych środowiskach organizacyjnych. Przeglad Organizacji, nr 12, 2011.
 7. Mann S.: Institutionenökonomische Evaluation der landwirtschaftlichen Investions-förderung. Ökonomische Theorie der Institution. New Institutional Economics, Berlin, Hamburg, Münster 2001.
 8. Mann S.: Zur Wirkungsweise eines outputorientierten Agrarumweltprogramms. Vortrag anlässlich der 48. Jahrestagung der GEWISOLA Risiken in der Agrar-und Ernährungswirtschaft und ihre Bewältigung. Bonn, 24-26. September 2008.
 9. Nowak E.: Zaawansowana rachunkowość zarządcza. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 10. R0rstad K.P., Vatn A., Kvakkestad V.: Why do transaction costs of agricultural policies vary? Agricultural Economics, vol. 36. no. 1, 2007.
 11. Royer A.: Transaction cost in milk marketing: a comparison between Canada and Great Britain. Agricultural Economics, vol. 42, no. 2, 2011.
 12. Urbanek P.: Outsourcing w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa w świetle teorii kosztów transakcyjnych. Gospodarka Narodowa, nr 4,2011.
 13. Using the Standard Cost Model to measure administrative bürden: apilotusing Scotland's Environmental and Rural Services (SEARS) as a case study. The Scotland Government, 2010.
 14. Vatn A.: Multifunctional agriculture: some consequences for international trade regimes. European Review of Agricultural Economics, vol. 29, no. 3, 2002.
 15. Vatn A.: Transaction costs and multifunctionality, Workshop on multifunctionality. Paris, July2001.
 16. von Pischke J.D.: Finance at the frontier. Debt capacity and the role of credit in the private economy. The World Bank, Washington D.C. 2001.
 17. WPR do 2020: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością., zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 2010, http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/ index_en.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu