BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadłowski Adrian (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
The Reform of the Common Agricultural Policy After 2013 - Adjusting the Instruments to the Strategic Plan for Agriculture and Rural Development
Reforma wspólnej polityki rolnej po 2013 roku - dostosowanie instrumentarium do strategicznego planu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 2, s. 57-66, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rolna, Polityka rolna UE, Wspólna Polityka Rolna, Reforma rolna
Agricultural policy, EU agricultural policy, Common Agricultural Policy (CAP), Land reform
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule podjęto tematykę reformy Wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2013 r., w szczególności jej związku ze strategicznym planem rozwoju Unii Europejskiej. W pierwszej części pracy dokonano przeglądu celów WPR w nowej perspektywie finansowej, które mają stanowić odpowiedź na pojawiające się przed nią nowe wyzwania. Następnie przedstawiono rozważane przez Komisję Europejską scenariusze reformy WPR, przewidujące dostosowanie narzędzi tej polityki do celów określonych w długookresowym planie rozwoju. Stanowiło to punkt wyjścia dla egzegezy strategicznego celu WPR. W konkluzji stwierdzono, że zaprojektowanie instrumentarium podporządkowanego długookresowemu celowi WPR wymaga wyważenia celów odnoszących się do efektywności rolnictwa w produkcji dóbr rynkowych z celami odnoszącymi się do efektywności tego sektora w dostarczaniu dóbr publicznych.(abstrakt oryginalny)

The article deals with the issue of the reform of the Common Agricultural Policy (CAP) after 2013, especially with its relation with the strategic development plan of the European Union. The first part of the study presents an overview of the objectives of the CAP in the new financial perspective. The objectives are supposed to be a response to emerging new challenges. Then there is a presentation of the reform scenarios considered by the European Commission. They provide for the adjustment of the policy tools to the long-term development plan. This was the starting point for the exegesis of the strategic objective of the CAP. The conclusion states that designing the policy tools focused on the long-term goal of the CAP requires balancing the objectives related to the efficiency of agriculture in the production of market goods with the objectives related to the efficiency of this sector in delivering public goods.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Communication from the Commission "Europe 2020" - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM(2010) 2020.
  2. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions "The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future". COM(2010) 672.
  3. Commission Staff Working Paper "Executive summary of the Impact Assessment - Common Agricultural Policy towards 2020". SEC(2011) 1154.
  4. Czyżewski A., Kułyk P., 2011. Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa; ujęcie teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, tom 11 (XXVI), zeszyt 2, s. 23.
  5. Czyżewski A., Poczta-Wajda A., 2011. Polityka rolna w warunkach globalizacji - doświadczenia GATT/WTO. PWE, Warszawa, s. 242.
  6. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the Common Agricultural Policy. COM(2011) 625.
  7. Puślecki Z.W., Kmieciak R., Walkowski M., 2010. Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 280.
  8. Sadłowski A., 2011. Koncepcja rolnictwa wielofunkcyjnego w propozycjach Komisji Europejskiej w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Roczniki Naukowe SERiA, tom XIII, zeszyt 5, s. 55-59.
  9. Wilkin J., 2010. Wielofunkcyjność rolnictwa - nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie [w:] Wielofunkcyjność rolnictwa - kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. J. Wilkin (red.). Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu