BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nagaj Rafał (Uniwersytet Szczeciński), Szkudlarek Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Regulacja na rzecz konkurencji w wybranych sektorach sieciowych
Regulation for Competition in Selected Net-Work Industries
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 2 (19), s. 70-86, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Regulacja ekonomiczna, Polityka energetyczna, Usługi telekomunikacyjne, Sektory sieciowe
Competitiveness, Economic regulations, Energy policy, Telecommunications services, Network industries
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przez wiele dziesięcioleci sektory sieciowe, tj. energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych, funkcjonowały w monopolistycznej strukturze rynku. Nieefektywność takiej struktury rynkowej spowodowała, że w Polsce i Unii Europejskiej zaczął się proces realizacji polityki kreowania ich konkurencyjności. Unia Europejska stawia politykę kreowania konkurencji przez państwo jako jeden z kluczowych elementów, priorytetów niezbędnych do zapewniania rozwoju społeczno-gospodarczego. Literatura przedmiotu nie jest jednak zgodna co do pozytywnego wpływu regulacji na poprawę dobrobytu społecznego. Sektory sieciowe, tj. elektroenergetyczny i usług telekomunikacyjnych, są specyficzne, ponieważ w dużym stopniu decydują o bezpieczeństwie państwa i poziomie jego rozwoju, dlatego procesy kreowania ich konkurencyjności są tutaj wdrażane powoli. W początkowym okresie polityka regulacyjna państwa polegała na nadzorowaniu badanych rynków przez niezależne instytucje rządowe, a obecnie na tworzeniu warunków do rozwoju konkurencji. Tak prowadzona polityka państwa przyniosła już pewne wymierne efekty. To, w jaki sposób prowadzona jest regulacja na rzecz konkurencji w sektorach sieciowych, jakie są jej skutki i jak zmienił się poziom koncentracji na badanych rynkach, stanowi przedmiot analizy w niniejszym artykule. Uwaga autorów skoncentrowała się na kwestiach związanych z procesem dekoncentracji rynku, do czego wykorzystano indeks Herfindabla-Hirschmana. W pracy dokonano zarówno empirycznego zbadania skutków tej polityki w Polsce w każdym z badanych rynków, jak i porównania skutków tak prowadzonej polityki regulacyjnej w obu sektorach, wskazano cechy wspólne i różnice. (abstrakt oryginalny)

For many decades the network industries, such as Electricity and Telecommunication Services, have operated in a monopolistic market structure. The ineffectiveness of such a market structure has resulted in a need for the implementation of a new policy for creating competitiveness in Poland and the European Union. The European Union puts the creation of competition policy by the state as one of key priorities, required for the provision of socio-economic development. Literature is not consistent as to the positive impact of regulation on social welfare. Network industries, such as Electricity and Telecommunication Services, are specific, because they largely determine the safety of the state and the level of its development, so the processes of creating their competitiveness are implemented slowly here. In the early days the state regulatory policy consisted of overseeing the markets surveyed by an independent government, and now on creating the necessary conditions for the development of competition. That state policy has already resulted in some tangible results. The subject of analysis in this article is how such adjustments are implemented for competitiveness in the Network Industries, what are the resulting consequences and how the level of market concentration has changed. The attention of the authors focused on issues related to the process of deconcentration of the market, which used Herfindahl-Hirschman Index. This article investigates both the empirical study of the effects of the policy in Poland in each of the examined markets and compares the effects of such a regulatory policy in both examined sectors, Common features and differences are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 15 Raport Implementacyjny Komisji Europejskiej, za: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 rok, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Warszawa 2010.
 2. Adams H.C., Relations of the State Industrial Action, 1887.
 3. Armstrong M., Sappington D., Recent Developments in the Theory of Regulation, [w:] M. Armstrong, R. Porter, Handbook of Industrial Organization, 2007, vol. 3, North Holland/ Elsevier.
 4. Arrow K.J., Essays in the Theory of Risk-Bearing, Markham, Chicago 1969; wyd. pol. Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa 1979.
 5. Coase R.H., The problem of social cost, "Journal of Law and Economics" 1960, vol. 3.
 6. COM/2010/84: Technical Annex to the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Report on the progress in creating the internal gas and electricity market, SEC(2010)251, European Commision, Brussels 11.3.2010.
 7. Directive 2002/19/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (Access Directive), OJ L 108, 24.04.2002.
 8. Directive 2002/20/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on the authorisation of electronic communications networks and services (Authorisation Directive), OJ L 108, 24.04.2002.
 9. Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive), OJ L 108, 24.04.2002.
 10. Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive), OJ L 108, 24.04.2002.
 11. Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications), OJ L 201, 31.07.2002.
 12. Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE (DzU UE nr L 176/37).
 13. Dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie jednolitych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej (DzU UE nr L 27/20 z 30.1.1997).
 14. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (DzUUE nr L 211/55).
 15. Ely R.T., Outlines of Economics, The Macmillan Company, New York 1937.
 16. Facts & Figures about European Telecoms Operators, 3rd edition, September 2008, ETNO, www.etno.be.
 17. Ferrer T.H., Principles of Political Economy, Longmans, Green and Company, London 1909.
 18. Komisja Europejska, Zielona Księga. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, Bruksela 8.3.2006, KOM(2006) 105, wersja ostateczna.
 19. Łyszkiewicz W., Organizacja rynku i konkurencji, Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa 2000.
 20. Perspektywiczne aspekty regulacji w sektorze komunikacji elektronicznej, Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych, Warszawa, grudzień 2008.
 21. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004b.
 22. Stiglitz J.E., Globalizacja, PWN, Warszawa 2004a.
 23. Towards a dynamic European economy - Green Paper on the development of the common market for telecommunications services and equipment. COM (87) 290, Brussels, 30 June 1987.
 24. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: Firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu